شناسایی مؤلفه‌های راهبردی نظام آموزشی در مکان‌گزینی مراکز آموزشی ناحیه یک شهر کرمان در افق 1410

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف: مکان‌گزینی مراکز آموزشی با توجه به مسایل عدیده شهری، موضوعی با اهمیت در برنامه‌ریزی آموزشی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، مکان‌گزینی مراکز آموزشی ناحیه یک کرمان، براساس شناسایی مؤلفه‌های راهبردی نظام آموزشی و پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزی تا سال 1410 بود.
موارد و روش‌ها: روش پژوهش توصیفی–تحلیلی و در پیش‌بینی جمعیت جمعیت به شکل روندیابی بود. داده‌ها با استفاده از شیوه میدانی و با استفاده از سامانه همگام در آموزش و پرورش جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار AUTOCAD و ARCGIS  نقشه‌های لازم استخراج شد. محدوده مورد مطالعه مدارس دولتی ناحیه یک شهر کرمان درسال 1400 بود.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که در مصاحبه با یاران و خبرگان آموزشی، مؤلفه‌های اصلی در راهبردهای نظام آموزشی شامل مهاجرت، حاشیه‌نشینی، رشد و توسعه شهرک‌ها، مدارس خاص، افزایش مدارس فنی نسبت به نظری، پوشش تحصیلی، شعاع دسترسی، سازگاری با کاربری همجوار و تراکم کلاسی می‌باشند. هم‌چنین جمعیت دانش‌آموزی در دوره ابتدایی ناحیه یک کرمان در سال 1410 نسبت به سال پایه 1400 با کاهش نسبی و در دوره‌های متوسطه اول، متوسطه نظری، فنی و کاردانش با افزایش نسبی جمعیت دانش‌آموزی روبرو خواهد بود در مکان‌یابی نیز با استفاده از جهت‌گیری‌های نظام آموزشی، تابع تعیین حریم، ترکیب نقشه و یکپارچه‌سازی در محیط GIS مکان‌گزینی مدارس با آدرس جغرافیایی آن‌ها تا سال 1410 مشخص شدند که لازم است در این مناطق، مدارس مربوطه احداث شوند. نتایج به دست آمده مبنی بر افزایش دانش‌آموزان تا سال هدف در دوره دوم متوسطه به‌ویژه رشته‌های فنی و کاردانش نشان‌دهنده نقش سیاست‌گذار در هدایت تحصیلی دانش‌آموزان به رشته‌های فنی می‌باشد. با توجه به مسایل پیچیده شهری مانند مهاجرت، حاشیه‌نشینی و رشد و توسعه شهرک‌ها پیشنهاد می‌شود مطالعات بیشتری در خصوص طراحی الگوی مفهومی مسایل شهری در جهت مکان‌یابی مراکز آموزشی شهر کرمان صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Strategic Components of the Educational System in the Location of Educational Centers in one District of Kerman in the Horizon of 1410 (2031)

نویسنده [English]

  • Reza Saberi
Assistant Professor, Department of Educational Sciences, University of Farhangian, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: The current research was conducted to locate educational centers based on the main components of the strategic components of the educational system in one district of Kerman and predict the student population to 2031.
Materials and Methods: The research method was descriptive-analytical and pre-population in the form of trend finding. The data was collected using the field method and using the synchronous system in education. The data and the necessary maps were extracted through AUTOCAD and ARCGIS software. The scope of the study was public schools of the first district of Kerman in 2021.
Discussion and Conclusions: The findings of the research showed that in the interviews with the assistants and educational experts, the main components in orientation for locating include migration, marginalization, growth and development of settlements, special schools, increase of technical schools compared to theoretical ones, educational coverage, accessing to school, compatibility with neighboring users and class density. Also, the student population in the elementary school of one district of Kerman in 2031 will face a relative decrease compared to the basic year of 2021; in the first period of high school, theoretical, technical, and professional high school courses, there would be a relative increase in the student population. In locating, and using the strategic components of the educational system, buffering, map calculator, and union in the GIS environment which is necessary to build the relevant schools in these areas in 2031. The results obtained regarding the increase of students up to the target year in the second year of high school, especially in technical and professional fields, show the role of the policymaker in guiding students to technical fields. Considering complex urban issues such as migration, marginalization, and the growth and development of settlements, it is suggested that more studies be conducted regarding the design of the conceptual model of urban issues in the direction of locating educational centers in Kerman.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Planning
  • Population Forecasting
  • GIS
  • Geography
  • Educational Policies
Administration of education of Kerman providence(2021). Statistics and     information office, & www. http/Hamgam.medu.ir
Allahyar Torkaman, A., Jafari, SH., Kia, A. (2018). Analysis and forecast of the compulsory education student population until 1410 based on the   general results of population and housing 2016 & 2011.         Journal of Population, 25(105), 77-100.                                                                     
Anabestani, A., Javanshiri, A. (2015). Optimum location of educational        spaces in rural settlements. Journal of geography and urban-regional planning, 5(16), 91-100                                                                       
Arasteh,H., Naveh Ebrahim, A., Abbasian, H., Khabare, K. (2021).              Developing the policy model of digital university. Management and planning in educational systems, 14(2), 47-72                                  
Baladi Mosavi, S. (2008). Evaluation of age and gender report in                   population  and housing census  2006. Journal of Selected of Statistical Content, 18(1), 52-72.                                                                               
Ghafari, SR., Shabanpoor, N. (2020). Organization of space and location      of   educational centers in rural settlements. Quarterly of  Regional Scientific  Planning, 10(39), 157-170                                             
Ghazanfarpoor, H., Karimi, S., Khabazi, M., Poorkhosravani, M. (2021).      Analysis of the state of educational spaces in the 2nd district of Kerman, The Journal of Geographical Research on Desert Areas, 9(1), 65-86       
Hadid, M., Naderi, K., Merati, E., Soozani, B. (2017). Review and analysis  of optimum patern for distribution of educational centers by using multi criteria decision making in GIS environmwnt. Geography and territorial spatial arrengment, 7(22), 159-178                                                           
Hagrebe, M. C., & Tate. W. F. (2019). Residential segregation across          metro  St. Louis hool district: Examining the intersection of tow spatial dimension. AERA Open, 5(1), 1-13                                                         
Javaheri, B. & Ebrahimi, S. (2022). Investigating the factors affecting   urbanization rates in Iranian provinces: spatial econometric method.     Motaleate Shahri, 11(42), 49-60                                                             
Kohtem Lebga, A., Yemmafouo, A., Ngouanet, C., Ghoutum, Takem, B.    M.  (2022). Analyzing mismatches in the demand and supply of            classrooms  in the basic and secondary education sectors in Cameroon. Geographic Information System, 14, 175-192                                        
Lai, S. K. (2023). Emergence: Developing model of compelex urban           system. Journal of urban Management, 12(2), 89-98                              
Lind, A. &A. Johnston (2019). Adult Literacy in the Third world: A Review of Objectives and Strategies, Stockholm, Swedish, Swedish Agency for International Development Cooperation                                                   
Lubienski, C.,  & Lee, J. (2017). Geo- spatial analysis in education research: The critical hallenge and methodological possibilities. Geographical       Research, 55, 89-99                                                                                   
 Moller-Jensen, L. (1998). Assessing spatial aspects in Copenhagen. of school location- location of  Tidsskrift-Danish, Journal of Geografisk Geography, 98(1), 71-80                                                                            
Morrison, D., Annamma. S. A., & Jackson, D. D. (Eds). (2017). Critical      race spatialanalysis: Mapping to understand and address educational      inequity,Sterling, VA: Stylus.                                                                    
Rakhshani Mehr. (2020). Available training space. www.http/Mehrnews.com/news/4912496                                                          
Rasekh, K. & Mahmoody Meymand, S. (2019). The Social factors in Kerman city. Journal of crime prevention studies, 14(52), 9-28      
Safiri, K. & Mirzaei, M. (2022). The Lived experiences of marginalized irls from the concept of Deprivation ase study:Doletabad  marginal area , Kermanshah Province. Strategic Research on Social Problems in Iran, 11(1), 33-54                                                                 
Salehi, R., Rezaali, M. (1995). Spatial organization of educational placesinZanjan city with the help of GIS. Journal of  Research Quarterly, 52, 123-137                                                                             
Shojaeiyan, A., Malaki, Saeed., Omidipoor, M. (2013). Organizing the location of urban education centers  using fuzzy logic, a case study:middleschools in the 8 districts of Ahvaz city. Educational Planning Studies Quarterly, 2(4), 137-165                                              
Straus, A., & Corbin, J. (2008). Basic of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Third Edition, Losangeles, Sage Publication                                                                
Taghipoor Zahir, A. (2011). An introduction to educational and curriculum planning. Publications of Agah, Print 41                                                 
Taghvaei, M., Rakhshni  Nasab, H. (2010). Analysis and evaluation of the   location of educational space in Isfahan city. Quarterly of Humanities Teacher, 14(3), 73-95                                                                               
UNESCO. (1996). Primary schools buildings, standard Norms and  Design UNESCO publishing                                                                   
Vejdani Hemat., M., Kalantari Hormozi, A., Salimi Bajestani, H., Farahbaghsh, K. (2020). A qualitative   study of students’ academic guidance based on the lived experience of school counselors. Quarterly of Educational Measurement, 11(42), 1-35                              
Vidovich, D. L. (2021). Socio- spatial transformations at the urban frings of rome: unfloding suburbanism in fiano romano. European Urban and Rgional studies, 29(2), 238-254                                                              
Waitoller, F., & Lubienski, C. (2019). Disability, race, and the geography of school choice: Toward an intersectional analytical framework. AERA Open,  5(1), 1-12