دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 31، 1402 
عوامل مؤثر در اجرای برنامه‌های درسی آموزش فنی و حرفه‌ای مدارس استرالیا

صفحه 9-36

10.48308/mpes.2023.103243

علی شهرکی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ علی اصغر خلاقی