طراحی و اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت شهروندی دیجیتال با رویکرد تلفیقی در دوره متوسطه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری برنامه درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: ‌هدف این پژوهش طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی تلفیقی تربیت شهروندی دیجیتال است. در پژوهش حاضر دو پرسش اساسی مورد بررسی قرار گرفته است: 1) الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت شهروندی دیجیتال با رویکرد تلفیقی در دوره متوسطه چه ویژگی‌هایی دارد؟ 2) الگوی پیشنهادی از نظر متخصصان تا چه میزان معتبر است؟. 
مواد و روش‌ها: این پژوهش جزء پژوهش‌های آمیخته با طرح اکتشافی است که در دو بخش کیفی-کمّی انجام شده است؛ در بخش کیفی به فرایند طراحی الگو و در بخش کمّی با روش توصیفی از نوع پیمایشی، به اعتباربخشی الگو پرداخته شد. در بخش کیفی حوزۀ مطالعات شامل منابع نظری و پژوهشی داخلی و خارجی در دسترس و هم‌چنین 20 نفر از متخصصان و صاحب‌نظران حوزۀ برنامه‌ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی و کارشناسان حوزه دیجیتال بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. روایی داده‌ها از طریق سه سویه‌سـازی حاصل شد. ابزار گردآوری، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. 
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها مطابق با الگوی اکر در قالب مؤلفه‌های برنامه درسی تربیت شهروندی دیجیتال شاملِ منطق، اهداف، محتوا، فرصت‌های یادگیری، منابع، نقش معلم، زمان، فضا، گروه‌بندی و ارزشیابی، تبیین گردید. طبق یافته‌های پژوهش منطق برنامه، تلفیق مسائل مربوط به شهروندی دیجیتال در برنامه‌های درسی و آموزشی را مورد توجه قرار داده است. عنصر هدف به سه دسته اخلاق شهروندی دیجیتال، سواد شهروندی دیجیتال و مهارت‌های شهروندی دیجیتال در سه بعد دانش، مهارت و نگرش اشاره داشت. محتوا در سه بخش محافظت، آموزش و احترام مطرح شد و بر اهمیت رویکردهای فعال تدریس تأکید گردید هم‌چنین به معلم در نقش راهنما و تسهیل‌گر اشاره شد و بهره‌گیری از منابع متنوع مورد تأکید قرار گرفت. در این طراحی برنامه درسی زمان و مکان انعطاف‌پذیر بوده، فعالیت‌ها در قالب گروه‌های کوچک انجام می‌پذیرد. در بخش ارزشیابی انواع روش‌های ارزشیابی کیفی مورد توجه قرار گرفتند. در مرحله اعتبار بخشی از روش کمی از نوع پیمایشی بهره گرفته شد. نتایج اعتبار بخشی نشان داد که الگوی پیشنهادی از نظر متخصصان مطالعات برنامه درسی، تکنولوژی آموزشی و حوزه دیجیتال مناسب بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Validating the Optimum Model of Digital Citizenship Education Curriculum with an Integrated Approach in High School

نویسندگان [English]

  • Javad Hatami 1
  • Seyedeh Sara Shahabi 2
  • Ibrahim Talaee 3
  • Seyed Mehdi Sajadi 3
1 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Curriculum, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives : This study aims to design and validate the optimal model of digital citizenship education curriculum with an integrated approach in high school. For this purpose, two main questions were investigated: 1) what are the characteristics of the integrated curriculum model of digital citizenship education in high school? 2) To what extent is the proposed model valid from the viewpoint of experts?.
Materials and Methods: The research method is mixed with the exploratory design which was done in two qualitative-quantitative parts. In the qualitative part, the model was designed and in the quantitative part, the model was validated by descriptive survey method. In the qualitative section, all available texts and theoretical and research sources were reviewed. Also, 20 specialists in curriculum planning and educational technology and digital experts were selected by purposive. Data validity was obtained through triangulation. The data collection tool was the semi-structured interview and the content analysis method was used for data analysis.
Discussion and Conclusions: The findings were explained according to the Ecker model in the form of digital citizenship education curriculum components including logic, goals, content, learning opportunities, resources, teacher's role, time, space, grouping, and evaluation. According to the research findings, program logic has considered the integration of digital citizenship issues in curricula. The target element referred to the three categories of digital citizenship ethics, digital citizenship literacy, and digital citizenship skills in three dimensions of knowledge, skills, and attitude. The content was presented in three sections: protection, education, and respect; there was an emphasis on the importance of active teaching approaches. Also, the teacher was mentioned as a guide and facilitator; and the use of various sources was emphasized. In this curriculum design, time and place are flexible. Activities are done in small groups. In the evaluation section, a variety of qualitative evaluation methods were continuously considered. The survey method was used to validate the efficiency; the validation results showed that from the viewpoint of curriculum studies and educational technology and digital experts and the proposed pattern was appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Digital Citizenship Education
  • Integrated Approach
  • High School
Aghazadeh, Ahmed (2015). The principles and rules governing the process of citizenship education and examining the evolution and characteristics of this type of education in Japan. Educational innovations, 5(17) (special letter on innovation in citizenship education): 45-66.
Ahmadi, Parveen (2013). Designing and organizing curriculum content, an interdisciplinary approach in integrated curriculum, Tehran: Aizh Publications.
Arjamandi, Gholamreza (2005). Media Literacy, Development of Social Science Education, No. 27, pp. 4-9.
Azizi, Hossein; Nowrozi, Dariush; Zarei Zawarki, Ismail (2015) Chapter of cognitive strategies in learning, third year, (5) 55-40
Bastien, F., Koop, R., Small, T. A., Giasson, T., & Jansen, H. (2020). The role of online technologies and digital skills in the political participation of citizens with disabilities. Journal of Information Technology & Politics, 1-14 
Higher Education Council, (2018). Tehran: Ministry of Education.
Becta (2010). Digital literacy: Teaching critical thinking for our digital world. Retrieved May 5, 2014, from www.history.org.uk/file_download.php?ts=1294321749&id=7314.
Becker, W, S .& Carbo II , Jerry A. and Langella, Ian M. (2010). Beyond SelfInterest: Integrating Social Responsibility and Supply Chain Management With Human Resource Development. Human Resource Development Review. 9(2). http://hrd.sagepub.com.
Boyle, Clifton J,(2010). The Effectiveness of a Digital Citizenship Curriculum in an Urban School, ProQuest LLC, Ed.D. Dissertation, Johnson & Wales University.
Buente, W. (2011). Modeling citizenship offline and online: Internet use, information, and political action during the 2008 election campaign (Unpublished doctoral thesis). Indiana University, Bloomington, Indiana, United States.
Choi, M., & Cristol, D. (2021). Digital citizenship with intersectionality lens: Towards participatory democracy driven digital citizenship education. Theory Into Practice, 60 (4), 361–370. https://doi.org/10.1080/00405841.2021.1987094
Coleman, S. & Blumler, J. G. (2009). The Internet and democratic citizenship: Theory, practice and policy. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Coleman, S. (2006). Digital voices and analogue citizenship: Bridging the gap between young people and the democratic process. Public Policy Research, 13(4), 257–261.
Common Sense Education (2015). Scope & Sequence: Common Sense K-12 digital
Common Sense Media, (2009). Digital Literacy and Citizenship in the 21st Century, A Common Sense Media White Paper
Council of Europe,(2019). Digital citizenship Education Handbook, Council of Europe Publishing.
Dawoodian, Leila; Banahan, Maryam; Sattari, Ali (2019). Comparative comparison of the components of citizenship education in virtual and real space with a look at opportunities and threats, New Educational Ideas, No. 4, pp. 216-183.
De Cindio, F. (2000) Community Networks for Improving Citizenship and Democracy. In M.Gurstein (ed.) Community Informatics, Idea Group Publ.
Donovan,J (2011). Digital Citizenship in K-12: It Takes a Village, TechTrends: Linking Research and Practice to Improve Learning, v55 n4 p37-47.
Fathi Vajargah, Korosh (2000). Citizen Education, Tehran, Fakher Publications.
Gleason, B.; von Gillern, S. Digital Citizenship with Social Media: Participatory Practices of Teaching and Learning in Secondary Education. J. Educ. Technol. Soc. 2018, 21, 200–212. Available online:https://lib.dr.iastate.edu/edu_pubs/100 (accessed on 15 July 2020).
Hatami, Javad; Armand, Mohammad; Rahimi, Zahra (2018). Secondary curriculum planning. Tehran: Samt.
Hosseini, Seyyed Mehdi; Fathi Vajargah, Korosh; Haqqani, Mahmoud; Arefi, Mehbobe (2020). The place of virtual citizen education in the official curriculum of the elementary school of Iran’s educational system, Journal of Educational Sciences of Shahid Chamran University of Ahvaz, No. 1, pp. 221-252.
ISTE standards for students.(2017). Retrieved from http://www.iste.org/standards/standards/f or students.
James, C., Weinstein, E., & Mendoza, K. (2021). Teaching digital citizens in today’s world: Research and insights behind theCommon Sense K–12 Digital Citizenship Curriculum. (Version 2). San Francisco, CA: Common Sense Media.
leaders expressed beliefs and current practices. Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1348693580). Retrieved from https://0-search-proquest-com.library.acaweb.org..
Lenhart, A., Madden, M., Smith, A., Purcell, K., Zickuhr, K., & Rainie, L. (2009). Teens, kindness and cruelty on social network sites: How American teens navigate the new world of “digital citizenship”. Pew Internet & American Life Project. Retrieved from http://www.pewinternet.org
Lindsay, J., & Davis, V. (2010). Navigate. Learning and Leading with Technology, 12-15.
Lyons, R. (2012). Investigating student gender and grade level differences in digital citizenship behavior (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations & Theses database.
Michelle, Laura (2017). The perceptions of digital citizenship in middle school learning. A Dissertation Presented to The Faculty of the Education Department Carson-Newman University.
Nielsen, J. (2000) Designing for the Web. New Riders Publishing. 
Norman, D. A. (2002). The design of everyday things. Basic books.
Payne, J. (2016). A case study of teaching digital citizenship in fifth. Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from https://0-search-proquest-com.library.acaweb.org.. 
Ribble, M. (2013). Digital citizenship for educational change. Kappa Delta Pi Record, 48(4), 148-151.
Ribble, M. (2015). Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know (3rd ed.). Washington DC: International Society for Technology in Education
Ribble, M. S., Bailey, G. D., & Ross, T. W. (2004). Digital citizenship: Addressing appropriate technology behavior. Learning & Leading with Technology, 32(1), 6-12.
Ribble, M.(2013). Digital Citizenship for Educational Change. Kappa Delta Pi, 48, 148–151.
Salvatian, Siavash; Hosseini, Seyyed Bashir; Motazadi, Sinai (2016). Designing a model for teaching media literacy to teenagers, two quarterly educational planning studies, 6th period, number 10, pages 50 to 74.
Seraji, Farhad; Attaran, Mohammad (2019). Application of information and communication technology in the curriculum. Tehran: Samt.
Shahvandpour, Razia; Salar Kia, Hamid Reza (2013). Quran and media literacy with an emphasis on news and journalism, Book and tradition of Quran and Hadith University, electronic education center, number 5. Pages 51-82
Snyder, S. E. (2016). Teachers’ perceptions of digital citizenship development in middle school students using social media and global collaborative projects (Unpublished doctoral dissertation). Walden University, Minneapolis, MN. Retrieved from https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer =&httpsredir=1&article=3607&context=dissertations
Sunstein, C. (2001). Republic.com, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Suppo, C. (2013). Digital citizenship instruction in Pennsylvania public schools: School leaders expressed beliefs and current practices (Order No. 3558235). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1348693580). Retrieved from https://0-search-proquestcom.library.acaweb.org/docview/1348693580?accountid=9900 
Taghizadeh, Abbas; Kia, Ali Asghar (2013). “Needs assessment of media education program in schools”, Journal of Communication Sciences, vol. 15, No. 26, pp. 79-104.
Zokaii, Mohammad Saeed (2013). leisure time, consumption and society; Critical discourses, Tehran: Tisa Publishing.