دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 23، مهر 1398 
1. طراحی الگوی چابکی سازمانی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

صفحه 13-40

10.29252/mpes.12.2.13

ملیحه عبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی


8. طراحی چارچوب مفهومی رهبری تحول دیجیتال در سازمان‌های ایرانی

صفحه 211-242

10.29252/mpes.12.2.211

مژگان نوری؛ محمدعلی شاه حسینی؛ مهدی شامی زنجانی؛ بابک عابدین