الگوی پارادایمی تمرکززدایی از نظام آموزش و پرورش ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان و مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و رواشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: به‌منظور شناسایی راهبردهای تمرکززدایی، از طریق ارائۀ الگوی پارادایمی عدم تمرکز در نظام آموزش و پرورش ایران، این پژوهش به‌دنبال تعیین شرایط علّی، زمینه‌ای و مداخله‌گر مؤثر در تعیین سطوح تمرکز و عدم تمرکز در نظام آموزش و پرورش ایران، بر  اساس تجارب زیسته و مطالعات صاحب‌نظران و مدیران عالی و میانی آموزش و پرورش از سال 1357 تا کنون بوده است. 
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع کیفی با استفاده از رویکرد داده‌بنیاد اجرا شده است. از جامعۀ هدف، شامل صاحب‌نظران و مدیران ارشد آموزش و پرورش، 15 نفر مدیر و 10 نفر صاحب‌نظر به شیوۀ هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه حضوری نیمه باز جمع‌آوری شد. مصاحبه‌ها ضبط و در کدگذاری باز مضمون‌ها، مفاهیم و مقوله‌ها تعیین گردید. در کدگذاری محوری، مفاهیم و مقوله‌ها ذیل شرایط علّی، مداخله، زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها، طبقه‌بندی و با تعیین مقولۀ محوری، کدگذاری انتخابی انجام شد. 
بحث و نتیجه‌گیری: آموزش و پرورش دارای ساختاری متمرکز، ناهماهنگ و کمی‌گرا است. این نظام، برنامه‌های یکسانی را برای همه دانش‌آموزان در جامعه‌ای متکثر تجویز می‌کند که پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی نبوده و فاقد کارآیی است. تمام صاحب‌نظران و مدیران در ضرورت تمرکززدایی از این نظام توافق دارند. اما شرایطی مانند؛ سیاست‌زدگی، مقاومت کانون‌های قدرت ستادی، بی‌انگیزگی منابع انسانی، ضعف اقتصادی، شرایط سیاسی، وابستگی به بودجه عمومی، نگرانی از قوم‌گرایی در عدم تمرکز، عزل و نصب‌های رانتی و سیاسی، بی‌ثباتی مدیریت و مقررات و ... طرح‌های تمرکززدایی را به شکست می‌کشاند. راهبردهایی مانند تشکیل شورای راهبردی به‌عنوان اهرم قدرت حاکمیت در حمایت از تمرکززدایی اداری، اطمینان‌بخشی به مدیران و نیروهای ستادی از نقش آن‌ها در نظام غیرمتمرکز، تقویت موقعیت قانونی شوراهای استان، منطقه و مدرسه، تدوین استراتژی‌های طراحی برنامه و محتواهای آموزشی بومی در کنار برنامه‌های ملی در چارچوب منافع ملی، تشکیل و تقویت انجمن‌های علمی و نظام معلمی، توانمندسازی نیروهای صف، تدوین سند و برنامه عملیاتی مناطق و استان‌ها براساس نیازسنجی، حمایت فنی و مالی از مناطق کم‌برخوردار و استفاده از قابلیت‌های بومی برای تمرکززدایی تدریجی می‌تواند به بهبود کیفیت آموزش و پرورش و ایفای نقش این سیستم در فرآیند توسعه بیانجامد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paradigm Model of Decentralization of the Iranian Education System

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Karimi 1
  • Reza Hoveida 2
  • Seyyedali Siadat 3
1 PhD student in Educational Management, University of Isfahan and faculty member of Farhangian University
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objectives: To identify decentralization strategies, by presenting a paradigm model of decentralization in the Iranian Education system, this study seeks to determine the effective causal, contextual, and intervention conditions in determining the levels of centralization and decentralization in the Iranian Education system based on lived experiences and studies of experts and senior and middle managers of Education since 1978 until now.y
Materials and methods: This qualitative research has been performed by using the Grounded theory approach. From the target community, including Education experts and senior managers, fifteen managers and 10 experts were purposefully selected. Data were collected through semi-open interviews. Interviews were recorded and themes, concepts, and categories were identified in open coding. In axial coding, concepts and categories were categorized under causal conditions, intervention, context, strategies, and consequences; selective coding was performed by determining the axial category.d
Discussion & Conclusions: Iranian Education has a centralized, uncoordinated, and quantitative structure. This system prescribes the same programs for all students across the country, with diverse climatic, cultural, and social conditions that do not meet individual and societal needs and this structure is ineffective. All experts and managers agree on the need to decentralize this system. But conditions such as politicization, the resistance of headquarters power centers, staff apathy, economic weakness, political conditions, dependence on the public budget, fear of ethnicity in decentralization, the political selection of non-professional managers, the instability of management and regulations, etc. make decentralization plans fail. Strategies such as the forming of a strategic council as a lever of governance power in support of administrative decentralization, assuring managers and staff of their role in a decentralized system, strengthening the legal status of provincial, district and school councils, preparing strategies for designing and preparing indigenous educational programs and content alongside national programs in the framework of national interests, forming and strengthening of scientific associations and organization of the teacher system, empowerment of staff, preparing of document and action plan of regions and provinces based on needs assessment, technical and financial support for disadvantaged areas and the use of indigenous capabilities for gradual decentralization can improve the quality of Education and the role of this system in the development process.y

کلیدواژه‌ها [English]

  • Centralized
  • Decentralized
  • Decentralization
  • Education
  • Grounded Theory
Abdel-Moneim, M.A. (2020). Between global and national prescriptions for education administration: the rocky road of neoliberal education reform in Qatar. International Journal of Educational Development, (74):1-16.
Aghababaieyan, P.; Hatami, H. & Aghababaieyan, P. (2015). A reflection on the role of centralization and decentralization in the structure of education and upbringing and its implications in the curriculum system of Iran. International Conference on Economic, Management and Social Sciences.Available at: WWW.CIVILICA COM/PAPER-icemssol_355. [in Persian]
Amin Beidokhti, A.; Fathi, K. & Moradi, S. (2017). Structural Analysis of Parameters of School-Based Management on Comparative Theorization. Journal of New Approaches in Educational Administration, 8(1): 27-52. [in Persian]
AminKhandaghi, M.; Dehghani, M. (2011). A Reflection on Centralism, Decentralization, and the Return to Centralism and Their Implications for the Iranian Curriculum Planning System: A New Perspective. Educational and psychological studies, 11(2): 165-184. [in Persian]
Arefi, M. (2007). Analysis Decentralized approach in Iranian educational system based on human resources. Journal of Educational psychology studies, 4(6): 85-102.
Ayeni, Adeolu Joshua & Ibukun, Williams Olusola (2013). A Conceptual Model for School-Based Management Operation and Quality Assurance in Nigerian Secondary Schools. Journal of Education and Learning, 2(2):36-43.
Baacha, Nasrullah; Haidar, Sham & Soomro, Kamal Ahmed (2020). Decentralization, Effective Accountability, and Monitoring of Public Schools in Pakistan: Community Awareness and Reliance Indispensable. Journal of Elementary Education, 29(2):51-68. 
Balıkçı, A. & Türkoğlu, M.E. (2020). A Comparative Evaluation on the Central Structure of the Ministry of National Education. International Journal of Society Research, 15(21). 356-377.
Bernbaum, Marcia (2011). A Guide to Education Project Design, Implementation, and Evaluation Based on Experiences from EQUIP2 Projects in Egypt, Georgia, Mali, and Malawi. Washington, DC:  Educational Quality Improvement Program (EQUIP), FHI 360.
Bida, Obed (2021). Decentralization Policy and Local Education Disparities in Southeast Sulawesi Province. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsiAN), 9(1). 228-248.
Channa, Anila & Faguet, Jean-Paul (2012) Decentralization of health and education in developing countries: a quality-adjusted review of the empirical literature. Economic organisation and public policy discussion papers, EOPP 38. STICERD, London, UK. available at: http://eprints.lse.ac.uk/44887/ 
Creswell, John W. (2009). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Translated by: Alireza Kiamanesh & Maryam Danaye Tous. Tehran: Jahad Daneshgahi.
Danaeifard, H. & Emami, M. (2008). Qualitative Research Strategies: A Reflection on grounded theory. Journal of Management Thought, 1(2): 69-97. [in Persian]
Delshad, Z.; Rabbani, M. Dehghan Dehnavi, H. (2021). Presenting a Green Supply Chain Management Model for Sustainable Environmental Development Using Grounded Theory and DEMATEL Method. Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 13(12): 123-150. [in Persian]
De Luna, Maria Cecilia (2021). Challenges and complexities of school based management: Level of perception of the pre-service teachers of bulsu hagonoy campus. (February 27, 2021). available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3794437 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3794437 
Edwards, Jr. D. B., & DeMatthews, D. (2014). Historical trends in educational decentralization in the United States and developing countries: A periodization and comparison in the post-WWII context. Education Policy Analysis Archives, 22(40):1-39.
European Agency for Special Needs and Inclusive Education (2017). Decentralisation in Education Systems – Seminar Report. (V.J. Donnelly, E. Óskarsdóttir and A. Watkins, eds.). Odense, Denmark.
Evendia, Malicia & Firmansyah, Ade Arif (2021). legal redesigantion of central and regional authorities to strengthen sinergity in public services. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 23(1):23-48.
Farajirad K.; Kazemian G.; Rokneddin Eftekhari A. (2013) Pathology of Regional Development Policies in Iran: An Institutional Approach.  Management and Development Process Quarterly, 26(2): 27-58. [in Persian]
Farhadi Rad, H.; Shahi, S. & Tahmasebi, F. (2019). An investigation into the requirements and circumstances of decentralization in Ahvaz education: viewpoint, leadership and human resource. Journal of new Approaches in Educational Administration, 10(2): 57-76. [in Persian]
Fernández, W. D. (2004), Using the Glaserian Approach in Grounded Studies of Emerging Business Practices. Electronic Journal of Business Research Methods, (2) 2. pp. 82 – 94.
Haghighi, m. (2012). The Role of Decentralization and Delegation of Authority in the Structure of Education. Educational Administration Research Quarterly, 11(3): 57-74.
Jafari Moghaddam, S. & Fani, Ali Asghar (2002). Designing a school-based management system in Iran. Human Sciences Modares, 6(3): 1-16. [in Persian]
Jafari, S. (2021). Developing and Validating a School-Based Management Model Based on of the Fundamental Reform Document. managing education in organizations, 10 (2) :187-223. [in Persian]
Kamali, Y. (2014). Study the role of administrative decentralization on administrative integrity. Quarterly Journal of the Macro and Estrategic Policies, 2(5): 111-132. [in Persian]
Krishna Panthee, Shree (2018). Decentralization of Education: Politics and Consensus. International Journal of Science and Research, 7(6): ISSN (Online): 2319-7064. www.ijsr.net
Kuhon, R. (2020). Decentralization and education for all in indonesia. Jurnal Ilmiah, 16(1):14-33.
Lopizic, Iva & Manojlovic Toman, Romea (2021). Predictions of state and country top civil servants regarding the abolition of county state administration offices: Two sides of the same coin? Central European public administration review, 19(1): 41-61.
MacGinn, N. & Welsh, T. (1999). Decentralization of education: Why, When, What and how? UNESCO, International institute for educational planning.
Mehrmohammadi, M (2007). Simultaneous management of decentralization stages in the curriculum planning system. Journal of Curriculum Studies, 1(4): 1-16. [in persian]
Mohammadpur, Ahmad (2012). Qualitative Research Method Counter Mthod 1. Tehran: Jameeshenasan.
Moradi, S. & Aminbeidokhti, A.A. (2019). The education system and a ten-year lack of an operational model for evaluating the performance of the board of trustee’s schools from the perspective of school-based management system. Journal of Management and Planning in Educational Systems, 12(1): 101-124. [in Persian]
Mosapour, N. (2017). Governmental or Popular? Educational and Curriculum Foundation in Contemporary Iran. Journal of Curriculum Studies, 12(45): 1-28. [in Persian]
Piri, M. & Behrozytabar, Kh. (2016). Feasibility study of school-based curriculum in the curriculum planning system from the perspective of educational experts. Journal of Curriculum Research, 5(2): 1-22. [in persian]
Piri, M.; Attaran, M.; Kiyamanesh, A.R. & Hosseinnezhad, Gh. (2011). School-based curriculum planning, a strategy for decentralization of the curriculum planning system. Journal of Curriculum Research, 1(1): 1-27. [in persian]
Quak, E. (2020). The political economy of the primary education system in Tanzania. K4D Helpdesk Report No 710. Brighton, UK: Institute of Development Studies. 
Razavieh, Asghar (2015). Research methods in behavioral and educational sciences. Shiraz: Shiraz university.
Sabbidine, Razin Tala (2021).  Increasing principals’ Autonomy in administrative decisions in Lebanese public schools. Beirut [Master’s thesis, to the Department of Education of the Faculty of Arts and Sciences at the American University of Beirut]. URI: http://hdl.handle.net/10938/23046 
Saki, R. (2012). Investigating the status of school -Based management support platforms in education. Quarterly journal of education, (109): 35-54. [in persian]
Salsabili, N. (2014). A Feasibility Study on Applying School-Based Curriculum Development Approach in Framewok of the Three Wayes of Adoption, Adaption, and Revision. Journal of Curriculum studies, 9(33): 93-128. [in Persian]
Sandeman, L. K. (2021). Racialised Discourses of Educational Opportunity: Neoliberal Education Reform and Community Resistance in Bronzeville, Chicago [Master’s thesis, Miami University]. OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=miami161909471708297
Shahrabifarahani, M; Khosravi Babadi, Ali Akbar & Khorshidi, A. (2020). Identifying the educational leadership pattern of school Administrators (Case study: The first primary school in Tehran). Journal of Management and Planning in Educational Systems, 13(2): 265-298. [in Persian]
Tabatadze, Marina (2020). Priorities of spatial economy and fiscal mechanism of decentralization. Journal of International economic research, 6(1):32-41.
Talebzade Shoshtari, L. & Momeni, A. (2021). A Qualitative Study on Teachers’ Necessary Skills for Successful Implementation of Inclusive Education (Case Study: Torbat-e Heydariyeh Teachers). Journal of Management and Planning in Educational Systems, 14(1): 255-286. [in Persian]
Teng, yuan & Tsang, K. K. (2021). Educational decentralisation and students’ academic achievement: a cross-cultural analysis. Educational studies, 47(5). Available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03055698.2021.1942793
Wang, Yan (2021). A Multifaceted Perspective on Decentralisation:  Analysis of the Chinese National Curriculum Reform at the General Upper-Secondary Education (2017). Master’s Thesis in Education. The University of Jyväskylä.
Winkler, R. Donald & Yeo, Boon-Ling (2007). Identifying the Impact of Education Decentralization on the Quality of Education. EQUIP2. fhi360. available at: https://www.fhi360.org/resource/identifying-impact-education-decentralization-quality-education