ارتباط بین صداقت علمی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزش عالی؛ استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

به منظور بررسی رابطه بین صداقت علمی دانشجویان با  پیشرفت تحصیلی آنان، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شد. نمونه آماری مشتمل بر364 نفر بود، که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه صداقت علمی و معدل آخرین ترم گذرانده شده دانشجویان برای پیشرفت تحصیلی استفاده گردیده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه صداقت علمی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که 84% بدست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در قسمت آمار توصیفی داده‌های بدست آمده به صورت جداول و نمودارها، فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، ارائه شد و در قسمت آمار استنباطی، از آزمون همبستگی پیرسون و t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین صداقت علمی و پیشرفت تحصیلی همبستگی وجود دارد. همچنین میان دانشجویان دختر و پسر از نظر میزان صداقت علمی و پیشرفت تحصیلی تفاوت وجود دارد. میان دانشجویان کارشناسی و ارشد از نظر پیشرفت تحصیلی تفاوتی مشاهده نشد اما بین آنها از نظر صداقت علمی تفاوت وجود دارد. میان دانشجویان کارشناسی ترم پایین(سال اول و دوم) و ترم بالا (سال سوم و چهارم) از نظر صداقت علمی و پیشرفت تحصیلی تفاوتی مشاهده نشد. بین دانشجویان دانشکده فنی و دانشکده مدیریت از نظر میزان پیشرفت تحصیلی و صداقت علمی تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Academic Honesty and Academic Achievement among the Students of Science and Research branch of Islamic Azad University of Tehran, Iran

نویسندگان [English]

  • Hamideh Reshadatjoo 1
  • Esmael Mohajeri 2
1 PhD in Higher Education Management; Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
2 Master of Educational Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

In order to identify the relationship between academic honesty and academic achievement, an exploratory research with a correlational approach was conducted among the students of Science and Research branch of Islamic Azad University of Tehran, Iran. The sample included 364 students whom were selected using stratified random sampling. For gathering the data, a questionnaire, namely academic honesty questionnaire and the average of latest semester of students were exploited. The validity of the questionnaire was calculated with Cronbach’s alpha which was 84%. The data was analyzed using the SPSS software in two statistical levels, descriptive and inferential. In descriptive level the gathered information was presented as tables and diagrams of frequencies, means and standard deviations, as for the inferential level, Pearson Correlation and Independent T-test was conducted. The results showed that there is significant relation between academic honesty and academic achievement. in terms of academic honesty and academic achievement between male and female students, there is a significant relationship as well. Furthermore, exploring such factors as academic honesty and academic achievement between senior and junior students, no significant difference was found. Also, between the engineering faculty students and management faculty students there was a significant difference academic achievement wise and academic honesty wise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Honesty
  • Academic Achievement
  • university student
  • Iran
تحسن زاده، رمضان. (1385). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر ساوالان.
.سیف، علی اکبر(1390). اندازه­گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران.
مهدیان. (1389). بررسی رابطه باورهای حمایت شده از سوی خود، معلمان و دوستان با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دبیرستان­های شهر کاشمر. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.  (1984) "میزان نشاط و ارتباط آن با اعتماد نفس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی".
Cemile Celik. (1995) "Perceptions of university students on academic honesty as related to gender, university type and major." Journal of American Business .
E. Hetherington و S.E. Feldman.(1964)"College cheating as a function of subject and situational variables." Journal of Eucational Psychology.
Houston J.P. و T. Ziff. (1976) "Effects of Success and Failure on Creating Behavior." Journal of educational psyhcology.
J.M. Austin. (1999) "Internet Plaigrism Developing Strategies to Curb Students' Dishonesty." The internet and higher education: 21-23  .
K. J. Chapman. (2004) "Academic Integrity in the business school environment." Journal of Marketing Education: 236-249.
McCabe D.L ). 2004) "The relation between student cheating and college fraternity." NASPA Journal.
Sims R.L. (1995)"the severity of academic dishonesty." Psychology in the School.
T.C. Garijalva). 2006) Academic honesty and online courses. College Students Journal.