تحلیل مضمون کتب درسی دوره ابتدایی برای شناسایی مؤلفه‌های هویت ملی براساس اسناد بالادستی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی، گروه تربیت و مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه تربیت و مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: با توجه به نقش مهمی که نهاد آموزش و پرورش و برنامه درسی در تقویت هویت ملی دانش‌آموزان دارد، هدف پژوهش حاضر شناسایی مضامین هویت ملی در کتاب‌های درسی دوره دوم ابتدایی با توجه به اسناد بالادستی مرتبط با برنامه درسی ملی ایران است. 
مواد و روش‌ها: در این پژوهش برای تحلیل متن اسناد بالادستی و کتب درسی از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش کتب درسی هدیه‌های آسمانی و مطالعات اجتماعی است. این کتاب‌ها از آن جهت انتخاب شده است که بیشترین قابلیت برای حمل مفاهیم هویت ملی را دارند. واحد تحلیل (ثبت)؛ مضمون، تصویر، نقشه و واحد زمینه، کتب درسی است. برای تعیین روایی با بهره از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی (تحلیل مضمون)، کتاب‌ها و اسناد بالادستی در دو مرحله بازبینی شدند یکی پس از اینکه بین 10 تا 50 درصد مقوله‌بندی‌ها انجام شد و بار دوم در پایان کار صورت گرفت. 
بحث و نتیجه‌گیری: در نتیجه تحلیل داده‌ها، 150 مفهوم، 30 زیرمقوله و 9 مقوله استخراج شد. مهم‌ترین مؤلفه‌هایی هویت ملی عبارت‌اند از: معرفی فرهنگ‌های مختلف، تاریخ و هویت اقوام، معرفی میراث فرهنگی؛ معرفی مشاهیر، انعکاس سبک پوشش اقوام و مناطق؛ زبان‌های اقوام ایرانی در کتب درسی، تکثرگرایی دینی و مذهبی، معرفی جشن‌ها و اعیاد و مناسک مذهبی همه اقوام و مناطق. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، برنامه‌ریزان ‌می‌توانند با سیاست‌گذاری براساس عناصر هویت ملی و ارائه محتوای مناسب در کتب درسی، هویت ملی را در دانش‌آموزان دوره ابتدایی تقویت و تعلق به وطن را در آن‌ها بارور کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Content of Elementary School Textbooks to Identify the Components of National Identity Based on High-level Documents Situation Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Raheleh Mahdian 1
  • Kambiz Poushaneh 2
  • Hamid Reza Rezazade Bahadoran 2
  • Hasan Malaki 3
1 Ph.D. Student in Curriculum Planning, Department of Educational Methods and Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Central Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Education and Counseling, Faculty of Educational sciences and Psychology, Islamic Azad University, Central Branch, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Curriculum Studies, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: The purpose of the current study is to identify the components of national identity in primary school textbooks with an emphasis on the document of the fundamental transformation of education and the document of Iran’s national curriculum.
Materials and Methods: : In this study, the thematic analysis method was used to analyze the text of the high-level documents and textbooks. The sample examined in this study includes Social Studies and Heavenly Gifts textbooks. These books have been chosen because they are the most capable of carrying the concepts of national identity. The unit of analysis (recording) in this study is the theme, image, map, and the unit of context is textbooks. To determine the validity of the qualitative content analysis method with an inductive approach (theme analysis), the books and high-level documents were reviewed in two stages; one after 10 to 50% of the categorizations were completed and the second time at the end of the research.
Discussion and Conclusions: In this study, 150 concepts, 30 subcategories, and 9 categories were extracted from the text of the books. The most important components of national identity are the introduction of different cultures; history and identity of ethnic groups; introduction of cultural heritage; introduction of famous people; reflecting the style of coverage of ethnic groups and regions; languages of Iranian people; religion and religious pluralism; introduction of festivals and religious rituals of all people and regions. The results of this study show that planners can strengthen national identity in primary school students by making policies based on the elements of national identity and providing appropriate content in textbooks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Identity
  • Secondary School
  • Textbooks
  • Thematic Analysis
Abedi Jafari, H; Taslimi, M,S; Faqihi, A and Sheikhzadeh, M.(2017).Theme analysis and theme network: a simple and efficient method to explain patterns in qualitative data, Strategic Management Thought Quarterly, 5th year, 2nd issue.
Abdos, M (2008). investigating factors affecting unequal opportunities between girls and boys, abstract of articles of the National Conference on Engineering Reforms in Education. Tehran, Ministry of Education, Research Institute of Education.
Alageband,A. (2016). Introduction to educational management.Tehran: Mobaath.
Armand, F. and Farshad,P (2015).investigation and solidarity of Iranian ethnic groups in the discourse of national unity. Scientific-Specialist Quarterly of Nations.
Azad A, T.(2008). Intellectual Paradigms in Iran. Tehran: Ezmatzam Publishing House.
Babli B, A, Yarmohamedian, M, H and Yuzbashi, Z (2013). content analysis of seventh grade social studies book based on multicultural indicators (components) extracted from upstream documents. National Conference on Multicultural Education, March 2, 2012: Urmia.
Belbasi, M and Esfandiar, Sh (2012).Desirable identity in the context of the local model of progress (with an approach to the Constitution of the Islamic Republic of Iran). National Studies Quarterly, Volume 14, Number 4, Winter.
Doran, B .(2009). identity search in the era of identity crisis, challenges of cultural policy. Bargh Farhan.
Fathi Vajargah, K (2012). review and evaluation of the place of needs assessment studies in curriculum planning. Humanities Quarterly of Al-Zahra University (S).
Fathi Vajargah, K(2020). What is curriculum. Tehran, Mehrban publisher.
Farahini F, M (2009), Postmodernism and Education. Tehran, Abidjan.
Fayaz, I, Imani Gh, F (2009), Examining the symbols of national identity in history and social science textbooks of the humanities. experimental and mathematical sciences, physics in the academic year 2010-2012, Educational Psychology Quarterly, No. 17, Sixth, summer.
Forrest, James & lean, Garth & Dunn (2017). Attitudes of Classroom teachers to Cultural Diversity and Multicultural Education in Country New South Wales. Australia” Journal of Teacher Education, 42(5), 17-34.
Ghasemi, A, A; Sohri, M and Heydari, H. (2018). Assimilation of national and ethnic identity in Iran and the approach of Iranian peoples to national unity and the right to self-determination, Social Sciences Quarterly, No. 55.
Gollner, E (2009), Nationalism, translated by Mohammad Ali Taqvi, Tehran: Nash-e-Karzan.
Hajiani, I. (1379) “Sociological analysis of national identity in Iran and several hypotheses”, National Studies Quarterly, No. 5.
Khabazi,  and Benisi, P (2018), Compilation of students’ identity model in order to design the content of textbooks. Educational Leadership and Management Quarterly, Year 13, Number Two, Summer.
Khojsteh, F , Assareh, A , Hajiani, E and Araghieh, A.(2020), examining the challenges of national identity in the curriculum of the second year of high school in Iran. Quarterly Journal of Studies and Leadership in Educational Organizations, summer.21,14(3).
Imani Naini, Mohsen. (2006). “The place and role of education in the realization of national identity”. a collection of articles on Iranian identity, edited by Zahra Hayati and Seyed Mohsen Hosseini, Tehran: Soura Mehr.
Irvine, Jacqueline Jordan (2012), Complex Relationships between Multicultural Education and Special Education: An African American Perspective, Journal of Teacher Education, 63(4). 
Miller, J. (2012). Curriculum theories, translator.Mahmoud Mehramohmadi, Tehran: Samit
Norman, Wayne, (2006). Nation building, Federalism, and Secession in the Multinational State, London, Oxford University Press.
Rahbari, M; Belbasi, M and Gharbi, M (2014), national identity in the document of the fundamental transformation of education in J.A. Iran. National Studies Quarterly, (2014), period 16
Rao, Shuqi (2020) Understanding national identity education: a comparative case study of two schools in Mainland China and Scotland. PhD thesis, University of Glasgow.
Rezaei, A , Mansouri B, S and Abedini B, M (2018). The role of university curriculum in strengthening students’ national identity, National Studies Quarterly.Year 12, Number 1.
Sadeghzadeh, R and Manadi, M (2007). the position of national identity symbols in Persianliterature and history textbooks of secondary humanities, educational innovations quarterly, autumn.10,11(7).
Salehi A, R (2009).National Cohesion and Cultural Diversity, Tehran, Strategic Research Center.
Shekari, A; Ahmadabadi A, N and Fatahi, N (2013). border education and training with an emphasis on the educational implications of Girou’s art in educational developments. research paper on the basics of education and training.
Smith, Adam. (2001). “Nationalism: Theory, Ideology”, History. Translator: Mentoor Ansari (2013), Tehran: Institute of National Studies, Iranian Civilization.
Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (1998). Basics of Qualitative Research, Fourth Edition, London, Sage Publications.