دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 30، فروردین 1402 
سازوکارهای استقرار دانشگاه کارآفرین مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

10.52547/mpes.2022.222103.1022

معصومه لشگری؛ مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ هدی سادات محسنی


اخلاق و مسئولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی

10.52547/mpes.2023.228129.1221

علیه متاجی نیم ور؛ محمدرضا آهنچیان؛ مرتضی کرمی؛ ابراهیم صالحی عمران