دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 26، 1400 
طراحی الگوی حکمرانی دانشگاه نسل سوم با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری جامع

صفحه 213-254

10.52547/MPES.14.1.213

سید مسلم علوی؛ حبیب اله رعنایی کردشولی؛ مسلم علیمحمدلو؛ قاسم سلیمی