طراحی و استقرار نظام آموزش مشاغل مدیریتی سازمان شهرداری تهران مطابق با استانداردهای مشاغل ملی و بین‌المللی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر استقرار و پیاده­سازی نظام آموزش استاندارد محور مدیران در سازمان شهرداری تهران است. اینپژوهشیکمطالعهتوصیفی- پیمایشیاست،که درآن140نفراز مدیران شهرداری درسطحاستان تهراندرسال 1390 به­روش تصادفی ساده مورد بررسیقرارگرفتند. جمع­آوری اطلاعاتازطریقپرسشنامه محقق­ساخته در مورد نمونه انجام گردید. روایی ابزاربااستفادهازنظراساتیدمرتبطباموضوعپژوهشباکمکروشتحلیلمولفه­هایاصلی و برازشمدلاندازه­گیریمتغیرهاینهفتهبااستفادهازتحلیلعاملیتأییدیموردارزیابی وتأییدقرارگرفت و جهت تعیین پایایی آن از روش آلفای کرانباخ استفاده شد که نشان­دهنده پایایی (79/0= R) است و می­توان گفت ابزار از ویژگی پایایی مناسب برخوردار است. داده­های به­دست آمده با استفاده از الگوی معادلات ساختاری تحلیل گشت و الگوی پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفت.نتایج نشان می­دهد که ابعاد راهبردهای آموزش، فرایندهای آموزش، نتایج آموزش دارای رابطه مثبت و معنادار با نظام آموزش مدیران هستند. علاوه بر این، اجرای الگوی معادلات ساختاری نشان داد که داده­ها با الگوی پیشنهادی برازش دارند (0.92=GFI، 0.91=AGFI، 0.93=CFI، 0.88 =NNFI، 0.031MSEA=  )؛ این بدان معناست که رابطه تمامی ضرایب مسیر پیشنهادی الگو نیز معنادار بوده است (p<0.01).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Planning and Deployment of Educational System of Managerial Positions in Tehran Municipality Organization According to National and International Vacancy Standards

نویسنده [English]

  • Abasalt Khorasani
Assistant Professor Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The main purpose of present study is deploy is to deploy and implement standard – oriented educational system for managers in Tehran municipality organization. This study is survey / descriptive are and covers 140 managers of Tehran’s municipality organization in 1390 which have been studied by researcher- made questionnaire. Validity of this tool have been analyzed by the opinions of university’s faculty  members who are related some how with this research and principal components analysis and fitting of measurement model of hidden variables have been analyzed by  factor analysis. Its reliability is (R= %70) according To chronbach’s alpha method. It can be said that its reliability is reasonable. Obtained data and proposed model have been tested by structural equation model. The results indicate that there is a positive and significant relationship between dimensions of learning strategies/ learning processes and results with manager's educational system. More over/ implementation of structural equation model indicated there is a fitting between data and proposed model (GFI=0.91, GFL=0.93, CFI= 0.92). It can be concluded that there is a significant relationship between the coefficients of proposed model (p<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training of managers
  • Educational strategies
  • Educational processes
  • Results of education
  • structural equations
ابطحی، سید حسین (1383). آموزش و بهسازی منابع انسانی. انتشارات موسسه مطالعات و برنامه­ریزی آموزشی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، چاپ اول.
ابیلی، خدایار (1382). سیستم­های توسعه منابع انسانی. اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران: 15 دیماه.
امیری، مینا (1386). ارزیابی اثربخشی دوره­های آموزشی شرکت سایپا دیزل براساس الگوی کرک پاتریک در تابستان 84. پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
 آل آقا، فریده (1372). تحلیلی پاره­ای از موانع اثربخشی آموزشی در سازمان­ها. فصلنامه آموزش بزرگسالان و توسعه، شماره 2.
بابایی، محمود (1378). نیازسنجی اطلاعات. تهران، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپ اول.
بازرگان، عباس (1362). ارزیابی آموزش و کاربرد آن در سوادآموزی تابعی. تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
بزاز جزایری، سیداحمد (1379). آموزش کارکنان. تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، جلد اول.
جعفری، فاطمه (1382). بررسی نظرات مدیران و کارشناسان آموزش مداوم کشور در خصوص الگوی کارآمد نیازسنجی پزشکان. داروسازان و دندانپزشکان. مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه اصفهان.
حجازی، یوسف و ویسی، هادی (1387). یادگیری سازمانی در نظام آموزش عالی. دومین همایش مدیران آموزش. تهران: 13 بهمن ماه.
حسن­زاده، محمد (1387). مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت­ها. تهران: نشر کتابدار.
حسین­زاده، داوود و برزگر، نادر (1387). فرایند آموزش در سازمان‌ها. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد.
خاتمی، میرمحمد (1387). بررسی و امکان سنجی تاسیس مرکز ارزیابی و بهسازی بانک پارسیان براساس سطح اول الگوی فالر. پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
خراسانی، اباصلت (1389). نیازسنجی آموزش مطابق با استاندارد بین­المللی ایزو 10015. انتشارات تحقیقات صنعتی، چاپ اول.
دعایی، حبیب اله (1383). ارزیابی عملکرد عملیاتی و منابع انسانی شعب بیمه کارآفرین در استان خراسان با نگرش چندگانه به­روش تحلیل پوششی داده­ها. فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و چهارم. شماره 3 و 4
ربیعی، مهدی (1388). بررسی اثربخشی دوره آموزش مجازی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
رحمانی، آزاده (1388). بررسی ضرورت‌ها و الزامات ایجاد مرکز توسعه مدیریت در آموزش و پرورش از دیدگاه  مدیران ارشد و میانی (آموزش و پرورش) و اعضای هیأت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت و اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
رشتیانی، سهراب، عباسپور، عباس(1391). چالش های فرایند آموزش سازمانی (مطالعه موردی شرکت بیمه البرز). دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمان­ها. تهران: 1و2 بهمن ماه 1391.
روشن، محمد. کمال هدایت، حافظ و رازانی، عبدالمحمد (1375). توسعة منابع انسانی. انتشارات مؤسسة مطالعات و برنامه ریزی آموزشی، چاپ اول.
سعیدی رضوانی، محمود و آهنچیان، نرگس (1386). مقایسه نظری و تجربی (عملی) رویکردهای کل نگر و جزنگر نیازسنجی آموزشی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه­ای خراسان). فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره 8.
سلطانی، ایرج، (1382). اثربخشی آموزشی در سازمان­ها. نشریه تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، سال دوازدهم، شماره 118-117.
سلطانی، ایرج (1388). نقش آموزش در روابط صنعتی سازمان­های تولیدی و صنعتی. نشریه تدبیر، شماره 61، صص 54 – 32
سیدجوادین، سیدرضا (1384). مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان. انتشارات نگاه دانش، چاپ سوم.
سیدجوادین، سیدرضا و شاه حسینی، محمدعلی (1385). نیازسنجی آموزشی سازمان بر اساس خواسته­های مشتریان، با رویکرد بهبود بهره­وری توسط به­کارگیری تکنیک QFD (مطالعه موردی شرکت ستکام). مجله  بررسی حسابداری و حسابرسی، شماره 13.
شیمون ال، دلان. رندال اس. شولر (1380). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی. ترجمه محمدعلی طوسی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
طوسی، محمدعلی (1377). دستور کار تازه برای بالندگی سازمانی، فصلنامه مدیریت دولتی. شماره 41 و 42، ص 49 تا 54.
عابدینی، حسین (1387). نیازسنجی مهارت های زندگی فراگیران مراکز یادگیری محلی شهرستان کاشان از دید آموزشیاران و فراگیران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته آموزش بزرگسالان، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
عباس­زادگان، محمد و ترک­زاده، جعفر (1381). نیازسنجی آموزشی در سازمان­ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
غفاری، عباس (1388). طراحی نظام جامع آموزش و پرورش مدیران کلاس جهانی. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیران آموزش، تهران: 28-29 مهره ماه 1388.
قورچیان، نادعلی (1374). تحلیلی بر مفهوم وجدان­کاری. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 10، صفحه 11 تا 18
کرمی، مرتضی ( 1386). آموزش مدیران با الگوی شایستگی. مجله تدبیر، شماره 179.
کرمیانی، لیلی (1387). آسیب­شناسی آموزش­های ضمن خدمت اداره آموزش و پرورش شهر تهران براساس الگوی اکر و ارائه راهکارهای مناسب، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
مجتهد، داوود؛ مهدوی، عبدالمحمد و خالقی سروش، فریبا (1382). مدل مماس مدل پیشنهادی برای نیازسنجی آموزشی. فصلنامه دانش مدیریت، شماره 16.
محمدی، زهره (1388). بررسی ‌میزان اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه شرکت‌کنندگان در دوره، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
ملک، مریم و امیدی، مرجان (1384). استاندارد بینالمللی ایزو 10015. مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول.
میرزابیگی، علی (1380)، برنامه­ریزی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی. تهران: انتشارات یسطرون، ص 71.
نادری خورشیدی، علیرضا (1384). فرهنگ سازمانی یادگیرنده، راهبردی اثربخش جهت حفظ، بقاء و توسعه سازمان­ها در شرایط محیطی ناپایدار. فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 46 .
نجفی، فاطمه (1387). ارزشیابی برنامه درسی دوره­های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه شهید بهشتی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
نکویی مقدم، محمود و میر رضایی، ناهید (1384). تأثیر آموزش­های ضمن خدمت در بهره­وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، فصلنامه مدیریت اطلاعات بهداشت و درمان؛ بهار و تابستان، شماره 3، صص 49 – 36.
وفادار، مهشید (1388). بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش کارگزاران بیمه کشاورزی براساس مدل  "کرک پاتریک". پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
یاسینی، علی (1388). ارزیابی مهارت­ها و شایستگی­های مدیران دبیرستان­های تهران از نقطه­نظر معلمان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته آموزش بزرگسالان، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
ایمان­زاده، علی اصغر (1386). بررسی مدیریت کیفیت جامع در مرکز آموزش ایران خودرو خراسان بر اساس عوامل هفت­گانه مدل مالکوم بالدریج. پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته آموزش بزرگسالان، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
.
Armstrong, Michael (2006). "Handbook of Human Resource Management Practice, published by Kogan Page London and Philadelphia, (10 Th Edition).
Berkinof, A.et a (1991). Human Resource Management, McGraw-Hill performance measurement Evidence from healthcare organizations. Journal of Human Resource Costing & Accounting. VOL.13 No. 4, 315- 294
Berod, h. neuzetrom, j (1992) Multiple Effects of Human Resource Development   Interventions. Journal of European Industrial Training Vol. 32 No.1.
Bhupatkar, Ashutosh. P (2006). "Research in Management Education needs overhauling". Times of India, Pune (Education Times).
Burkett, holly (2005) .ROI on a shoestring: evaluation strategies for resource-constrained environments or ROI on a shoestring. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL TRAINING, VOL. 37: 97-105
Cafman, celer (1994). Employee perceived training effectiveness relationship to employee attitudes. Journal of European industrial training, Vol: 32, NO 1.
Cavan, Mack (2007). The linkage of job performance to goal setting, work motivation, team building, and organizational commitment in the high-tech industry in Taiwan (China). Dissertation Abstract DBA, Nova Southeastern University.
Chen, J. Zhu, Z & Xie, HY (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. Journal of Intellectual Capital, Vol.5: 195-212.
Citenger, H & Geror, L (1995). An empirical study of Kirkpatrick's evaluation model in the hospitality industry". Doctoral Dissertation, Florida international university.
Coin, I & speriteser, J (1991). Training and Development Evaluation in Jordanian Banking Organizations, International joumal of Research and Practice in Human Resource Management, vol  17:  23-1.
Kirkpatrick, Donald L (1998).  Evaluating Training Programs, the For Levels. San Francisco, Berretta-Koehler Publishers.
Kirkpatrick, James & Kirkpatrick, Donald (1994). Evaluating Training Programs The Four Levels. Journal of European Industrial Training, Third Edition.
Lanch, cavan (2005). What predicts skill transfer? An exploratory study of goal orientation, training self ficacy and organization support. International journal of Training and Development, VOL.51: 175-189.
Martell, R & Richard, M (2010). The Role of Continuing Education and Training in Human Resource Development: An Administrator' Viewpoin"t. Journal of Academic Librarianship, Vol. 4 Issue 3, pp: 151-155.
Naith, Samafn. (1986). Performance Capabilities and Competencies at the Undergraduate and Graduate Levels for Performance Improvement Professionals. Wiley InterScience vol 4:  99-120.
Norman, GR. Shannon, SI. Martin, ML (2004). The need for needs assessment in continuing medical education. BMJ, Apr 24: 999-1001.
Parker K, Parikh SV (2001). Applying prochaska's model of change to needs assessment, programmer planning and outcome measurement. Journal of Evaluation in Clinical Practice, Nov; (7) 4: 71-365. Vol. 7.
Phillips, J (2001). Providing the value of HR (how and why to measure ROI). Alexandria, Virginia: Society for human resource management.
Phillips, Jack (1991). strategies for implementing ROI in HR and training. Journal of Human Resource Costing & Accounting. VOL.14: 294-315.
Phillips, Jack (1997). The Value of Learning- How Organizations Capture Value and ROI and Translate Them into Suport, Improvement, and Funds. The International of career Management, Vol.22 No. 11.
Pofler, M (1994). management development, a career management perspective.  The International of career Management, Vol. 16. No.5.
Suarez, T.M (1996). Needs Assessmet Stadies. In Lewy (Ed). International Encyclopedia of Curriculum, Pergamum press