سازوکارهای استقرار دانشگاه کارآفرین مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

هدف: آموزش عالی و به‌تبع آن دانشگاه‌ ها نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشور در شرایط تحریم بر عهده ‌دارند. از آنجا که یکی از مهم‌ترین اهداف ایجاد دانشگاه کارآفرین در کشور، تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است. بنابراین دانشگاه کارآفرین نقش بسزایی در تحقق آن مهم خواهد داشت. بر این اساس، مقاله حاضر باهدف بررسی سازوکارهای استقرار دانشگاه‌ کارآفرین مبتنی بر اقتصاد مقاومتی انجام شد.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به لحاظ رویکرد، کیفی و به روش نظریه داده بنیاد (رویکرد سیستماتیک) انجام گرفت. جامعه هدف، صاحب‌‌نظران حوزه آموزش عالی بودند که از طریق نمونه‌گیری غیراحتمالی و هدفمند به روش گلوله برفی 14 نفر انتخاب و با توجه به اشباع نظری در یافته‌ها مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوا به شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی اشتراوس و کوربین انجام شد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها، 360 خرده مقوله، 25 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی بود که در قالب عوامل زمینه‌ای (تغییر نگرش و دیدگاه به امر کارآفرینی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تهیه، اجرا و کنترل برنامه‌های بازاریابی دانشگاه با رویکرد اقتصاد مقاومتی، انجام تحقیقات مشترک دانشگاه با صاحبان صنایع و شرکت‌های اقتصادی تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه)، شرایط علّی (منابع انسانی، اقدامات حمایتی کارآفرینانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی)، شرایط مداخله‌گر (نظام پاداش و تشویق، انعطلاف‌‌پذیری قوانین و مقررات، حمایت مالی و سرمایه‌گذاری کارآفرینانه)، پدیده محوری (ساختار سازمانی کارآفرینانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، آموزش کارآفرینانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، فرهنگ کارآفرینانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، بازاریابی کارآفرینانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی)، راهبردها (استقرار فرهنگ کارآفرینی مبنی بر اقتصاد مقاومتی، برنامه درسی با رویکرد کارآفرینی مبنی بر اقتصاد مقاومتی، کاربردی کردن نتایج تحقیقات دانشگاهی، ایجاد شرکت‌‌های دانش بنیان، راه‌اندازی شرکت‌‌های دانشگاهی) و پیامدها (تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، پاسخ‌گویی به محیط پیرامونی، استقلال دانشگاهی، فرهنگ کار و کار کردن، رضایت‌مندی ذی‌نفعان)، دانشگاه‌ کارآفرین مبتنی بر اقتصاد مقاومتی ارائه شد. در راستای یافته‌ها، شایسته است دانشگاه ها در شرایط کنونی، در راستای حل مشکلات اقتصادی به اجرای پروژه‌های آموزشی و تحقیقاتی مسئله‌محور و مورد نیاز جامعه پرداخته و راه‌کارهای مناسبی برای کاهش و رفع معضلات و مشکلات اقتصادی ارائه نمایند. در پایان براساس یافته‌ها پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanisms of the Establishment of an Entrepreneurial University Based on the Resistance Economy

نویسندگان [English]

  • Masumeh Lashgari 1
  • Maryam Sadat Ghoraishi khorasgani 2
  • Hoda Sadat Mohseni 2
1 MA of Educational Management, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: Higher education and accordingly universities have an important role in the economic development of the country in the face of sanctions. Since one of the most important goals of establishing an entrepreneurial university in the country has been the materialization of the Resistance Economy, the entrepreneurial university would play a significant role in achieving this goal. Accordingly, the present study was conducted to scrutinize the mechanisms of establishing an entrepreneurial university based on the Resistance Economy.
Materials and Methods: This research was done qualitatively by using Grounded theory (systematic approach). The target population consisted of experts in the field of higher education who were selected through purposive and non-probability sampling through the Snowball method and 14 people were interviewed according to the theoretical saturation of the findings. Data analysis was performed by using the content analysis method in open, axial, and selective coding of Strauss and Corbin. To check the validity and reliability of the data, two methods of review were applied by the researcher, participants, and expert review.
Discussion and Conclusions: The results of data analysis included 360 subcomponents, 25 sub-categories and 6 main categories, which were in form of contextual factors (changing attitudes and views on entrepreneurship with the Resistance Economic approach, preparing, implementing and controlling university marketing programs with the Resistance Economic approach, conducting joint university research with industry owners and economic companies, diversifying the university's financial resources), causal factors (human resources, entrepreneurial advocacy measures based on the Resistance Economy), intervening factors (reward and incentive system, flexibility of rules and regulations, financial support and entrepreneurial investment), phenomenon-centeredness (entrepreneurial organizational structure based on the Resistance Economy, entrepreneurial education based on the Resistance Economy, entrepreneurial culture based on the Resistance Economy, entrepreneurial marketing based on the Resistance Economy), strategies (establishing an entrepreneurial culture based on the Resistance Economy, curriculum with entrepreneurial approach based on the Resistance Economy, applying the results of academic research, creating knowledge-based companies, launching university companies), and consequences (achieving the goals of the Resistance economy, responding to the environment, academic independence, work and work culture, stakeholder satisfaction). They explicate the performance mechanisms of entrepreneurial universities based on the Resistance Economy. In line with the findings, in the current situation, to solve economic problems, universities should implement problem-based educational and research projects needed by society and provide appropriate solutions to reduce and eliminate economic problems. In the end, based on the findings, practical suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial University
  • Resistance Economy
  • Mechanisms
Amouzadeh, J., Fallah, V., & Saffarian, S. (2018). University and Resistance Economics: A Study of the Impact of Universities on the Realization of Resistance Economics Mediated by Cultural Infrastructure. Journal of Management at Islamic University, 15 (1), 106-89. (In Persian)
Amouzadeh, J., Fallah, V., & Saffarian, S. (2017). Presenting a Model of the Impact of University Education (with Emphasis on the University of Marine Sciences) on Resistance Economics through the Role of Cultural Infrastructure, Human Resources, Socio-Political and Economic”, Marine Science Education Quarterly, 9, 17-32. (In Persian)
Budyldina, N. (2018). Entrepreneurial universities and regional contribution. International Entrepreneurship and Management Journal, 14(2), 265-277.
Brito, S. M. d. R. B. (2018). Introductory Chapter: Entrepreneurship as a Trend and as a Challenge Entrepreneurship-Trends and Challenges: IntechOpen.
Briguglio, L., & Piccinino, S. (2012). Growth and Resilience in East Asin and the 2008 - 2009 Global Recession, Asian Development Review, 29 (2), 183 – 206.
Briguglio, L., Cordina. G., Farrugia, N., & Vella, S. (2009). Profiling Economic Vulnerability and Resilience in Small States: Conceptual Underpinnings Economics Department University of Malta. 37 (3), 229 – 247.
Centobelli, P., Cerchione, R., & Esposito, E. (2019). Exploration and exploitation in the development of more entrepreneurial universities: A twisting learning path model of ambidexterity. Technological Forecasting and Social Change, 141, 172-194.
Civera, A., Meoli, M., & Vismara, S. (2019). Do academic spinoffs internationalize? The Journal of Technology Transfer, 44(2), 381-403.
Dalmarco, G., Hulsink, W., & Blois, G. V. (2018). Creating entrepreneurial universities in an emerging economy: Evidence from Brazil. Technological Forecasting and Social Change, 135, 99-111.
Dizji, M., & Zeini, M. (2018). Investigating the effect of university education on the development of women's entrepreneurial skills. Technology Development Quarterly, 15 (57), 43-34.
Dolati, H., & Motalebi, A. (2017). Explain the strategies, requirements and consequences of resistance economics in the higher education system. Journal of Research in Educational Systems, 5 (39), 153-135. (In Persian)
Etzkowitz, H. (2017). Innovation Lodestar: The entrepreneurial university in a stellar knowledge firmament. Technological Forecasting and Social Change, 123, 122-129.
Hejazi, A., Ibrahim, A. R., Behrangi, M. R., & Zeinabadi, H. (2015). Identify the factors affecting education development programs. Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, 6 (1), 229-241. (In Persian)
Imani, A. M., Hosseinifar, A., & Song, F. (2018). The Impact of Social Networks on Digital Entrepreneurship with the Mediating Role of Opportunity Recognition (Study of Knowledge-Based Companies Based in Kerman Science and Technology Park), Quarterly Journal of Public Management Research, 11 (41), 312-287. (In Persian)
Lahikainen, K., Kolhinen, J., Ruskovaara, E., & Pihkala, T. (2019). Challenges to the development of an entrepreneurial university ecosystem: The case of a Finnish university campus. Industry and Higher Education, 33(2), 96-107.
Gyeong Min, N., Dae Geon, K., & Sang Ok, CH. (2019). How Resources of Universities influence Industry Cooperation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5, 9.
Ghoraishi Khorasgani, M. S. (2020). Validation of university components based on resistance economics. Quarterly Journal of New Educational Thoughts, 16 (2), 175-152. (In Persian)
Kazemi Malek Mahmoudi, SH., Niaz Azari. K., & Jabare, N. (2018). Explaining the Aspects of Resistance Economy Based on Knowledge-based Economy in Univerrsity of Medical Sciences: The Viewpoints of Managers and Faculty Members, Jorjani Biomedicine Journal, 6(2), 77-94. (In Persian)
Naderi, N., & Seifi Rasoulian, B. (2018). Entrepreneurial University and its role in promoting and realizing a resistance economy in the face of sanctions. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 5 (3), 19-30. (In Persian)
Nouri Doabi, P., & Sadriania, M. (2018). The role of reporting and financial oversight in advancing the goals of a resilient economy. Journal of Accounting Research, 8 (29), 160-139.
Miao, Q., Newman, A., Schwarz, G., & Cooper, B. (2018). How Leadership and Public Service Motivation Enhance Innovative Behavior. Public Administration Review, 78(1), 71-81.
Montazer, G. A., & Falahati, N. (2015). Scenario for the future of higher education in Iran and the function of information technology in it, Quarterly Journal of Science and Technology Policy, 25, 47-69. (In Persian)
Rostami, F., & Bahramipour, F. (2018). Investigating the nature of resistance economics and theories of economic development. Journal of Economic, 18 (1 and 2), 116-95. (In Persian)
Rubens, A., Spigarelli, F., Cavicchi, A., & Rinaldi, C. (2017). Universities’ third mission and the entrepreneurial university and the challenges they bring to higher education institutions. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 11(03), 354-372.
Sultan, S. S. (2017). Moving from a Traditional into an Entrepreneurial University: Evidencing from Palestine. International Journal of Business and Social Science, 8(2), 207–214.
Schillo, R. S. (2018). Based spin-offs as agents in the entrepreneurial ecosystem. The Journal of Technology Transfer, 43(1), 222-239.
Sadeghi, P., Bagheri, A., & Chitzazan, H. (2019). The effect of personal characteristics in the field of finance on the entrepreneurial intention of the students of the Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran. Entrepreneurship Development Quarterly, 12 (3), 480-461. (In Persian)
Shamsi Goshgi, M., Ziaei, M. S., Razzaqi Shirsavar, H., & Mosleh, M. (2019). Ranking the entrepreneurial components of the resistance economy using AHP: Providing an appropriate entrepreneurial model of the resistance economy. Journal of Public Management Research, 11 (45), 260-237. (In Persian)
Shoaa Ardabili, F., Rahmani, J., & Veisi, G. (2019). Designing and presenting the conceptual framework and model of entrepreneurial university based on data theory and systematic foundation. Journal of Research in Educational Systems, 13 (47), 115-132. (In Persian)
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. Thousand Oaks, CA: Sage publications
Tayauova, G. T., & Bektas, C. B. (2018). An Overview of Entrepreneurial Universities and Main Barriers to Entrepreneurial University Development in Kazakhstan. The Journal of Economic Research & Business Administration, 124(2), 245-253.
Torkzadeh, J., & Abdol Sharifi, F. (2018). Historiography of resistance economics as a behavioral system. Journal of Islamic Economics Studies, 11 (1), 140-113. (In Persian)
Volpe, M. D. (2018). Entrepreneurial University and Business Education: Towards a Network Model. Business and Management, 13 (3), 13-27.
Van Bergeijk, P.A.G., Brakman, S., & Marrewijk, C.V. (2017). Heterogeneous Economic Resilience and the Great Recession’s World Trade Collapse. Papers in Regional Science, 1(96), 1-10.
Yildirım, N. and Aşkun, O. B. (2012). Entrepreneurship intentions of public universities in Turkey: Going beyond education and research? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 953 – 963.