دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 22، 1398 
ارائه الگوی مفهومی وظایف مدیران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی

صفحه 125-150

10.29252/mpes.12.1.125

محمد خادمی کله لو؛ محبوبه عارفی؛ اباصلت خراسانی؛ علی رضائیان


ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تفکر سیستمی فردی دانشجویان

صفحه 257-284

10.29252/mpes.12.1.257

ناهید شفیعی؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ محمود ابوالقاسمی


بررسی اثرات جهانی شدن بر نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

صفحه 285-310

10.29252/mpes.12.1.285

سید عیسی حسینی؛ مهرعلی اف؛ صفر سلیمان؛ سیدعلیرضا ابراهیمی