نقش شیوه‌های فرهنگ‌سازی در استقرار بهینه نظام آراستگی محیط کار (5S) در دبیرستان‌های دخترانه شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

2 معاون دفتر مهارت های پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شیوه­های فرهنگ­سازی در استقرار بهینه نظام آراستگی در دبیرستان­های دخترانه است. روش پژوهش پیمایشی، بر حسب هدف کاربردی، از نظر زمان، مطالعه مقطعی و تکنیک مورد استفاده، پرسشنامه محقق­ساخته است. جامعه آماری کلیه مدیران دبیرستان­های دخترانه شهر تهران (500 نفر) در نمونه­ای به حجم  217 نفر بوده که به­صورت خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. جهت تحلیل داده­ها، از آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کولموگروف- اسمیرنف و تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون t مستقل استفاده شد. مهم­ترین یافته این پژوهش نشان می­دهد که بین به­کارگیری شیوه­های فرهنگ­سازی با استقرار بهینه نظام آراستگی و مؤلفه­های آن رابطه معناداری وجود دارد. هرکدام از این سه شیوه؛ اجرای برنامه­های آموزشی، تعاملات و ارتباطات سازمانی و الگوبرداری، به ترتیب نقش مهم­تری در ایجاد شرایط استقرار بهینه نظام آراستگی داشته و اهمیت اجرای آموزش بیش از سایر شیوه­ها است. کاربرد هر سه می­تواند پیش­بینی میزان استقرار بهینه نظام آراستگی را تا سطح بالایی افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Methods of Culture Making and Its Role in Optimum Implementation of Arrangement System of Workplace (5s) in Female High Schools of Tehran

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Ahmadi 1
  • Akbar Faraji Armaki 2
  • Saed Khajeey 3
1 Master of Educational Management
2 Deputy of the Advanced Skills Office of the Technical and Vocational Education Organization of the country
3 Assistant Professor Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

This study reviews the methods of culture making and its role in efficient implementation of workplace organization system (5S) in female high schools. This study has carried out based on Survey Research type (illustrative) method, practical purpose and in interval times. The needed data was gathered by means of a researcher-made questionnaire. The sample of this study (217 participants) has been selected by multi-stages random cluster sampling method from a 500-people community of female managers of Tehran high schools. The “Pearson product-moment correlation coefficient” test, “Kolmogorov-Smirnov (K-S)” test, “multivariate variance analysis” and “independent T-test” have been used so as to statistical analyzing of gathered data. The most important result of this survey reveals that the efficient implementation of workplace organization system (5S) and its components have a meaningful relationship with the methods of culture making. All three variables of performing educational programs, applying organizational communications and benchmarking, in order from high to low, have a significant effect on the implementation of 5S. Performing educational programs has been recognized as the most important factor. Moreover, simultaneous application of these three techniques in an organization could highly improve the prediction of efficient implementation of workplace organization system (5S).

کلیدواژه‌ها [English]

  • workplace organization system (5S)
  • culture making
  • training
  • organizational communications
  • benchmarking of best practice
 اسدی خوانساری، سید محمدجواد (1379)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، سنجش تأثیر اجرای سیستم 5Sو بهره­وری شرکت­های تحت پوشش ایران خودرو، دانشگاه تربیت مدرس.
اوسادا، تاکاشی (1384)، پنج اصل برای دستیابی یه کیفیت عالی در محیط کار، مترجم علی­رضا علینقی و احمدرضا زینت­بخش، چاپ سوم، تهران، انتشارات کوهسار.
اولریش، دیوید و همکاران (1388)، شایستگی­های منابع انسانی، مترجم مسعود بینش و افشین دبیری. چاپ اول، تهران، انتشارات سرآمد.
 اوکلند، جان (1386)، تعالی سازمانی جامع، دستیابی به عملکرد کلاس جهانی، ترجمه دکتر سعید مرتضوی و همکاران، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
الوانی، سیدمهدی (1378)، بهره­وری در مدیریت، مجموعه هفتم، چاپ اول، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

اکبری، پیمان (1390)، نقش و اهمیت بهره­وری،

http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/economic_development

رضایی، کامران (1388)، ایجاد بسترهای لازم به­منظور به­کارگیری بهینه فنون مهندسی کیفیت، پایگاه مرجع دانش www.civilca.com.

زارعی متین، حسن (1380)، مبانی سازمان و مدیریت، رویکرد اقتضایی، جلد اول، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

سلاجقه، سنجر، ناظری، مژگان (1387)، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین­المللی مدیریت: راهکارهایی برای افزایش بهره­وری نیروی انسانی. تهران، دانشگاه صنعتی شریف.

ستاری­فر، محمد (1389). توسعه آموزش، آموزش توسعه و مسائل پیش­روی ما، ماهنامه پژوهشی- تحلیلی آیین، شماره 32 و 33، تهران.

شاین، ادگار (1388)، فرهنگ سازمانی، مترجم، محمد ابراهیم  محجوب، چاپ دوم، تهران، نشر فرا.

صادقی فرد، ناصر (1389)، سامان­دهی محیط کار و منزل براساس سیستم (5S)، چاپ دوم، تهران، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

کشاورزی، علی حسین، رمضانی، یوسف (1389بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص­های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز، چشم­انداز مدیریت دولتی، شماره 3.

کفاش، حمیدرضا (1391)، ثقل اکبر در اینجا فرهنگ است، رشد آموزش فنی، حرفه­ای، دورۀ هشتم، شمارۀ 2.

کمالی، یحیی (1388)، وضعیت بهره­وری در ایران: نقش سازمان بازرسی کل کشور در زمینه ارتقا بهره­وری، معاونت برنامه­ریزی و مدیریت منابع مرکز پژوهش و برنامه­ریزی، سازمان بازرسی کل کشور.

فتاحی، شهرام و همکاران (1391بررسیرابطهکیفیتزندگیکاری،احساس شادکامیوتعهدسازمانیبابهره­وری، همایش ملی فرهنگ­سازی و اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز، تهران. پایگاه مرجع دانش www.civilca.com

مسـرور، صدیقه (1387)، پایان­نامه کارشنـاسی ارشـد «بررسی رابطه اجرای نظام با عنوان اجرای نظام آراستگی محیط کار (5S) با بهره­وری در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس»، شیراز.

ولی­زاده زنوز، پروین (1384)، بررسی بهره­وری در ایران، مجموعه پژوهش­های اقتصادی، شماره 24، اداره بررسی­ها و سیاست­های اقتصادی، بانک مرکزی ایران.

هیرانُ، هیریوکی (1385)، استقرار و پایداری نظام هفت سین صنعتی، مترجم، مجتبی کاشانی و همکاران، چاپ دوم، تهران، انتشارات سازوکار.

 

A. Gunaseka (2002), Benchmarking in education, Benchmarking: An International Journal, Vol. 9 No, 1.

 Al-Aomar. Raid A, (2011), Applying 5S Lean Technology: An Infrastructure for Continuous Process Improvement. WorldAcademy of Science, Engineering and Technology, No 59.

Gap, Rod, Fisher, Ron, Kobayashi, Kaoru, (2008), implementing 5S within a Japanese context: an integrated management system, Management Decision, Vol: 46, No. Griffith University, Australia.

HungLin, Chi (2011), 5S implementation in Wan Cheng Industry Manufacturing Factory in Taiwan, Requirements for the Master of Science Degree, University of Wisconsin-Stout

Hirano, Hiroyuki (1995), 5pillars of the visual workplace: The Sourcebook for 5S Implementation, productivity press.

J.M. Worley and T.L. Dolan, (2006), the role of communication And management support in a lean manufacturing implementation, Management Decision, Vol. 44 No.

Lekamge, Dayalatha (2010) Leadership Roles Played By School Principals: An Analysis of Cases, Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, (JETERAPS) 1 (2): 43-49.

Osada, Takashi (1991), the 5-S, five keys to a Total Quality Environment, Asian Productivity Organization, Tokyo.

Portola Maria, Camano Ana, Borges Diego (2011) BESP- Benchmarking of Portuguese Secondary Schools, Benchmarking: An International Journal, Vol. 18, No.2, pp. 240-260.

Pheng, Low Sui, Danielle Khoo, Sara (2001), Team Performance Management: Enhancement Thorough Japanese 5S Principles, Team Performance Management: an International Journal, Vol: 7, No.7/8. Pp. 105 - 111.

Ruwini Jayawardana (2007), Boys are best, St. Sylvester's clinches National Productivity. http://archives.dailynews.lk/.

Samuel, K. M. Ho, (1999) Japanese 5-S: Where TQM Begins, The TQM Magazine, Volume 11, No.5, Pp. 311-320.

Weller L. D, (2009), Benchmarking: aParadigm for Change to Quality Education, the TQM Magazine, and Vol: 8, No. 6.