واکاوی ریشه‌های مشاوره برنامه درسی در مدارس از دیدگاه معلمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران: ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ریشه‌های مشاوره برنامه درسی در مدرسه از دیدگاه معلمان است؛ به سخن دیگر هدف این پژوهش شناسایی و مطالعه نیازهای معلمان به مشاوره برنامه درسی و بررسی خلاءهای موجود در این رابطه است. 
مواد و روش‌ها: رویکرد پژوهش حاضر، کیفی است و با روش پدیدارشناسی انجام شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. شرکت‌کنندگان پژوهش، معلمان دوره متوسطه دوم شهر تهران بود که از طریق نمونه‌گیری در دسترس، 14 نفر برای انجام مصاحبه انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌های مصاحبه از روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل شبکه مضامین و مقولات استفاده شده است. 
بحث و نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش، 5 مضمون محوری در رابطه ریشه‌های مشاوره برنامه درسی در مدارس شامل: روش تدریس و آموزش، روش ارزشیابی، مدیریت کلاس درس، اجرای برنامه‌های درسی جدید، و حلقه اتصال بین معلمان و برنامه‌ریزان مورد شناسایی قرار گرفت. هم‌چنین 29 مقوله اصلی که زیر مجموعه مقولات محوری مذکور بودند عبارت‌اند از: روش تدریس و آموزش (شامل انتخاب روش تدریس براساس محتوا، انتخاب روش تدریس متناسب با ویژگی‌های فراگیران، انتخاب راهبرد آموزشی مناسب برای دانش‌آموزان خاص، و دریافت مشاوره در رابطه با انواع روش‌های تدریس)، روش ارزشیابی (شامل تناسب روش ارزشیابی با موضوعات درسی، تدوین طرح جامع ارزشیابی، انتخاب روش مناسب دریافت بازخورد از فراگیران، و کمک به معلمان در زمینه انواع روش‌های ارزشیابی در عمل)، مدیریت کلاس درس (شامل تدوین طرح درس مناسب و مواجهه با چالش‌های مختلف کلاس درس)، اجرای برنامه‌های درسی جدید (شامل تبیین برنامه‌های درسی و اقناع معلمان، اصلاح و تعدیل مقاومت معلمان، پاسخ به سؤالات معلمان)، و حلقه اتصال معلمان و برنامه‌ریزان (شامل مستندسازی نظرات معلمان در رابطه با برنامه‌های درسی و کمک به اصلاح و متناسب‌سازی برنامه‌های درسی با شرایط اجرا). حرفه‌ی معلمی، بیش از آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد، پیچیده و چالش برانگیز است و معلمان برای انجام فعالیت‌های مربوط به آموزش و تدریس نیاز به دریافت مشاوره و راهنمایی تخصصی دارند که استقرار مشاوران برنامه درسی در مدارس می‌تواند در این رابطه به صورت مؤثری ایفای نقش کند. با توجه به یافته‌های پژوهش، توجه به نیازها و چالش‌های معلمان، و تلاش در جهت تعریف دقیق وظایف و مسئولیت‌های حرفه‌ای مشاوران برنامه درسی و برنامه‌ریزی جهت استقرار مشاوران برنامه‌های درسی در مدارس به‌منظور توسعه و ارتقای فرایند یاددهی-یادگیری ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Origins of Curriculum Counseling in Schools from the Perspective of Teachers

نویسنده [English]

  • Mohammad Taghi Roodi
Ph.D. in Curriculum Study, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Shahid Beheshti University, Tehran: Iran
چکیده [English]

Objectives: The purpose of this research is to identify and study the teachers' needs for curriculum counseling and examine the existing gaps in this regard.
Materials and Methods:  The approach of this research is qualitative and it was done with the method of phenomenology. A semi-structured interview was used to collect information. The research community was secondary school teachers of public schools in Tehran, and 14 people were selected to conduct interviews through available sampling. Qualitative content analysis and the method of analyzing themes and categories have also been used for data analysis.
Discussion and Conclusions: Based on the findings of the research, 5 core themes were identified about the origins of curriculum counseling, including teaching and learning methods, evaluation methods, classroom management, implementation of new curricula, and the link between teachers and planners. Also, 29 main categories that were a subset of the aforementioned core categories were identified: teaching and learning method (including choosing a teaching method based on content, choosing a teaching method that fits the characteristics of learners, choosing a suitable educational strategy for specific students, and receiving advice regarding teaching methods), evaluation method (including the suitability of the evaluation method with course subjects, developing a comprehensive evaluation plan, choosing the appropriate method of receiving feedback from learners, and helping teachers in the field of various evaluation methods), classroom management (including developing appropriate lesson plans and facing various classroom challenges), implementing new curricula (including explaining curricula and persuading teachers, correcting and adjusting teachers' resistance, responding to teachers' questions), and link between teachers and planners (including documenting teachers' opinions regarding curricula and helping to modify and adapt curricula to implementation conditions). The teaching profession is more complex and challenging than it seems at first glance, and teachers need to receive expert advice and guidance to carry out activities related to education and teaching, which the establishment of curriculum counselors in schools can play an effective role in this regard. According to the findings of the research, suggestions such as paying serious attention to the needs and challenges of teachers, trying to accurately define the professional duties and responsibilities of curriculum consultants, and planning for the establishment of curriculum consultants in schools are provided to develop and improve the teaching-learning process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Counseling
  • Teachers
  • Secondary School
  • Curriculum
Angeloska Galevska, N. (2019). Challenges of Teachers in the Process of Evaluation and Grading. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS), Volume 15, Pages 94-99
Bax, A. C., Shawler, P. M., Anderson, M. P., & Wolraich, M. L. (2018). The Relationship Between Pediatric Residents’ Experiences Being Parented and Their Provision of Parenting Advice. Frontiers in Pediatrics, 6, 395.
Borna Khajeh M, Mahmoodi F, Adib Y, Habibi H. (2022). Studying the process of primary schools teachers’ resistance towards formal curriculum. Journal of Theory & Practice in Curriculum. 10(19), 373-408.
Braga, M., Paccagnella, M., & Pellizzari, M. (2014). Evaluating students’ evaluations of professors. Economics of Education Review, 41, 71-88.
Caldwell, A., Qasimyar, H., Shumate, L., Anderson, M. P., Cherry, A., Bryant, C., & Bax, A. (2019). Structured Curriculum to Improve Pediatric Resident Confidence and Skills in Providing Parenting Advice. Journal of Osteopathic Medicine, 119(11), 748-755.
Doud, A. K., Hoepner, J. K., & Holland, A. L. (2020). A survey of counseling curricula among accredited communication sciences and disorders graduate student programs. American Journal of Speech-Language Pathology, 29(2), 789-803.
Dudi, Jyoti & Malik, Poonam & Lohan, Sangeeta & Boora, Anshu. (2022). Role of guidance and counseling in effective teaching and learning at school. 10.22271/ed.book.1714.
Fathi Vajargah, K. (2021). Principles and Basic Concepts of Curriculum Planning, Tehran, Elam Ostadan.
Gouleta, E. (2006). Improving teaching and learning: A counseling curriculum model for teachers. Vistas Online, 113-116.
Hammond, K. L., & Moser, E. (2009). Curriculum advice from your advisory board: A survey instrument. Academy of Educational Leadership Journal, 13(3), 59.
Hauer, K. E., Carney, P. A., Chang, A., & Satterfield, J. (2012). Behavior change counseling curricula for medical trainees: a systematic review. Academic Medicine, 87(7), 956.
Jackson, P. W. (1992). Conceptions of curriculum and Curriculum specialists In: Handbook of Research on Curriculum: A Project of the American Educational Research Association, edited by Phlip W. Jackson, 3-40, New York: Macmillan Pub. Co.
Korpershoek, H., Harms, T., de Boer, H., van Kuijk, M., & Doolaard, S. (2016). A meta-analysis of the effects of classroom management strategies and classroom management programs on students’ academic, behavioral, emotional, and motivational outcomes. Review of Educational Research, 86(3), 643-680.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. sage.
Lohmann, M. J., Randolph, K. M., & Oh, J. H. (2021). Classroom management strategies for Hyflex instruction: Setting students up for success in the hybrid environment. Early Childhood Education Journal, 49(5), 807-814.
McFarland, K. P. (1999). Writing-across-the-Curriculum: Advice from Pre-Service Educators to University Educators.
Momeni rad, A., Aliabadi, KH., Fardanesh, H., Mazini, N,. (2013). Qualitative content analysis in research tradition: nature, stages and validity of the results. Quarterly of Educational Measurement, 4(14), 187-222.
Obi, U. N., & Ticha, I. K. (2021). Perceptions of Teachers and Subject Advisers Regarding Curriculum Development Processes in Fort Beaufort District, Eastern Cape. Journal of Curriculum and Teaching, 10(4), 1-12.
Pipoly, L. (2013). Counselor Education Curriculum and Online Counseling. Journal of Instructional Research, 2, 48-57.
Roodi M, fathi vajargah K, arefi M, hakimzadeh R, sharifi M. (2018). Conceptualizing curriculum counseling as a new domain in the field of curriculum studies. Journal of Theory & Practice in Curriculum. 6(11), 105-140. URL: http://cstp.khu.ac.ir/article-1-2817-fa.html
Roodi, M., fathi vajargah, K., arefi, M., & sharifi, M. (2022). The Standpoints of Regarding the Concept of Curriculum Counseling in the Field of Curriculum Studies. Journal of higher education curriculum studies, 13(25), 89-106.
Salmani, B., Maleki, H., Abbaspour, A., Hakimzadeh, R., & Amirtiemouri, M. H. Curriculum Leadership; An Effective Method Toward Change and Dynamic Implementation of The Curricula. Research in Teaching, 6(4), 106-126.
Sharifi, M., Zamanimoghadam, A., Jamali, A., & Reshadatjo, H. (2022). Providing a Model for Improving the Professional Competencies of Educational Counselors in Providing Services to First-Grade High School Students (Case Study: Tehran Education). Journal of Management and Planning In Educational System, 15(2), 115-144. doi: 10.52547/mpes.15.2.115.
Shava, G., Hleza, S., Tlou, F., Shonhiwa, S., & Mathonsi, E. (2021). Qualitative content analysis. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), 5(7), 553–558.
Torki, K., Baratali, M., Saadatmand, Z., & Yousefi, Z. (2022). The Necessity to Design a Curriculum Consulting Training Package with Brain-Based Educational Approach. Educational Development of Judishapur, 13(2), 370-382. doi: 10.22118/edc.2022.329563.2022.
Walker, D. F. (2002). Fundamentals of curriculum: Passion and professionalism. Routledge.
Yadegarzade, Gh., Fathivajargah, K., Mehrmohammadi, M., Arefi, M. (2013). Analysis of Job Roles and Professional Activities of Curriculum Specialists. Journal of Curriculum Studies (J.C.S.). Vol.8 (30); 2013, 5-28
Talebzade Shoshtari, L., & Momeni, A. (2021). A Qualitative Study on Teachers’ Necessary Skills for Successful Implementation of Inclusive Education (Case Study: Torbat-e Heydariyeh Teachers). Journal of Management and Planning In Educational System, 14(1), 255-286. doi: 10.52547/MPES.14.1.255