بررسی تحقق فرصت‌های عادلانه‌ی آموزشی در مقطع ابتدایی شهر تهران بر پایه قانون برنامه پنجم توسعه کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روش‌های تربیت و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

2 استاد پژوهشکده تحقیقات راهبردی، تهران. ایران.

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران، ایران.

چکیده

هدف: نظام آموزش و پرورش در راستای تحقق سند توسعه کشور مستلزم دارا بودن برداشت مشخص در خصوص انسان مطلوب برای نظام آموزشی و نیازمند برقراری عدالت آموزشی می‌باشد. دستیابی به آموزش با رویکرد برابری فرصت‌ها و عدالت آموزشی را می‌توان به‌عنوان هدف یا به‌عنوان وسیله‌ای جهت تحقق هدف بلندمدت برابری اجتماعی و اقتصادی موردتوجه قرار داد. مسأله عدالت آموزشی و تحقق آن، در سراسر جهان مسأله‌ای اساسی است و نقش مهم و قابل توجهی در رشد و توسعه کشورها و بهبود شاخص‌های برابری و تعالی انسان‌ها دارد. در همین راستا، این پژوهش به بررسی تحقق فرصت‌های عادلانه‌ی آموزشی در مقطع ابتدایی شهر تهران بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور پرداخته است.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش از نوع داده بنیاد (روش اشتراوس کوربین) بوده است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش حاضر عبارت‌اند از متخصصان، کارشناسان، سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی وزارت آموزش و پرورش، آموزش و پرورش شهر تهران و سازمان برنامه و بودجه کشور. با توجه به هدف اصلی پژوهش، حسب مورد از روش نمونه‌گیری زنجیره‌ای استفاده شده است. با توجه به اشباع داده‌ها در پژوهش حاضر، تعداد نمونه‌ها شامل 15 نفر بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها یک فرم مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ده سوال اصلی بود. روایی این مصاحبه بر اساس روایی صوری و محتوایی با بهره‌گیری از نظرات 5 تن از متخصصان و صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت مورد تأیید قرار گرفته است. در خصوص پایایی ابزار نیز از قابلیت تأیید یا به عبارتی تأییدپذیری بهره گرفته شده است. در این راستا یک فرد متخصص به موازات پژوهشگر داده‌های خام به دست آمده را بررسی و تأیید نموده است. یافته‌ها با استفاده از روش استقرایی و نرم‌افزار مکس کیودا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های بدست آمده نشانگر ضعف در رعایت حقوق برابر، ضعف در تناسب کتب درسی با فرهنگ، زبان و قومیت‌های مختلف، دسترسی به فرصت‌های عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت، ضعف در تحقق زمینه مناسب برای تحصیل بازماندگان از تحصیل، ضعف در توجه به تدریس ادبیات بر اساس قومیت‌ها، ضعف در رعایت استانداردهای مربوط به نسبت دانش‌آموز به معلم، ضعف در رعایت نسبت دانش‌آموز به فضای تراکم دانش‌آموزان، توزیع نابرابر نیروی انسانی مجرب، ناعادلانه بودن منابع مالی، بی‌توجهی به توسعه و گسترش آموزش بوده است. از این‌رو توجه ویژه با نگاهی عملی با ارائه راهکارهایی کاربردی از سوی متخصصان و دست‌اندرکاران به فرصت‌های عادلانه‌ی آموزشی مقطع ابتدایی شهر تهران بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور ضروری بوده و هم‌چنین افزایش بهره‌گیری از متخصصان و کارشناسان زبده در زمینه تحقق فرصت‌های عادلانه‌ی آموزشی که با قانون برنامه پنجم توسعه کشور آشنایی کافی و وافی داشته باشند. از طرفی توجه ویژه و عنایت به تفاوت‌های زبانی و قومی و مذهبی در شهر تهران با در نظر گرفتن کتب درسی ویژه برای هر یک از مناطق، باز بودن و گشاده بودن نظام آموزشی و مدارس به روی رسانه‌ها، نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط در جهت همکاری تحقق فرصت‌های عادلانه‌ی آموزشی مقطع ابتدایی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور و هم‌چنین همکاری با مؤسسات مردم‌نهاد و ان‌جی‌اوها برای برگزاری کلاس‌ها در زمینه‌های قومیتی، فرهنگی، کودکان کار و بازمانده از تحصیل مانند صبح رویش می‌تواند در راستای تحقق فرصت‌های عادلانه آموزشی در مقطع ابتدایی شهر تهران بر پایه قانون برنامه پنجم توسعه کشور مثمر ثمر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Realization of Equal Educational Opportunities in Tehran Elementary Schools Based On the Law of Fifth National Development Plan

نویسندگان [English]

  • Kambiz Poushaneh 1
  • Mohammad Bagher Nobakht 2
  • Maryam Hoseinzadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Methods & Counseling, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Professor of Strategic Research Institute, Tehran, Iran.
3 Master of Science in Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: In order to realize the development document of the country, the education system needs to have a clear understanding of the ideal human being for the educational system and the need for establishing educational justice. Achieving education with an equal approach to educational opportunities and equity can be considered as a goal or as a means of achieving the long-term goal of social and economic equality. The issue of educational justice and its realization is a fundamental issue throughout the world and plays an important and significant role in the growth and development of countries and the improvement of human equality and excellence. Therefore, this research studies the realization of equal educational opportunities in the elementary school of Tehran based on the law of the fifth development plan of the country.
Materials and Methods: The research method was the Grounded Theory method (Strauss Corbin method). The participants in this study were specialists, experts, policymakers and executives of the Ministry of Education, Tehran Education and the Plan and Budget Organization. According to the main purpose of the study, the snowball sampling method was used. Due to the data saturation in the present study, the sample size was 15 persons. The data collection tool was a semi-structured interview form with ten main questions. The validity of this interview was confirmed by face and content validity using the opinions of 5 experts in the field of education. The reliability of the instrument has also been verifiable. In this regard, an expert has reviewed and confirmed the raw data obtained along with the researcher. Findings were analyzed by using the inductive method and Maxqda software.
Discussion & Conclusion: Findings indicate weaknesses in respect of equal rights, weakness of textbooks with different cultures, languages and ethnicities, access to equitable gender equality educational opportunities, weaknesses in achieving appropriate education for survivors, weaknesses in teaching literature by ethnicity, weaknesses in standards for student-teacher ratio, weaknesses in student-to-student ratio, inequality in skilled human resources, inequality in funding, lack of development education. Therefore, paying special attention to practical solutions by providing professionals and practitioners with fair educational opportunities in the elementary schools of Tehran based on the Fifth Development Plan Act is essential and increasing the utilization of specialists and experts in the realization of fair educational opportunities, who are sufficiently familiar with the law of the fifth development plan of the country. On the other hand, paying special attention to linguistic, ethnic and religious differences in the city of Tehran, taking into account the special textbooks for each district, the openness of the educational system and schools to the relevant media, institutions and organizations. In order to contribute to the realization of fair educational opportunities for elementary school students under the Fifth Development Plan Act of the country, as well as working with NGOs to organize classes on ethnic, cultural, working and school-leaving children. Towards the realization of fair educational opportunities in Tehran elementary school based on the law of the fifth development plan of the country Make the country productive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education dropout
  • educational justice
  • educational opportunities
Ali Khan, G., Azhar, A. & Shah, S.A. (2011). Causes of Primary School Drop out Among Rural Girls in Pakistan. A publication of the Sustainable Development Policy Institute (SDPI). Available at: https://www.sdpi.org/publications/files/W-119.pdf.
Bennett, C., Both, C. & Yeadle, S. (2001). Mainstreaming equality in the committees of the Scottish parliament. University of strathclyde.
Coverage report for the primary school year of the academic year 90-89 to 96-95. (2017). Ministry of Education, Elementary Vice President, School of Elementary School.
Day, A., Riebschleger, J., Dworsky, A., Damashek, A.(2012). Maximizing educational opportunities for youth aging out of foster care by engaging youth voices in a partnership for social change. Children and Youth Services Review. 34(5), 1007-1014.
Dehghani, S. (2005). Study of Educational Opportunities in Fars Province in the Second and Third Development Schemes, Master's Theses, Isfahan University, Faculty of Educational Sciences and Psychology.
Dianda, M.R. (2016). Preventing Future High School Dropouts. An Advocacy and Action Guide for NEA State and Local Affiliates. http://www.nea.org/assets/docs/HE/dropoutguide1108.pdf.
Esmail Sorkh, J. (2007). Educational Inequalities and Spatial Inequalities in Ethnic and Regional Dimensions (Case Study of the Primary School of Azarbayjan-e-Gharbi Province) in the academic year of 2001-2003, Education. 23 (3), 123-104.
Fathi Vajargah, K., Keshavarz, S., Tajik Esmaili, A., Khosravi, A., Diba Vajari, T., Pour Sadeghi, H., Rahmati, M. & Zandieh, G. (2013). The school of life should be desirable in the direction of the education of which citizen?Management andplanning in educational systems. 6(11),9-44.
Ghasemi, A. (2015). The Study of the Inequality of Educational Opportunities of Students in Ilam Province in the Years 89-88. Third Millennium Conference and Humanities.
Haim,E.B & Shavit, Y. (2012). Expansion and inequality of educational opportunity: A comparative study. Research in Social Stratification and Mobility. 31, 22-31.
Itthidaa, G. (2015). Progressive Promotion – Dropout Issue in Lao Primary Education and the Misplaced Policy. 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), 05-07 February 2015, Novotel Athens Convention Center, Athens, Greece. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 197, 2355 – 2361.
Kirazoglu, C. (2009). The investigation of school-dropout at the secondary level of formal education: the stated reasons by the school administrators and school counselors: a preliminary study. Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 905–914.
Kumar, A. (2018). Justice and politics in energy access for education, livelihoods and health: How socio-cultural processes mediate the winners and losers. Energy Research & Social Science. 40. 3-13.
Kumar, M. (2017). Literature Survey on Educational Dropout Prediction. Prof. A.J. Singh Disha Handa. Education and Management Engineering, 2, 8-19.
Leinonen, T. (2000). Equality of education: a comparative study of educational ideologies of the world bank and the government of Zambia in 1971-1996. University of Tampere. Master degree study.
Iuliana Ioanaa, M, Andaa, M.I, Corneliaa, P. & Mariana, R. (2015). School Dropout - A Social Problem In Romania. 4th World Conference On Educational Technology RESEARCHES, Procedia - Social And Behavioral Sciences 182, 623 – 628.
Nabizade Sarabandi, S. (2005). Inequality in teaching opportunities in Sistan and Baluchistan province. Injustice in educational opportunities in Sistan and Baluchestan province. Woman in development and politics. 3 (3), 175-155.
Nobakht, M.B. (2016). Research on Development Patterns (Introduction to the Ideal Model of Iranian-Islamic Development). Tehran: National Planning and Budget Organization, Documentation Center, Documents and Publications.
Report on the Law of the 5th Plan of Economic. (2016). Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran in 2015. Volume II, Section 1. Tehran: Planning and Budget Organization of the country.
Sheldon, G. w. (2000). The search for quality and equality, In A.R. welch(Ed), Third world education, Quality and equality.14.        
Zahrabi, F, Moradi, M, Rezaei Sharif, A. & Gomari Givvy, H. (2016). The Study of the Need for Equality of Educational Opportunities in the Educational System, Second National Conference on Modern Research in the Field of Humanities and Social Studies of Iran, Qom, Islamic Studies and Research Center, Soroush Hekmat Mortazavi.