بررسی اثرات جهانی شدن بر نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد دپارتمان علوم تربیتی دانشگاه ملی تاجیکستان.

3 استاد دپارتمان علوم تربیتی پژوهشگاه آکادمی تاجیکستان.

4 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرپذیری، تحولات و جایگاه ابعاد نظام تعلیم و تربیت کشور در مواجهه با جهانی شدن براساس نظر صاحب‌نظران، اساتید و کارکنان بخش آموزش و پرورش و با روش آمیخته می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در بخش کیفی پژوهش از روش مصاحبه و در بخش کمی از روش پیمایشی در گردآوری داده‌ها استفاده شد. در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند (از نوع نظری) و از جامعه متخصصین استفاده شد و با 25 نفر از متخصصین مصاحبه گردید و مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت 35 مؤلفه در قالب هفت بعد جهانی شدن (آموزش و پرورش) احصاء گردید. در بخش کمی براساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از بین جامعه پژوهش از بین کارکنان آموزش و پرورش، معلمان و اساتید آشنا به حوزه جهانی شدن و تعلیم و تربیت دانشگاه‌های شهر تهران که تعداد 150 نفر می‌باشند، مطابق با جدول مورگان تعداد 108 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و از این تعداد 100 نفر پرسشنامه‌های ارائه شده را تکمیل نمودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بوده و به‌منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ استفاده شده است. هم‌چنین در این تحقیق از آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنف، آزمون تی، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون شفه و آزمون فریدمن برای تحلیل نتایج پرسشنامه استفاده شد. و هم‌چنین از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن ابعاد جهانی شدن نیز استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده از دیدگاه اساتید و صاحب‌نظران و کارکنان بخش آموزش، نظام تعلیم و تربیت کشور از نظر کارگروهی در فرهنگ‌های گوناگون، قدرت برقراری تعادل بین دیدگاه جهانی و عملکرد محلی، دیدگاه جهان‌محوری به‌جای خودمحوری، دانش زبان خارجی، جامعیت کار با رایانه و انجام کار گروهی در سطح ضعیفی در مقایسه با مقیاس جهانی و از لحاظ رشد دسترسی به امکانات الکترونیکی و اینترنت، فراگیر بودن آموزش و پروش در کشور و جامعیت مطالب آموزشی در سطح مطلوبی قرار دارد. هم‌چنین از دیدگاه جامعه آماری مورد پژوهش جامعیت سیستم آموزشی و اثربخشی آن بر رشد و شکوفایی دانش‌آموزان بیشترین تطابق را با جهانی شدن دارا می‌باشد.
بحث و نتیجهگیری: براساس نتایج پژوهش حاضر در بسیاری از موارد ذکر شده که در زمره نقاط ضعف نظام آموزش و پرورش قرار گرفته است، ضرورت دارد اقدامات گسترده‌ای در زمینه برنامه‌ریزی درسی، توسعه روش‌ها و فنون تدریس، توسعه ارزش‌های جهانی، برقراری تعامل سازنده بین عوامل و شرایط بومی و محلی با ضوابط و شرایط جهانی، استفاده از همه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها برای زبان‌آموزی، توسعه مهارت‌های سواد یادگیری، توسعه مهارت‌های کاربری رایانه و در نهایت تغییر نگرش از مواضع صرفاً داخلی به ملاحظات نگرش محلی-جهانی انجام گردد. با توجه به اینکه متخصصین آشنا با حوزه‌های جهانی شدن در نظام آموزش و پرورش در خصوص موارد مذکور اتفاق نظر دارند، برای افزایش قدرت دانش‌آموزان و نظام آموزش و پرورش در مصاف با پدیده جهانی شدن و بهره‌مندی از مزایای آن لازم است ملاحظات ویژه‌ای در تنظیم برنامه‌های کلان آموزش و پرورش و اسناد بالادستی در نظر گرفته شود تا سهم کشور هم در تأثیر گذاری بر جهانی شدن و هم تأثیرپذیری منطقی از آن متوازن بوده و موازنه تبادلات علمی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی در وضعیتی مطلوب قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Globalization on Educational System of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Isa Hosseini 1
  • Mehrali F 2
  • Safar Soleiman 3
  • Seyed Alireza Ebrahimi 4
1 Lecturer, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Education, National University of Tajikistan.
3 Professor, Department of Education, Institute of Tajikestan Academy.
4 Assistant Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the impacts, the developments as well as status of the dimensions of the education system of the country in the face of globalization based on the views of specialists, university teachers and the staff of education sector using a mixed method.
Materials and Methods: In the qualitative part of the study, the interview method and in the quantitative part, the survey method was used to collect data. Purposeful (theoretical) sampling method was used for the qualitative part of the study. Also, the community of experts including 25 people was interviewed. The interviews were analyzed using content analysis method and finally 35 components in seven dimensions of globalization of education were identified. For conducting the quantitative part, 108 people out of 150 ones were selected as the sample of the study from the research community of the staff of education, school teachers and university teachers in the universities of Tehran who were familiar with the area of globalization and education. 100 people completed the questionnaires. The research tool for gathering the data was a researcher-made questionnaire and Cronbach's alpha method was used to evaluate the reliability of the questionnaire. Kolmogorov-Smirnov, T-test, One-way analysis of variance, and Scheffe test as well as Friedman test were also used to analyze the results of the questionnaire. In addition, AHP method was used to determine the weight of globalization dimensions. Based on the results obtained from the viewpoints of specialists, university teachers, education experts and staff, The system of education in the country in terms of workgroups in different cultures, the balance between worldview and local performance, world-view rather than self-centeredness, foreign language knowledge, the comprehensiveness of using computer and group work is at a poor level compared to the global scale in terms of the growth of access to electronic and internet facilities, the inclusiveness of education in the country and the comprehensiveness of educational materials. Also from the viewpoint of the statistical population under the study, the comprehensiveness of the educational system and its effect on the growth of students is the most consistent component with globalization.
Discussion & Conclusion: Based on the results of the present study, many of the mentioned weaknesses of the education system require extensive actions in the area of curriculum development, teaching methods and techniques, development of global values, establishing constructive interaction and local factors and conditions with global norms, applying all capacities and potentials for language learning, developing learning literacy skills, developing users' computer skills, and ultimately changing attitudes from purely domestic to global considerations. Since experts familiar with the issues of globalization in the education system agree on these issues, special considerations are needed in order to enhance the power of students and the system of education in the face of globalization and its benefits. Large education programs and national documents should be considered so that the country's contribution to both globalization and rationalization is balanced and the balance of scientific, technological, cultural and social exchanges would be in a favorable position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Analytical Hierarchy Process
  • Globalization
Abdelhadi,S; Noureddine,M.(2014).The Impact of Globalisation on Education.. Ministry of Higher Education and Scientific Research University of Tlemcen Faculty of Letters and Languages “Master Degree” in Literature and Civilization.
Akani, C. (2012). The Effect of Globalization on Nigeria Education. Global Advanced Research Journal of Social Science, 1(5): 92 -100.
Akar, Hanife. (2010).Globalization and its challenges for developing countries: The case of Turkish higher education. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/226269568.
Akhavan Sarraf, Ahmad Reza; Nilforosh Zadeh, Maryam (2008). Dimensions of Globalization of Higher Education, Technology Development Quarterly, No. 17, p. 56. (In Persian).
Altbach, P., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. Journal of Studies in International Education, 11(3/4), 290–305.
Apple, M (2011) Global crises, social justice, and teacher education. Journal of Teacher Education. 62(2):222–234.
Barber, B. (2003). Jihad vs McWorld. New York: Ballantine.
Bedenlier, S (2017) Two Decades of Research Into the Internationalization of Higher Education: Major Themes in the Journal of Studies in International Education (1997-2016). Journal of Studies in International Education. Volume: 22(2), page(s): 108-135.
Berry, C., & Taylor, J. (2014). Internationalisation in higher education in Latin America: policies and practice in Colombia and Mexico. Higher Education, 67(5), 585–601.
Clark, B.R. (2011). The Higher Education System: Academic Organization in Cross-national Perspective, in A. Smirnov, Trans., Moscow, Higher School of Economics.
Essays, UK. (2018). Effects of Globalisation in Education Essay. Retrieved from https://www.ukessays.com/essays/education/effects-of-globalisation-in-education-education-essay.php?vref=1
Fisher, Richard W .(2005). “Globalization and Monetary Policy” Warren and Anita Marshall Lecture in American Foreign Policy, November 3, 2005, Federal Reserve Bank of Dallas.
Green C. (2005). The Privatization of State Education: Public Partners, Private Dealings. Abingdon: Routledge Falmer Press.
Kellner, D. (2000). Globalization and New Social Movements: Lessons for Critical Theory and Pedagogy. In Globalizaion and Education. Ed. Burbules, N. C. and C. A. Torres, New York: Routledge, pp: 299-321.
Luksha, P., Peskov, D. (2014). Future of Education: Global Agenda, map.edu2035.org/attachments/7/a52816a4-8139-412c-809f-74ad18ca5292.pdf.
Mihhailova, G. (2006). E-learning as Internationalization Strategy in Higher Education – Lecturer’s and Student’s Perspective. Baltic Journal of Management, 1(3), 270 - 284.
Pinar, W. (2013). International Handbook of Curriculum Research. New York: Tyalor and Francis Publication.
Razak, M.A.A. (2011). Globalization and its Impact on Education and Culture. World Journal of Islamic History and Civilization, 1(1), pp.59-69.
Ross EW and Gibson R. (2007) Neoliberalism and Education Reform. New York: Hampton Press.
Soliman, S(2018) The international strategies of universities: deliberate or emergent? Journal of Studies in Higher Education. 44(8) Pages 1413-1424 .
Taiwo. OO. (2004). ‘Globalization, Society and Culture. Whither Nigerian Youths’ in Globalization and Culture, (BAAC), Lagos.
Teichler, U (2017) International Trends on Higher Education. Journal of International Mobility. 1(5) 177-216.
Tsui, A. B. M., & Tollefson, J. W. (2006). Language policy and the construction of national culture identity. In A. B. M. Tsui & J. W. Tollefson (Eds.), Language policy, culture and identity in Asian contexts. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Assoc.
Vaezi, Mozaffaraddin, Karoun, Dawood (2010) Culture, Globalization and Higher Education, Literature of Culture, New Period, No21, Pp50-62. (In Persian).
Yemini, M. (2014). “Internationalisation Discourse What Remains to be Said?” Perspectives: Policy and Practice in Higher Education 18 (2): 66–71
Yoder, B. L. (2006). Globalization of higher education in eight Chinese universities: Incorporation of and of and strategic responses to world culture. Unpublished doctoral dissertation, University of Pittsburgh, Pittsburg, USA.