تدوین سناریوهای توسعه حرفه‌ای معلمان بر اساس اصول آینده‌ پژوهی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناخت عوامل اصلی و نگاشت سناریوهای‌ باورکردنی و مطلوب توسعه حرفه‌ای معلمان استان خراسان جنوبی است.
موارد و روش‌ها: این پژوهش از نوع کاربردی و با روش‌های جدید آینده‌پژوهی (دلفی و سناریو) انجام‌گرفته است. برای تحلیل شاخص‌ها و متغیرها از نرم‌افزارهای میک مک و سناریو ویزارد استفاده شد. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل 20 نفر از معلمان ،10 نفر از مدیران مدارس و 5 نفر از کارشناسان آموزش منابع انسانی ادارات آموزش و پرورش بودند. شیوه نمونه‌گیری صورت هدفمند (ملاک‌محور) است و معیار هدف‌مندی داشتن مدرک کارشناسی ارشد و حداقل سابقه خدمت 15 سال است.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که 13 عامل اصلی در توسعه حرفه‌ای معلمان استان خراسان جنوبی تأثیرگذار است. این عوامل توسعه توانمندی معلمان در نقش فردی و اجتماعی، تحولات علمی، جایگاه معلم در جامعه، میزان همکاری و تعامل با معلمان و متخصصان، توسعه توانمندی‌های شناختی و خودآموزی، وضعیت انگیزشی و علاقه متناسب با شغل، توسعه فرهنگ آموزشگاهی و اخلاق حرفه‌ای، حمایت مالی دولتی و مردمی از معلمان و مدارس، توجه به تخصص‌گرایی، توسعه فناوری، شبکه‌های اجتماعی، سواد رسانه‌ای، میزان اتکا به مدرسه، توجه به اثربخشی و توسعه ارتباطات (محلی، ملی و بین‌المللی) را در بر می‌گیرد. این عوامل براساس تحلیل سناریونویسی به 39 وضعیت احتمالی می‌انجامند. بعد از تحلیل وضعیت‌های احتمالی، 6 سناریو باورکردنی و 3 سناریو با احتمال وقوع قوی در توسعه حرفه‌ای استان خراسان جنوبی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Scenarios for the Development of the Teaching Profession Based on Future Research

نویسندگان [English]

  • Masood Taherpour kalantry 1
  • Hadi Porshafei 2
  • Mohsen Ayati 2
1 Ph.D. in Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences, Birjand University, Birjand, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences, Birjand University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Objectives: The purpose of this study is to identify the main factors and map out scenarios that are credible and desirable for the professional development of teachers in South Khorasan Province.
Materials and Methods: This research is of applied type and it has been done with new methods of future research (Delphi and scenario). Also, the methods of collecting field information are documentary and library. Mick Mac software and Wizard scenario were used to analyze the indicators and variables. The statistical population consisted of 30 professional development specialists including teachers, experts, and education managers who were selected purposefully (criterion-based). The criterion of purposefulness is a master's degree and at least 15 years of service.
Discussion and Conclusions: The results of this study showed that 13 main factors are effective in the professional development of teachers in South Khorasan province. These factors include the development of teachers' abilities in individual and social roles, scientific developments, the position of teachers in society, the level of cooperation and interaction with teachers and professionals, the development of cognitive and self-learning abilities, motivational status and interest in jobs, the development of school culture and professional ethics, government and public financial support for teachers and schools attention to specialization, technology development, social media, media literacy, school reliance, attention to effectiveness, and the development of communication (local, national, and international). These factors led to 39 possible situations based on scenario analysis. After analyzing the possible situations, 6 plausible scenarios and 3 scenarios with a strong probability of occurrence in the professional development of South Khorasan province were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Development
  • Teachers
  • Future Research
  • Scenario Designing
Abbasi, F., Hejazi, E., & Rezvanzadeh, H., (2020). The lived experience of elementary school teachers of the opportunities and challenges of teaching in the educational network of students Shad: (A study of phenomenology), Scientific Quarterly of Teaching Research, 8 (3), 1-24 [In Persian] 4
Aghaei, A., (2011). Futurology in Education, Mashhad: Astan Quds Razavi Publications. [In Persian]. s
Ahmadi, R., Zarei Zavaraki, I., Norouzi, D., Delavar, A., & Dortaj, F., (2015). Review of the current status of technological qualifications of student teachers according to UNESCO standards. Journal of Research in Educational Systems, 10 (32), 1-22 [In Persian]. 2
Alshehryt, A., (2018). Case Study of Science Teachers’ Professional Development in Saudi Arabia: Challenges and Improvements, International Education Studies; 11(3), 70-76.
Amin Beidakhti, A., & Naamni, A., (2015). Providing a Model for Medium-Term Future Studies in the Field of Educational Planning, Bi-Quarterly Journal of Educational Planning Studies, 4 (8), 11-3 [In Persian]. 3
Amin, M., & Saukahb, A., (2015).Factors Contributing to EFL Teachers’ Professional Development in Indonesia, Excellence in Higher Education, 6, 12-20.
Ansari, E., Kianpour, M., & Atai, P., (2018). Sociological analysis of the effect of cyberspace use on oral culture, Quarterly Journal of Applied Sociology, 29 (69), 18-40 [In Persian]. 
Bardel, M., Maddloo, G., Hosseinpour, N., & Valizadeh, M., (2019). A Study of Teachers’ Living Experiences of Burnout: A Phenomenological Study, Teacher Career Development Quarterly, 4 (2), 1-14 [In Persian].
Bell, W. (2003). Foundations of Futures Studies: History, Purposes, and Knowledge, Transaction Pub.
Buczynski, S. & Hansen, C. B. (2010). Impact of professional development on teacher practice: Uncovering connections. Teaching and Teacher Education, 26(3), 599-607.
Charkhab, M., Hosseini, M., & Nasiri, M., (2020). Providing a framework for the development of managers’ professional ethics with a future research approach, Journal of Educational Sciences, 6 (27), 203-224 [In Persian].
Charkhab, M., Hosseinpour, M., Nasiri, M., & Karaei, A., (2014). Identifying the characteristics and competencies in the development of human resources in education with a futures research approach (Case study: Education Managers of Khuzestan Province), International Conference on Management in the 21st Century, Tehran, Vira Capital Institute of Managers [In Persian].
Cockpim, J., & Somprach. K., (2019). Learning Leadership of School Administrators and Teaching Behavior Affecting the Effectiveness of Teacher Professional Development, Hierarchical Linear Model, 18(2), 52-57.
Coldwell, M., (2017). Exploring the influence of professional development on teacher careers: A path model approach. Teaching and Teacher Education, 61, 189-198.
Coldwell, M., (2017). Exploring the influence of professional development on teacher careers: A path model approach. Teaching and Teacher Education, 61, 189-198.
Document of Fundamental Transformation of Education (2011). Supreme Council of the Cultural Revolution of the Ministry of Education. Tehran: Secretariat of the Higher Education Council.
Early, D. M. Maxwell, K. L. Ponde, B. D. & Pan, Y. (2017). Improving teacher-child interactions: A randomized controlled trial of making the Most of Classroom Interactions and My Teaching Partner professional development models. Early Childhood Research Quarterly. 38, 57–70.
Evers, A. T., Van der Heijden, B. I. J. M., Kreijns, K. (2016). Organisational and task factors influencing teachers’ professional development at work. European Journal of Training and Development, 40(1), 36-55.
Evers, A., Heijden, B., & Gerrichhauzen, J., (2011).  Organisational factors and teachers’ professional development in Dutch secondary schools, Journal of European Industrial, 35(1), 24-44.
Fateh Rad, M., Jalilund, M., R., Molaei, M., Samiei, S., & Nasrollahi Vasti, L., (2013). Methodological Coordinates of Transdisciplinary Futurology as an Integrated Paradigm, Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, 6 (1), 135-161.
Fazal Ali, F., (2020). The Impact of Reverse Career Development on the New Development of English Teachers. Linguistic Research in Foreign Languages, 10 (2), 376-389.
Ganser, T., (2000). An ambitious vision of professional development for teachers. Nassp Bulletin, 84(618), 6-12.
Girvan, C., Conneely, C., & Tangney, B., (2016). Extending experiential learning in teacher professional development. Teaching and Teacher Education, 58, 129-139.
Hajiani, E., & Qasa, M., (2013). Future and Scenario; Classification of Methods and Classification of Scenarios, Quarterly Journal of Socio-Cultural Strategy, 2 (8), 33-62.
Hargreaves, L. (2019). The status and prestige of teachers and teaching, In International handbook of research on teachers and teaching, 21, 217-229. DOI: 10.1007/978-0-387-73317-3_13.
Hauge, K., & Wan, P., (2019). Teachers’ collective professional development in school: A review study, Cogent Education, 6(1), 1-20.
Heidari, A., H., (2004). Futurology. Book of the Month (Information, Communication, and Science), 17 (4), 70-78.
Hossein Hashemi, G., Ali Akbari, H., Bazargani, M., & Naderi Khorshidi, A., (2010). Designing a Future Research Model in Human Resource Development (Case: Islamic Revolutionary Guard Corps), Human Resources Management Research Quarterly, 2 (2). 70-47 [In Persian].
Jafari, H., Abolghasemi, M., Ghahremani, M., & Khorasani, A., (2017). Professional Development Model for Primary Teachers: A Case Study of Exceptional Schools in the Mentally Retarded Group of Tehran, Quarterly Journal of Exceptional Psychology, 7 (25), 75-95 [In Persian].
Kafyulilo, A., & Fisser, P., & Voogt, J., (2016). Factors affecting teachers’ continuation of technology use in teaching. Educ Inf Technol, 21, 1535–1554.
Kalantari khandani, E., & Farokhi, M., H., (2015). A Look at the Professional Development of Thought Teachers and Explaining Study and Learning Activities. Fakoor Teacher Training Quarterly, 2 (3), 73-96 [In Persian].
Karami, Z., Seraji, F., & Maroufi, Y., (2017). Curriculum for Narrative Studies and Professional Development of Farhangian University Students: Designing a Curriculum Model. Two Quarterly Journal of Theory and Practice in the Curriculum, 5 (9), 69 -104 [In Persian].
Kaya, V. H., & Gödek, Y. (2016). Perspectives in regard to factors affecting the professional development of science teachers. Journal of Human Sciences, 13(2), 2625-2641. doi:10.14687/jhs.v13i2.3769.
Lange, S., (2016). Achieving Teaching Quality in Sub-Saharan Africa, Springer Fachmedien Wiesbaden, Doi 10.1007/978-3-658-14683-2_2.
 Lashkar-e-Blooki, M., (2020). Video report of the world in 2030 and investment strategy at the level of businesses and the country, financing Sepehr.
Marcelo, C., (2009). Professional Development of Teachers: past and future. Sísifo. Educational Sciences Journal, 8, 5-20.
Marufi, Y., & Karami, Z., (2009). Curriculum research, a new approach in the professional development of teachers, Journal of Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, 22 (6), 39-66 [In Persian].
Maskit, D., (2011). Teachers’ attitudes toward pedagogical changes during various stages of professional development, Teaching and Teacher Education, 27, 851-860.
McNaughton, M., (2016). The impact of data use professional development on student achievement. Teaching and Teacher Education, 60, 434-443.
 Mehdian, S., Hakimzadeh, R., Safaei Movahed, S., & Salehi, K., (2018). Representation of teachers’ perceptions and lived experience of their social status: A phenomenological study, Family and Research Quarterly, 38, 19-37 [In Persian].
Mehrmohammadi, M., (2004). Rethinking the process of teaching-learning and teacher training, Tehran: Madrasa Publications [In Persian].
Mozaffari, A., (2009). Futurology, the Crossroads of Knowledge Boundaries, Quarterly Journal of Law Enforcement Order and Security, 4 (2), 25-47 [In Persian].
Najafpour Shahni, F., & Hosseinpour, M., (2015). Futuristic approach to identifying the competencies of human resources required by the Exceptional Education Organization of Khuzestan Province, Second National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies, Tehran, Soroush Hekmat Mortazavi Center for Islamic Studies and Research, Institute of Higher Education Mehr Arvand [In Persian].
Ndongfack, M., N., (2015) Mastery of Active and Shared Learning Processes for Techno-Pedagogy (MASLEPT): A Model for Teacher Professional Development on Technology Integration. Creative Education, 6, 32-45.
Niknami, M., & Karimi, F., (2009). Professional competencies of general education teachers and providing an appropriate perceptual framework. Quarterly Journal of Research in Curriculum Planning, 23 (23), 1-22 [In Persian]. 
Ninlawan, G., (2015). Factors which Affect Teachers’ Professional Development in Teaching Innovation and Educational Technology in the 21, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 1732 – 1735.
OECD (2020), Back to the Future of Education: Four OECD Scenarios for Schooling, Educational Research and Innovation, OECD, Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/178ef527-en.
Ono, Y. & Ferreira, J. (2010). A case study of continuing teacher professional development through lesson study in South Africa. South African Journal of Education, 30, 59-74.
Osman, D., & Warner, j., (2020). Measuring teacher motivation: The missing link between professional development and practice, Teaching and Teacher Education, 92, 1-12.
Oyedele, V., & Chikwature, W., (2016).  Factors That Affect Professional Development in Education on Teacher Efficacy in Chipinge District High Schools,  European Journal of Research in Social Sciences, 4(4), 56-71.
Padua, M., (2018). The Journey After: A Phenomenological Examination of Teachers’ Transfer of Learning from a Two-Year Professional Development Program, Ph.D. Dissertation, University of Hawai’i at Manoa.
Pedram, A., Azgoli, M., Hasanlu, K., Manzavi, M., Jamali Chafi, H., Tabaian, S., K.,  & Aftadeh Hal, M., (2009). Futurology, Concepts and Methods, Tehran: Defense Science and Technology Futures Research Center Publications.
Pourshafei, H., Ayoubi, F., Akbari, M., & Hosseini, S., M., (2015). A Look at the Development of the Teacher Profession, Birjand: Chahar Darakht Publications [In Persian].
Pourshafei, H., Talibzadeh, L., & Arian, N., (2015). A look at training professionalism and professional development, Qom: Asr Javan Publications [In Persian].
Prenger, R., Poortman, C., & Handelzalts, A., (2017). Factors influencing teachers’ professional development in networked professional learning communities. Teaching and Teacher Education, 68, 77-90.
Prenger, R., Poortman, C., & Handelzalts, A., (2017). Factors influencing teachers’ professional development in networked professional learning communities. Teaching and Teacher Education, 68, 77-90.
Rahbar, F., Seif al-Din Asl, A., A., Shah Hosseini, M., A., & Niazi, I., (2018). Designing a Model for Scenario Based on Identifying Key Factors and Analyzing Key Stakeholder Interactions, Public Management Research, 11 (39), 90-61.
 Rezaei, A., Shah Talebi, B., & Saeidian, N., (2020). Teachers’ lived experiences of social status in order to provide a model for public education in Iran, Quarterly Journal of Leadership and Educational Management, 14 (1), 143-159 [In Persian]. 
Romijn, B., Slot, P., & Leseman, P., (2021). Increasing teachers’ intercultural competences in teacher preparation programs and through professional development: A review, Teaching and Teacher Education, 98, 1-15. 
Rutherford, T., Long, J., & Farkas, G., (2017). Teacher value for professional development, self-efficacy, and student outcomes within a digital mathematics intervention. Contemporary Educational Psychology, 51, 22–36.
Sancar, R., Atal D., & Deryakulu, D., (2021).  A new framework for teachers’ professional development , Teaching and Teacher Education, 101, 1-12.
Serin, H., (2017). Developing the Teaching Profession: Factors Influencing Teachers’ Performance, International Journal of Social Sciences & Educational Studies. 4(2), 10-14.
Smith, S., (2016). The use of micro-blogging for teacher professional development support and personalized professional learning, Ph.D. Dissertation, Pepperdine University.
Sprott, R., (2019).Factors that foster and deter advanced teachers’ professional development, Teaching and Teacher Education. 77, 321-331.
Steen, M. A., & Twist, M.J.W (2013). Foresight and long-term policymaking: An analysis of anticipatory boundary work in policy organizations in The Netherlands, Futures, 54, 33–42.
Stieler‐Hunt, C., Jones, C., (2018). A professional development model to facilitate teacher adoption of interactive, immersive digital games for classroom learning: Facilitating digital game adoption in classrooms, British Journal of Educational Technology, 50(1), 264-279.
Suchodoletz, A., Jamil, F., Larsen, R., A., & Hamre, B., (2018). Personal and contextual factors associated with growth in preschool teachers’ self-efficacy beliefs during a longitudinal professional development study, Teaching and Teacher Education, 75, 278-289.
Taghavi Nasab, S., N., & Karimi, M., H., (2018). A Comparative Look at the Themes of Futuristic Education and the Components of the Fundamental Transformation Document of Education of the Islamic Republic of Iran, Islam and Educational Research, 10 (1), 85-98 [In Persian]. 
Taherpour Kalantari, M., & Pourshafei, H., (2021). Current Model of Professional Development of Primary Teachers in South Khorasan Province: An Approach Based on Data Foundation Theory, Quarterly Journal of Management and Planning in the Educational System, 14 (2), 1-16 [In Persian]. 
Taqvaee, M., Hosseinikhah, H., (2017). Tourism Industry Development Planning Based on Future Research and Scenario Writing Method (Case Study: Yasuj City), Journal of Tourism Planning and Development, 6 (23), 8-30 [In Persian].
Tavakoli Abdansari, M., & Hallajian, I., (2021). Identifying Barriers and Challenges in the Application of Information and Communication Technology in Iranian Schools, School Management Quarterly, 9 (1), 49-70.
Thomas, H., (2019). Powerful knowledge, technology and education in the future-focused good society, Technology in Society, 52, 54-59.
Voros, J. (2008). «Integral Futures: An approach to futures inquiry».  Futures, 40(2):190-201.
Vu, P., Cao, V., Vu, L., & Cepero, J, (2014). Factors Driving Learner Success in Online Professional Development, the nternational Review of Research in Open and Distance Learning, 15(3), 120-139.
Weisberger, M., Grinshtain, Y., & Bla,  I., (2021) How do technological changes in formal education shape the social roles of teachers who are mothers, Teaching and Teacher Education, 103, 1-10.
Yue, J., Chen, G., Wang, Z., & Liu, W., (2017). Factor analysis of teacher professional development in Chinese military medical universities, Journal of Biological Education, 51(1), 66-78, DOI: 10.1080/00219266.2016.1171793.
Zaidi, S., Khan, N., & Khan, N., (2018). Organizational Factors, Teachers’ Professional Development and Teaching Practices: Findings From Female Elementary School Teachers, International Journal of Experiential Learning & Case Studies, 3 (1), 84-96.
Zali, N., (1388). Regional Development Futurism with Scenario Making Technique (Case Study, East Azarbaijan Province) PhD Thesis, University of Tabriz [In Persian].
Zareian, A., & Sattarzadeh, M., (2011). An approach to how and the nature of futures studies. Journal of the Nursing School of the Army of the Islamic Republic of Iran, 21 (1), 1-5 [In Persian].
Zhang, K., & Aslan, A., B., (2021). AI technologies for education: Recent research & future directions, Computers and Education: Artificial Intelligence, 2, 1-11.