واکاوی عوامل تسهیل‌گر کاربرد مدرسه در خانه ترکیبی در نظام آموزشی ایران: رویکردی نوین در آموزش دانش‌آموزان تیزهوش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، گروه روان‌شناسی و آموزش افراد با نیاز‌های خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی و آموزش افراد با نیاز‌های خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: یکی از پدیده‌های نوین آموزشی در سطح جهانی برای دانش‌آموزان تیزهوش، مدرسه در خانه ترکیبی می‌باشد که بر افزایش مشارکت والدین در آموزش تأکید دارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی عوامل تسهیل‌گر کاربرد مدل مدرسه در خانه ترکیبی در نظام آموزشی ایران و به‌منظور ارائه رویکردی نوین در آموزش دانش‌آموزان تیزهوش انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و از نوع کیفی است که از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد استفاده شده است. حوزه این پژوهش شامل تمام کتاب‌ها و مقالات (2021-1990) مرتبط با مشارکت والدین در آموزش و مدل مدرسه در خانه بود. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش 10 نفر از متخصصان حوزه روان‌شناسی و علوم تربیتی در شهر اصفهان در سال 1401 بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش سندکاوی و مصاحبه نیمه‌ساختار یافته استفاده شد. تحلیل داده‌ها براساس الگوی اشتراوس و کوربین (1998) و سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. در زمینه قابلیت اعتبار از روش تطبیق اعضاء و کثرت‌گرایی استفاده شد و در زمینه قابلیت تأیید، مرور و بازخورد همتایان به کار برده شد. 
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان‌دهنده 64 مفهوم پایه، 13 مقوله محوری و 3 مقوله انتخابی تحت عنوان مسئولیت مشترک و اعتماد والدین، مسئولیت مشترک و اعتماد دانش‌آموز و مسئولیت مشترک و اعتماد معلم و مدرسه است که در قالب عوامل تسهیل‌گر سازمان یافت. با توجه به عوامل تسهیل‌گر مدل مدرسه در خانه ترکیبی، توجه به این رویکرد آموزشی و استفاده از آن برای دانش‌آموزان تیزهوش در نظام آموزشی متمرکز کشور ایران پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Facilitating Factors of the Application of Hybrid Homeschooling in Iran's Educational System: A New Approach in Educating Gifted Students

نویسندگان [English]

  • Sara Nejatifar 1
  • Ahmad Abedi 2
  • Amir Ghamarani 3
  • Faramarz Asanjarani 4
1 Ph.D. Student in Psychology and Education of Children with Special Needs, Department of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objectives: One of the new educational phenomena at the global level for gifted students is hybrid homeschooling which emphasizes the increase of parents' involvement in education. The present study was conducted to analyze the factors that facilitate the use of the hybrid homeschooling model in the Iranian educational system and to provide a new approach to the education of gifted students.
Materials and Methods: This study is exploratory and qualitative in terms of its purpose, and it is of a qualitative type that uses the grounded theory method. The scope of this research included all books and articles (1990-2021) related to parental involvement in education and the homeschooling model. The participants in this research were 10 specialists in the field of psychology and educational sciences in Isfahan city in 2022, who were selected by purposeful and theoretical sampling. Data collection and semi-structured interviews were used. Data analysis was done based on Strauss and Corbin (1998) model and three stages of open coding, axial coding, and selective coding. For reliability, the method of matching members and pluralism was used; and for verifiability, peer review and feedback were used. 
Discussion and Conclusions: The results of the research show 64 basic concepts, 13 core categories, and 3 optional categories under the title of joint responsibility and trust of parents, joint responsibility and trust of students, and joint responsibility and trust of teacher and school, which was organized in the form of facilitating factors. Considering the facilitating factors of the hybrid homeschooling model, it is suggested to pay attention to this educational approach and use it for gifted students in the centralized educational system of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facilitating Factors
  • Hybrid Homeschooling
  • Gifted Students
Aghili, M., & nasiri, E. (2015). The Relationship Between Learning Strategies and Attributional Styles with Responsibility. Social Cognition, 3(special), 109-125. [In Persian].
Alemayehu, T., Ahmed, S. F. & Legesse, S. M. (2019). The status of parental participation in school and its impact on the students learning in Amuru Woreda Schools. Journal of Culture, Society and Development, 47, 15-23.
Alvino, J. (1995). Considerations and strategies for parenting the gifted child (RM95218). Storrs, CT: University of Connecticut, The National Research Center on the Gifted and Talented.
Alyahya, A. A. (2018). Parental Engagement in the Education of Gifted Children in Saudi Arabia: A Phenomenological Study. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Special Education. University of Northern Colorado
Bartlett, T., & Schugurensky, D. (2020). Revisiting Ivan Illich in the era of COVID-19. Journal of Education, 8(3), 65-84.
Batterjee, A. A. (2013). The relationship between SES and giftedness in Saudi Arabia. Mankind Quarterly, 53(3), 358-408.
Carlson, L. A. (2018). Home/school Collaboration and the Development of a GrowthMindset Within Gifted Students. Doctoral Dissertations, LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO.
Desforges, C., & Abouchaar, A. (2003). The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievement and Adjustment: A Literature Review. Department of Education and Skills. University of Exeter, UK, ISBN: 1841859990.
Dukelow, M. (2018). School shouldn’t end when the bell rings: an exploratory homeschooling study. Master of Arts. The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada.
Elliott, R. J. (2019). The influence of homeschooling on the lives of college graduates:A transcendental phenomenological study. Doctoral Dissertation, Liberty University.
Epstein, J. L. (1996). Perspectives and previews on research and policy for school, family, and community partnerships. In A. Booth & J. F. Dunn (Eds.), Family-school links: How do they affect educational outcomes?(pp. 209-246). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Epstein, j. L., & Jansorn, N. R. (2004). School family, and community partnerships: Link the plan. Education Digest, 69(6), 19-23.
Feldman, D. H., & Piirto, j. (2002). Parenting talented children. In M. H. Bornstein (Eds.), Handbook of parenting (2nd ed., Vol. 5, pp. 195-219). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Felso, C. M. (2016). Homeschooling for Talent Development in Gifted Students. Home School Researcher Journal, 32(2), 32-53.
Gaither, M. (2017). The history of homeschooling. In M. Gaither (Ed), The Wiley handbook of homeschooling. Malden, MA: John Wiley & Sons, Inc.
Gusman, M. (2006, June 30). Homeschooling children with autism: 5 reasons why it works. Retrieved from http://ezinearticles.com/?Homeschooling-Children-with-Autism:-5- Reasons-Why-It-Works&id=233488
Jackson, S., Kelly, L., & Leslie, B. (2019). Parental participation in child protection case conferences. Child and Family Social Work, 25(2).  https://doi.org/10.1111/cfs.12698
Jeynes, H. W. (2007). The Relationship between Parental Involvement and Urban Secondary School Student Academic Achievement: A Meta analysis. Urban Education, 42(1), 82-110.
Jolly, J. L., & Matthews, M. S. (2018). The chronicles of homeschooling gifted learners. Journal of School Choice, 12(1), 123-145.
Knowles, J. G., Marlow, S. E., & Muchmore, J. A. (1992). From pedagogy to ideology: Origins and phases of home education in the United States, 1970-1990. American Journal of Education, 100(2), 195-235.
Kula, S.M. (2018). Homeschooling Gifted Students: Considerations for Research and Practice. DOI: 10.4018/978-1-5225-3041-1.ch007
Manasawala, S., & Desai, D. (2019). Meeting the educational needs of a gifted child: A parent’s narrative. Gifted Education International, 35(3), 189–200. https://doi.org/10.1177/0261429419863440
McDonald, K. (2019). Homeschooling and educational freedom: Why school choice is good for homeschoolers. Cato Institute Briefing Paper No. 124, 2019, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3501021
McShane, M. Q. (2021). Hybrid homeschooling: A guide to the future of education: Rowman & Littlefield Publishers.
Mirkamali, M. (2000). Human relations in school. Tehran: Yastroun. [In Persian].
Navabakhsh, M., & Esmi Josheghani, Z. (2012). The Survey of Social and Cultural Factors Affecting the Student Participation Rates in Students’ Activities. Journal of Iranian Social Development Studies, 4(4), 105-122. [In Persian].
Noel, A., Stark, P., & Redford, J. J. N. C. f. e. s. (2013). Parent and Family Involvement in Education, from the National Household Education Surveys Program of 2012. First Look. NCES 2013-028.
Rafie Pour, F. (2014). Measuring the attitudes of villagers towards participation in education. Tehran: Publishing Company. [In Persian].
Ray, B. D. (2016). Research facts on homeschooling. National Home Education Research Institute. Retrieved from: http://www.nheri.org/ResearchFacts.pdf
Ray,B. (2021). Should educators promote homeschooling? Worldwide growth and learner outcomes. Journal of Pedagogy,12(1) 55-76. https://doi.org/10.2478/jped-2021-0003
Redford, J., Battle, D., & Bielick, S. J. N. C. f. E. S. (2016). Homeschooling in the United States: 2012. NCES 2016-096.
Rotigel, J. V. (2003). Understanding the young gifted child: Guidelines for parents, families, and educators. Early Childhood Education Journal, 30(4), 209-214. doi:10.1023/A:1023331422963
Rudi, M. T. (2013). Identifying the reasons for the tendency to go to school in the opinion of the parents of students educated at home in Qom city. Master’s thesis, Shahid Beheshti University, Tehran. [In Persian].
shirbagi, N., Azizi, N., & Amiri, Sh. (2016). Examining the Concept of Participation and Involvement in Children’s Education: A Reflection on Parents and Teachers’ Perception. Journal of Educational Scinces, 22(2), 21-54. [In Persian].
Sleeter, C. (2008). Equity, democracy and neoliberal assaults on teacher education. Teaching and Teacher Education, 24(8), 1947-1957.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques andProcedures for Developing Grounded Theory. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Taylor, L. C., Hinton, I. D., & Wilson, M. N. (1995). Parental influence on academic performance in African-American students. Journal of Child and Family Studies, 4, 293-302.
Wang, H., Chen, Y., Yang, X. yu, X., Zheng, K., Lin, Q., Cheng, X., & He, T  (2022). Different associations of parental involvement with children’s learning of Chinese, English, and math: a three-wave longitudinal study. European Journal of Psychology of Education. https://doi.org/10.1007/s10212-022-00605-0
Wearne, E. (2016). A Descriptive Survey of Why Parents Choose Hybrid Homeschools. Journal of School Choice,10(3), 364-380.
Wentzel, K, R., Muenks, K., McNeish, D., & Russell, S. h. (2018). Emotional support, social goals, and classroom behavior: A multilevel, multisite study. Journal of Educational Psychology, 110(5), 611-627.
Winstanley, C. (2009). Too cool for school?: Gifted children and homeschooling. Theory and