سرسپردگی توسعه پایدار در برنامه درسی گردشگری آموزش عالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء(س).، تهران، ایران

10.52547/mpes.2022.227710.1209

چکیده

هدف: آموزش نسل بعدی نیروی انسانی صنعت گردشگری در زمینه پایداری حیاتی است. لذا، آموزش عالی باید برنامه‌های آموزشی و مهارتی دانشجویان گردشگری را با آموزش برای پایداری و خلق فرصت‌هایی یادگیری در پروژه‌های زندگی واقعی که شایستگی‌ها و خبرگی‌های لازم به سوی جهانی پایدارتر را فراهم می‌کند، همراه سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی استفاده از رویکرد توسعه پایدار گردشگری در طراحی برنامه درسی آموزش عالی گردشگری بود.
 مواد و روش‌ها:روش پژوهش از نظر هدف کابردی و از نظر جمع آوری اطلاعات کیفی و با روش پژوهش نظریه‌ای بود. بدین سبب، مفاهیم و مؤلفه‌های اساسی منطق طراحی برنامه درسی با در نظر گرفتن کانون تمرکز بر رویکرد توسعه پایدار‌ و توجه به مواضع شاخصه‌های نظریه یادگیری سازنده‌گرایی اجتماعی و دیدگاه تربیتی مبتنی بر نظریه انتقادی استخراج شد و درنهایت ویژگی‌های عناصر برنامه درسی مرتبط با گردشگری پایدار شناسایی و طراحی چارچوب مطلوب اقدام گردید. برای اعتبار بخشی الگوی طراحی برنامه درسی گردشگری پایدار از روش دلفی استفاده شد و اعتبار الگوی مذکور توسط متخصصان و صاحب‌نظران بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.
بحث و نتیجه گیری: نتایج به‌دست‌آمده حاوی این است که سرسپردگی رویکرد توسعه پایدار در عرصه برنامه درسی متضمن طیفی از خبرگی‌های فراگشته‌ای در عرصه گردشگری است که در چهارچوب آموزش فعلی به‌سادگی قابل انطباق و سازواری نیستند، بنابراین توجه به سرسپردگی و تعهدات رویکرد توسعه پایدار در برنامه درسی گردشگری می‌تواند، زمینه را برای طراحی مجدد برنامه درسی با نظر به مفروضه‌های بنیادی رویکرد توسعه پایدار، خلق فرصت‌ها و نوآوری در یادگیری، نتایج یادگیری و آمادگی دانشجویان فراهم کند. همچنین درک مفهوم پایداری می‌تواند به اساتید و دانشجویان گردشگری کمک کند تا برنامه‌های درسی خود را با توجه به آموزش گردشگری پایدار ارزیابی کرده و بهبود دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commitment to Sustainable Development in Higher Education Tourism Curriculum

نویسندگان [English]

  • Mahdieh sadat Mirrahimi 1
  • Parvin Samadi 2
  • Parvin Ahmadi 2
1 1- PHD Student, Management and Educational Planning, Educational Sciences and Psychology, AlZahra University, Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Management and Educational Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Training the next generation of the tourism industry human resources is vital in sustainability. Therefore, Higher education should provide education and skill programs for tourism students with an education for sustainability and create learning opportunities on real-life projects that provide the necessary skills and expertise for a more sustainable world. The purpose of this study was to investigate how to use the approach of sustainable tourism development in the design of higher education curriculum.
Materials and Methods: The research method was applied in objective and qualitative data collection and theoretical research method. For this purpose, the basic concepts and components of the logic of curriculum design were extracted according to the approach of sustainable development and attention to the positions of social constructivist learning theory and educational perspective based on critical theory. Finally, the characteristics of curriculum elements related to sustainable tourism were identified. And the desired framework was designed. The Delphi method was used to validate the sustainable tourism curriculum design model and the validity of the said model was checked and confirmed by experts and experts.
Discussion and Conclusion: The results obtained indicate that the commitment to a sustainable development approach in the field of the curriculum involves a range of comprehensive expertise in the field of tourism that is not easily adapted and adapted in the current educational framework. Therefore, paying attention to the commitment and the commitment of the sustainable development approach in the tourism curriculum can provide the basis for redesigning the curriculum according to the basic assumptions of the sustainable development approach, creating opportunities and innovation in learning, learning outcomes, and student readiness. Understanding the concept of sustainability can also help tourism professors and students evaluate and improve their curriculum with regard to sustainable tourism education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Commitment
  • Curriculum Design
  • Sustainable Tourism
  • Critical Theory