شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های شایستگی‌های عمومی اعضای هیئت علمی (رویکرد پدیدارشناسی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان. تهران. ایران

چکیده

هدف: توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در چارچوب برنامه‌های توانمندسازی، سال‌ها موضوع پژوهش پژوهشگران آموزش عالی بوده است. با این حال، یکی از خلاء‌های پژوهشی در این عرصه، تمرکز مطالعات بر توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای-تخصصی و مغفول ماندن از مطالعه نظامند توسعه شایستگی‌ها عمومی اعضای هیئت علمی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های شایستگی‌های عمومی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها است.
مواد و روش‌ها: در پژوهش حاضر از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی و به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده‌های کیفی مصاحبه نیمه‌ساختا یافته و مشارکت‌کنندگان در این بخش 13 عضو هیئت علمی دارای تجارب علمی در زمینه موضوع پژوهش از دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های شهر تهران بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب انتخاب شدند. در راستای بررسی روایی یافته‌ها از روش پایش اعضاء، مناسب بودن مبنای داوری تفسیرها و رویکرد بازبینی توسط همکار و برای بررسی قابلیت پایایی یا انتقال‌پذیری نیز از روش پایایی بازآزمون و توافق بین دو کدگذار و آزمون کاپای کوهن استفاده گردید. در پایان به‌منظور تعیین میزان اهمیت و اولویت ابعاد و مؤلفه‌های به دست آمده از روش آنتروپی شانون استفاده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان‌دهنده شناسایی 106 شاخص کلیدی و 17 مؤلفه‌محوری است که در قالب ابعاد پنج‌گانه شایستگی‌های عمومی اعضای هیئت علمی شامل؛ بهبودی در میزان و تناسب شایستگی‌های شناختی، بهبودی در میزان و تناسب شایستگی‌های فراشناختی، بهبودی در میزان و تناسب شایستگی‌های زیستی–عاطفی، بهبودی در میزان و تناسب شایستگی‌های ارتباطی–اجتماعی و بهبودی در میزان و تناسب شایستگی‌های فرهنگی و تربیت معنوی، دسته‌بندی و ارائه شدند. براساس نتایج آزمون آنتروپی شانون به ترتیب ابعاد بهبودی در میزان و تناسب شایستگی‌های شناختی، بهبودی در میزان و تناسب شایستگی‌های ارتباطی–اجتماعی، بهبودی در میزان و تناسب شایستگی‌های فراشناختی، بهبودی در میزان و تناسب شایستگی‌های زیستی–عاطفی، و بهبودی در میزان و تناسب شایستگی‌های فرهنگی و تربیت معنوی، از اولویت اول تا پنجم در توسعه شایستگی‌های عمومی اعضای هیئت علمی برخوردار بودند. هم‌چنین، توسعه سرمایه انسانی شناختی بیشترین و توسعه سرمایه انسانی فرهنگی و تربیت معنوی کمترین اولویت را داشتند. چارچوب نظری توسعه شایستگی‌های عمومی اعضای هیئت علمی در پژوهش حاضر، ابزار علمی مناسبی برای برنامه‌ریزی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی فراهم می‌سازد. در پایان مبتنی بر دستاوردهای پژوهش، پیشنهادهای مقتضی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Main Components of Public Competencies of Faculty Members (Phenomenological Study)

نویسنده [English]

  • Shahrbanoo Khoshkab
Instructor, Department of Educational Sciences, University of Farhangian, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: The development of competencies of faculty members in the framework of empowerment programs has been the subject of research by higher education researchers for many years. However, one of the research gaps in this field is the focus of studies on the development of professional competencies and the failure to systematically study the development of general competencies of faculty members. The purpose of this study is to identify and prioritize the components of general human capital development of university faculty members.
Materials and Methods: In the current study, a qualitative method of descriptive phenomenology was used, and a thematic analysis method was used to analyze the data. The statistical population included all faculty members of universities and research institutes in Tehran, 13 of whom were selected through purposive sampling. Data obtained from semi-structured interviews with experts were analyzed by inductive content analysis and three-stage coding. Participant members' control method and peer feedback were used to ensure credibility. Also, to ensure reliability, the agreement method between the coders and Cohen's Kappa test was used. In the quantitative part, the Shannon entropy method was used to determine the importance and priority of the obtained dimensions and components.
Discussion and Conclusions: The results of the qualitative part of the research show 106 key indicators, and 17 axial dimensions in the form of five main components of general human capital development of faculty members, including improvement in the extent and appropriateness of cognitive competencies, improvement in the extent and appropriateness of metacognitive competencies, improvement in the extent and appropriateness of bio-emotional competencies, improvement in the extent and appropriateness of communication-social competencies and improvement in the extent and appropriateness of cultural and spiritual education competencies were categorized and presented. Based on the results of the Shannon entropy test, respectively, the main components of improvement in the amount and appropriateness of cognitive competencies, improvement in the extent and appropriateness of communication-social competencies, improvement in the extent and appropriateness of metacognitive competencies, improvement in the extent and appropriateness of bio-emotional competencies, and improvement in the extent and appropriateness of cultural and spiritual education competencies were the first to fifth priorities in the development of the general human capital of the faculty members. Also, the component of cognitive human capital development had the highest priority and the component of cultural and spiritual education human capital development had the lowest priority. The theoretical framework of general human capital development of faculty members in the present study provides a suitable scientific tool for planning the human capital development of faculty members. In the end, based on the research achievements, appropriate suggestions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Competencies Development
  • Faculty Members
  • University
Abbaspour, Abbas; and Badri, Morteza (2014). The relationship between psychological empowerment and factors affecting the productivity of human resources. Scientific-research quarterly of management studies (improvement and transformation). 24 (79): 73-100 [In Persian].
Adolphus, Emilia (2019).Human Capital Development as a Vital Tool for Academic Staff Productivity in Universities in Rivers State. International Journal of Innovative Social Sciences & Humanities Research. 7(4):88-99.
Agyei-Bieni, William; & Abedi-Boafo, Ekua (2015). Assessing the Functions of Faculty Administrators in the University of Education, Research on Humanities and Social Sciences.5 (24):140-145.
Ally, M. (2008). Foundations Educational Theory for Online Learning. In: Anderson T, Sanders G. Theory and Practice of Online Learning: Athabasca University. Canada: Athabasca University; 2008. 1-31. 
Alwani, Jamaluddin; and Mousavi, Alireza (2019). The relationship between cognitive and metacognitive skills and work-family conflict in nurses. Nursing Management Quarterly. 2(3):1-7 [In Persian]. 
Amini, Mohammad; Rahimi, Hamid; Samadian, Gholami, Zahra; and Alavi, Siddiqa (2013). Evaluation of metacognitive skills of students in Islamic education courses, rethinking the functions of the higher education system. Research in Islamic education issues. 21 (21): 103-120 [In Persian].
Azaghouagh-El Fardi, Warda (2020): The development of human capital of professional staff in a context of severe institutional pressure. Journal of Higher Education Policy and Management. 43(4):1-15.
Azizi, Nemat-oleh (2012). Examining ways to improve the research performance of faculty members in humanities. Culture strategy. 21 (Spring): 7-33 [In Persian]. 
Bazargan, Abbas (1995). Internal evaluation of the university and its application in continuous improvement of the quality of higher education. Quarterly journal of research and planning in higher education. 3 (11): 49-70 [In Persian].
Berquist, W. H., & Phillips, S. R. (1975). Components of an effective faculty development program, The Journal of Higher Education. 46(2): 177-211.
Bezzi, God have mercy (2007). An analysis of culture and its impact on development. Geographical Perspective Quarterly. 2(4): 5-1 [In Persian]. 
Bladley, G. (2000). Humans on the Net, Bradley G. (Ed) and Prevent, Stockholm Sweden, 2000.
Bruning, QH; Schraw, GJ; Norby, NM; & Rohning, RR. (2001). Cognitive Psychology and Instruction. Upper Saddler River. 31-34.
Centra, J. (1978). Types of Faculty Development Programs. The Journal of Higher Education. 49(2):151-162.
Chan, X. W; Kalliath, Thomas; Brough, Paula, O’Driscoll, Michael; Siu, Oi-Ling; & Timms, Carolyn (2016). Self-efficacy and work engagement: test of a chain model. International Journal of Manpower. 38: 819-834.
Cheetman, G., & Chivers, G. (1996). Towrads a holistic model of professional competence. Journal of European Industrial Training. 20(5): 20-30.
Christie J. Curtis. (2020).Predictors of Cognitive Skills Development among International Students: Background Characteristics, Precollege Experiences, and Current College Experiences. Journal of International Students. 10(2):501-526
El Soufi, N., & See, B. H. (2019). Does explicit teaching of critical thinking improve critical thinking skills of English language learners in higher education? A critical review of causal evidence. Studies in Educational Evaluation, 60: 140-162.
Entzari, Yaqoob; and Mohammadnejad Aali Zami, Yusuf (2019). Content analysis of human capital: general model and its application for Persian literature graduates. Research and planning quarterly in higher education. 26 (3): 47-75 [In Persian].
 Erfani, Nasraleh (2015). Developing a measurement model of cognitive and metacognitive learning strategies. A scientific-research quarterly of research in educational and virtual learning. 3 (12): 7 – 16 [In Persian].
Fathabadi, Jalil (2013). The attitude of faculty members of Tehran universities towards the cultural activities of professors based on the first article of the promotion regulations. Iranian Cultural Research Quarterly. (2) 7: 97-116 [In Persian]. 
Ghasem, Marzieh; and Beliad, Mohammad Reza (2015). The effect of learning styles and the use of semantic maps on the critical thinking ability of high school students and improving their English vocabulary learning. Educational Psychology Quarterly of Allameh Tabatabai University. 13(43): 169-199 [In Persian]. 
Gottfredson, L. S. (2004). Intelligence: is it the epidemiologists’ elusive ‘fundamental -22 cause’ of socialclass inequalities in health? Journal of Personality and Social Psychology. 86:174–99.
Gravett, E. O. (2013). Promoting professional excellence for faculty and graduate students. Faculty Development. 434: 982-2815.
Gresham, F. M., Van, M. B., & Cook, C. R. (2006). Social skills training for teaching replacement behaviors: Remediating acquisition deficits in at-risk students. Behavioral Disorders. 31(4): 363-377.
Gresham, F. M., Van, M. B., & Cook, C. R. (2006). Social skills training for teaching replacement behaviors: Remediating acquisition deficits in at-risk students. Behavioral Disorders. 31(4): 363-377. 
Greshman.F.Elliott, S. (1999). The social skills rating system.Criclepines MN: American Guidance serices.
Hajilo, Vahid; Memarzadeh Tehran, Gholamreza; and Al-Barzi, Mahmoud (2017). Dynamic modeling of human capital development in government organizations. Journal of development and transformation management. 35: 25-38  [In Persian].
Halpern, D. F. (2014). Critical thinking across the curriculum: A brief edition of thought & knowledge. Routledge.
Hashemkhani, Azam; Shahrkipour, Hassan; and Zalfaqari Zafarani, Rashid (1391). Designing a model for evaluating the cognitive ability of faculty members in universities in Tehran province. Two Quarterly Journals of Higher Education Curriculum Studies. 11(21): 291-323 [In Persian].
Iksan, Z. H., Zakaria, E., Meerah, T. S. M., Osman, K., Lian, D. K. C., Mahmud, S. N. D., & Krish, P. (2012). Communication skills among university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 59: 71-76. 
Iksan, Z. H., Zakaria, E., Meerah, T. S. M., Osman, K., Lian, D. K. C., Mahmud, S. N. D., & Krish, P. (2012). Communication skills among university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 59: 71-76.
Jalil, Pasl A.; & ZIQ, Khalil (2009). Improving of Cognitive and Meta-Cognitive Skills of the Students in View of the Educational Practices in the Gulf Region. Journal of Turkish Science Education. 6(3): 1-13 
Javadani, Hamid (2012). Sustainable development through the development of Iranian knowledge production institutions. Tehran: Higher Institute of Management and Planning Education and Research [In Persian].
Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1987). Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning. Prentice-Hall, Inc.
Kautz, Tim; Heckman, James J.; Diris, Ron; ter Weel, Bas; & Borghans, Lex (2014) : Fostering and Measuring Skills: Improving Cognitive and Non-Cognitive Skills to Promote Lifetime Success, IZA Discussion Papers, No. 8696, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn
Kechagias K. (2011).Teaching and assessing soft skills, MASS project report. Neapoli, Greece: School of Thessaloniki. 189.  
Keller, G. (2001). The new demographics of higher education. The Review of Higher Education. 24(3): 219-235.
Khairandish, Mehdi; Davalit, Hassan; and Qomi, Sepideh (2015). Human capital development strategies in the higher education system. Scientific Research Quarterly of Marine Science Education.5:67-78  [In Persian].
Koh, S (2002). Innovations in Standard Classroom Instruction. Cataloging & Classification Quarterly. 34(3): 263-287
Koroneh, Daoud; Mirkamali, Mohammad; Bazargan, Abbas; and Kharazi, Kamal (2014) Identifying and prioritizing factors affecting the growth of faculty members of Tehran University. Human resources training and development quarterly. 1 (1): 89-115 [In Persian]. 
Kosnin, A.M. (2007). Self–regulated learning and academic in Malaysian undergraduates. International Contemporary Educational Psychology. 33: 486-512.
Li, M; & Zhao, Y. (2013). Exploring learning & teaching in higher education, New York: Springer
Lorinda, S., Michael, B., Geraldine, J (2006). Cultural competence of baccalaureate nursing faculty: are we up to the task? Journal of Cultural Diversity. 13 (3): 131-140.
Mardani, Mohammadreza; Mirzaei Aghblag, Ahmed; Saad, Ehsan; Former Amini, Zain-Aabedin (1400). Model of competences of managers at the level of the Islamic Revolution in cultural organizations (case study: Broadcasting Organization). Islamic Revolution Cultural Guard, 11(24): 124-95. [In Persian].
Martin, M., & Stella, A. (2007). External Quality Assurance in Higher Education: making choices. Paris: UNESCO-IIEP.
Mcbrayer, K. (2012). Bridging ridging policy-practice gap: protecting right of youth with learning dishabilles in Hong Kong. Children and Youth Services Review. 34: 1909-1914. 
Mccormick, G. B. (2003). Metacognition and learning in W. Reynolds & G. E. Miller (Eds), Handbook of psychology: vol. 7. Educational psychology Hobokeen, NJ: Wiley.
Mohammadi Gerkani, Azar; Dartaj, Fariborz; and Kiamanesh, Alireza (2018). The effectiveness of teaching social-emotional skills on the components of academic performance of female students. Scientific journal of education and evaluation. 12(45): 150-133 [In Persian]. 
Mousavi, Mohammad (2012). Model of human capital development (case study: Broadcasting Organization of the Islamic Republic of Iran). Doctoral dissertation in business management. Faculty of Accounting and Management. Shahid Beheshti University of Tehran [In Persian]. 
Naderi, Abulqasem (2015). Measurement and evaluation of human capital based on integrated model. Tehran: University of Tehran, University Publishing Institute [In Persian].
Nazari, Rasul; Ehsani, Mohammad; Ganjavi, Farida; and Ghasemi, Hamid (2011). The effects of communication skills and interpersonal communication on the organizational effectiveness of Iranian sports managers and presenting a model. Sports management studies.16: 174-157 [In Persian].  
Nikpay, Iraj; Siadat, Seyedali; & Hoveida, Reza (2014). A Model for Investigating the Impact of Faculty Members’ Psychological Capital on Organizational Citizenship Behaviors in Universities Parisa Nilforooshan4. International Journal of Management Sciences. 2(6):161-168.
Nnebedum, Chidi; Akinfolarin Akinwale, Victor (2017). Principals’ Human Capital Development Practices for Enhancing Staff Personnel Administration in Secondary Schools in Oyo State, Nigeria. International Journal of Advanced Research and Publications.1 (5):356-360.
Nwagbo, P. N (2012). Implications of nursing faculties’ cultural competence. Journal of Nursing Education. 51 (5): 262 – 268.
Perez-Foguet, A., Lazzarini, B., Gine, R., Velo, E., Boni, A., Sierra, M. & Trimingham, R. (2017). Promoting sustainable human development in engineering: Assessment of online courses within continuing professional development strategies. Journal of Cleaner Production. 172: 4286-4302.
Rahmat, Nasser; Ghalavandi, Hassan; & Jesarati, Akbar. (2014). Relationship between the faculty members’ emotional intelligence and educational performance at Urmia University European. Journal of Experimental Biology. 4(1):95-103
Rahmati, Neda (2017). The effectiveness of metacognitive skills on the cognitive abilities and learning styles of dyslexic students. Sociology of Education. 6 (Spring and Summer): 86-79. [In Persian].
Ree, M. J; Earles, J. A; &Teachout, M. S. (1994). Predicting job performance: Not much more thang. Journal of Applied Psychology, 79(4):518-524
Rezaei Jandani, Mahbobeh; Hoyda, Reza; and Samavatian, Hossein (2014). The concept of psychological empowerment and its relationship with teachers’ psychological capital. New educational approaches. 10(1): 67-82  [In Persian].
Schultz, Theodore. W. (1960). Capital Formation by Education. Journal of Political Economy. 68(6):571-583.
Sheller, Parsa; Kasraei, Shkoufeh; Abdi, Reza; Radmanesh, Mansour; Ghasemzadeh, Abolfazl (2013). The relationship between the quality of work life, performance, mental stress and job satisfaction with the citizenship behavior of employees of Ashnoye Hospital. Social welfare scientific-research quarterly. 14(44): 61-83  [In Persian].
Sidorova, Tuiaara (2015). The Social and Psychological Determinants of Faculty Members’ Work Motivation. Social & Behavioral Sciences. 186:1188 – 1191.
Steinert, Y., Mann, K., Centeno, A., Dolmans, D., Spencer, J., Gelula, M. & Prideaux, D. (2006). A systematic review of faculty development initiatives designed to improve teaching effectiveness in medical education. BEME Guide. 28(6), 497–526.
Stewart, A. T (1997).Intellectual capital, the new wealth of organisations, N. Brealey Publications Ltd. London UK 1997.
Sugumar, v (2009). Competency Mapping of Teachers in Tertiary Education. ANNA University.
Sultanzadeh, Vahid; Ardalan, Mohammadreza; and Beheshti-Rad, Ruqiyeh (2016). The relationship between the ethical characteristics of managers and the development of human capital. A quarterly journal of ethics in science and technology. 12(2): 85-94 [In Persian]. 
Taherizadeh, Zeinab; Salimi, Ghorban Ali; and Salehizadeh, Saeed (2011). The relationship between university professors’ communication skills and their teaching skills from the students’ point of view. Educational Leadership and Management Quarterly, Islamic Azad University, Garmsar branch. 5(2): 95-116 [In Persian]. 
Walker, A. D. Horn, Z. N. & Knott, C. C. (2012, September). Cognitive readiness: - -19 the need for a multi‐modal measurement approach. In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. 56(1): 443‐447
Yazdanfar, Mohsen; Shahni Yilag, Manijeh; Haji Lakhari, Alireza; and Alipour Birgani, Siros (2018). Two-dimensional scale of social-non-social cognitive abilities: redesign and modeling based on multidimensional question-answer theory, structural equations and simulated data. Quarterly Journal of Applied Psychological Research. 10(4): 1-24. [In Persian].
Young K. Kim, David Edens, Michael F. Iorio, Christie J. Curtis, Christie J. Curtis, Edwin
Romero (2015). Cognitive Skills Development among International Students at Research Universities in the United States. Journal of International Students. 5(4):526-540.