تبیین ویژگی‌های دورۀ گذار دانشگاه از نسل دوم به نسل سوم مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‌های فنی-مهندسی کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

رئیس گروه برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی از این پژوهش، تعریف و ‌تبیین ویژگی‌ها و الزامات دورۀ گذار از نسل دوم به نسل سوم برای یکی از دانشگاه‌های طراز اول حوزه فنی-مهندسی کشور و تعیین شاخص‌های کلیدی برای پایش عملکرد آن در طول این دوره بود. ارائه الگویی که بتواند برای دانشگاه‌های مشابه، در تعریف و طی کردن دوره گذار،‌ مورد استفاده قرار گیرد هدف بعدی این پژوهش به شمار می‌رود.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش از نوع مطالعات موردی بوده که به شیوه میدانی و براساس الگوی پیشنهادی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ها به اجرا درآمده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه، ‌بالغ بر 400 نفر بوده است. جامعه نمونه در مرحله پیمایشی پژوهش، شامل 67 نفر از اعضای هیأت علمی منتخب بوده که به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بوده‌اند. اعضای منتخب در 6 کمیته تخصصی سازماندهی شده و به صورت کاملاً میدانی در فرایند پژوهش،‌ مشارکت داده شدند.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که تحول دانشگاه نسل دوم به نسل سوم مستلزم طی کردن یک دوره حدوداً 10 ساله می‌باشد که به دوره گذار معروف است. تهیه و تأمین زیر ساخت‌های لازم اعم از زیرساخت‌های نرم از قبیل طراحی فرایندها،‌ تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و زیرساخت‌های سخت از قبیل تأمین فضاهای فیزیکی لازم به همراه فرهنگ‌سازی در بین اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان مهم‌ترین وظایف مدیریت در دوره گذار به‌شمار می‌رود. هم‌چنین محرز گردید که گرچه مشخصه‌های کارآفرینی و تجاری‌سازیِ دستاوردهای علمی، برجسته‌ترین ابعاد یک دانشگاه نسل سوم به حساب می‌آیند اما توانمند شدن دانشگاه در تبدیل دانش به فناوری و جایابی مناسب دانشگاه در زنجیره‌ها و شبکه‌های ارتباطات و همکاری‌های علمی بین‌المللی،‌ ابعاد نسبتاً پررنگ‌تر از هویت دانشگاه در دورۀ گذار را شکل می‌دهند و لذا ضروری است که سهم قابل توجهی از فهرست شاخص‌های پایش عملکرد در دورۀ گذار به حوزه‌های یاد شده اختصاص یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the characteristics of the University transition period from the second generation to the third generation Case study: One of Engineering Universities in the country

نویسنده [English]

  • Ahmad Nameni
IThe Head, Department of Strategic Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this research was to identify and explain the characteristics and requirements of the transition period from the second generation to the third generation for one of the first level engineering universities of the country and determine the key indicators for monitoring its performance during this period.
Materials and methods: The research methodology was in kind of case studies that have been implemented in the university, based on the proposed model of the Ministry of Science, Research and Technology. The statistical population of the study consisted of university faculty members which was more than 400 members. Sample population in the survey stage included 67 faculty members selected through purposive sampling.
Results and discussion:  The results of the research showed that although the characteristics of entrepreneurship and commercialization of scientific achievements are the most prominent dimensions of a third-generation university, But the ability to turn knowledge and research into technology and the proper location in the chains and networks of international scientific communication and cooperation are relatively large dimensions of university identity during the transition period. Therefore, it is necessary to allocate a significant share of the index of performance monitoring indicators during the transition period to these areas. By the way it was apparent that providing necessary infrastructures and acculturalization are the main duties of management during the transition period.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • entrepreneurship
  • transition period
  • performance monitoring
Awidi, I. (2014). Repositioning Budget-Constrained Universities as Third-Generation Universities. Educase review. (https://er.educause.edu/articles/2014/11/repositioning budgetconstrained- universities- as- thirdgeneration- universities)
Behzadi. Nazanin, Razavi. Seyyed Mostafa & Hosseini. Seyyed Rasool. (1393). Tarrahie olgooye mafhoomie daneshgahe karafarin ba rooykarde karafarinie sazmani. Faslnameye karafarini, 7(4), 697-713
Daneshgahe sanatie Sharif. (2015). Sanade tahavvole rahbordi: be sooye cheshmandaze1404. (In Persian)
‌Daftare maghame moazzame rahbari. (2014). Siasathaye kollie elm va fanavarie keshvar. (In Persian)
Sazmane barnameh va boodjeh. (2015). Nezamnameye tadvine Sanade sheshome toseeye keshvar. (In Persian)
Economou, J. S. (2013). AN ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY. A Proposal to Establish a Technology Transfer Independent Board of Directors. Vice Chancellor for Research. University of California, Los Angeles
European commission. (2012). A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities.
Hunt, C., Collins. B., war dope. A. & hatchings. M. (2017). First- and second-generation design and engineering students: experience, attainment and factors influencing them to attend university. Higher Education Research & Development . 28, 1-14
Fatanatfarde Haghighi. Milad & Mahmoodi. Hamid. (2016). Naghde bar Daneshgahe karafarin. Kongereye amoozeshe aalie Iran. (In Persian)
Geiger, R. L. (2017). The History of American Higher Education. Princeton University press.
Jessop, B. (2017). Varieties of academic capitalism and entrepreneurial universities. Journal of higher education. 73(6), 853-870
Lackeus, M. (2013). Developing entrepreneurial competencies. Thesis for the degree of licentiate of engineering. Chalmers University of Technology.
Maxivoma, O., belyaev. M., Hamzina. G. (2016). Russian Education in the Context of the Third Generation Universities` Discourse: Employers’ Evaluation. International journal of environmental &science education, 11(6), 9101-9112
Mirkamali. Seyyed Mohammad & Mazari. Ebrahim. (2017). Naghse khod toseehiy bar amadegi baraye tagieere karkonane marakeze amoozeshe aali, ba mianjigarie behsazie sazmani. Modiriat va barnamehrizi dar nezamhaye amoozeshi, 10(2), 33-60. (In Persian)
Mirzaeeian e kajvari. Yousef. & Sharifi. Masoud. (2016). Barrasi va moghayeseye moallefehaye karafarini dar beyne danesh amoozane sale akhare madarese motevasseteh va honarestan shahrestane delfan. Modiriat va barnamehrizi dar nezamhaye amoozeshi, 9(17), 131-158. (In Persian)
Motallebifard. Alireza., Arasteh. Hamidreza., Navehebrahim. Abdorrahim. & Abdollahi. Bizhan. (2016). Vakavie Avamele moasser bar sheklgiri, toseeye kajkarkardhaye amoozeshe aali dar Iran. Modiriat va barnamehrizi dar nezamhaye amoozeshi, 9(17), 9-40. (In Persian)
National Advisory Council on Innovation and Entrepreneurship of America. (2013). The innovative and entrepreneurial university. Anniversary report.
Peykarifar. Fatemeh & Mahnegar. Farshad. (2012). Barrasie naghseh daneshgahha dar toseeye karafarini. Confrance mellie karafarini va kasb o karhaye danesh bonyan. Daneshgahe Mazandaran. (In Persian)
Pillay, P. (2011). Higher Education and Economic Development. Centre for Higher Education Transformation (CHET).
Pishnevise Aeen nameye nahveye ijade daneshgahe karafarin. Daftare barnameh rizie omoore fanavari. Vezarate oloom tahghighat va fanavari. (2016). (In Persian)
Poorezzat. Ali Asghar, Fathi. Fatemeh & Gahsemi. Farzaneh. (2016). Tasvir bardari az ketabkhanehaye taaligara va daneshmabna dar emtedade toseeye naslhaye jadide daneshgahe. Tahghighate ketabdari va ettela resanie daneshgahe, 51(4), 13-37. (In Persian)
Robert, P. (2011). A book review on towards the third generation university: managing the university in transition. Journal of Educational Administration and History . 43(1)
Shoraaye aalie enghelabe farhangi. (2013). Naghsheye jame elmie keshvar. (In Persian)
Taghipoore Zahir. Ali & Hasanmoradi. Narges. (2006). Olgooye monasebe ijade daneshgahe karafarin. Majalleye eghtesad va modiriat, 69, 32-40. (In Persian)
Yongli, D. & Wiewie. (2017). Recent Development of the Second and Third Generation Irreversible Epidermal Growth Factor Receptor Inhibitors. Chemistry and bio diversity, 14(7), 66-84
Vezarate oloom tahghighat va fanavari. (2015). Olgooye pishnahadi baraye tadvine barnameye rahbordi dar daneshgahha. (In Persian)
Wissema, J. G. (2009). Towards the Third Generation University Managing the University in Transition. Edward Elgar publishing.