دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 30، 1402 
اخلاق و مسئولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی

صفحه 9-26

10.48308/mpes.2023.103244

علیه متاجی نیم ور؛ محمدرضا آهنچیان؛ مرتضی کرمی؛ ابراهیم صالحی عمران


سازوکارهای استقرار دانشگاه کارآفرین مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

صفحه 241-262

10.48308/mpes.2023.102565

معصومه لشگری؛ مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ هدی سادات محسنی