مطالعه کیفی مهارت‌های مورد نیاز معلمان برای اجرای موفق آموزش فراگیر (نمونه مورد مطالعه: معلمان شهرستان تربت‌حیدریه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

10.52547/MPES.14.1.255

چکیده

هدف: پیاده‌سازی آموزش فراگیر یکی از چالش‌های مهم نظام آموزشی است. یکی از مشکلات اصلی در اجرای آموزش فراگیر، نبود آمادگی لازم معلمان آموزش عمومی برای کار در زمینه‌های آموزش فراگیر است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف شناسایی مهارت‌های مورد نیاز معلمان برای اجرای موفق آموزش فراگیر انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد پدیدارشناسی صورت گرفت. داده‌ها با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته گردآوری شد. انتخاب شرکت‌کنندگان پژوهش از میان کلیه معلمان شهرستان تربت حیدریه، در چارچوب منطق نمونه‌گیری در رویکرد پدیدارشناسی و به صورت هدفمند (روش نمونه‌گیری با نمونه ناهمگون) انجام پذیرفت و 30 نفر از معلمان (15 نفر معلم شاغل در مدارس استثنایی و 15 نفر معلم شاغل در مدارس عادی) انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل محتوای کیفی کدگذاری، طبقه‌بندی و در نهایت تم‌ها تعیین شدند.
بحث و نتیجه‌گیری: بر مبنای نتایج کدگذاری مصاحبه‌ها و تجزیه و تحلیل کیفی، معلمان مهارت‌های‌ مورد نیاز جهت اجرای موفق آموزش فراگیر را در هفت تم «توانمندی در روابط انسانی»، «ویژگی‌های شخصیتی مناسب»، «توانمندی علمی»، «مهارت در تدریس»، «توانمندی در مدیریت کلاس»، «تعهد شغلی» و «کمک به رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان» مطرح نمودند. نتایج هم‌چنین نشان داد که «توانمندی معلم در روابط انسانی» مهم‌ترین مهارت مورد نیاز معلمان در این خصوص می‌باشد. مصاحبه‌شوندگان برای «ویژگی‌های شخصیتی مناسب» خصوصیاتی از جمله صبوری و انگیزه بالا را مطرح نمودند. آشنایی با انواع معلولیت‌ها و آموزش فراگیر نیز مواردی از «توانمندی علمی» بودند. استفاده از روش‌های متنوع و نوین در تدریس مثالی از «مهارت در تدریس» و توانایی در اداره کلاس نمونه‌ای از «توانمندی در مدیریت کلاس» می‌باشد که توسط معلمان عنوان شدند. مصاحبه‌شوندگان هم‌چنین توجه به مسائل پرورشی را از دیگر مهارت‌های مورد نیاز معلمان برشمردند که به صورت «کمک به رشد همه جانبه دانش‌آموزان» مطرح شد. ویژگی‌های «انتقادپذیری، تسلط به کتب دانش‌آموزان با نیاز ویژه، داشتن طرح درس و مدیریت زمان» از یافته‌های نوین پژوهش حاضر بودند که در هیچ‌یک از پژوهش‌های پیشین شناسایی و مطرح نشده‌اند. با اتخاذ رویکرد فراگیر در امر آموزش، نقش معلم در تضمین موفقیت تحصیلی هر دانش‌آموز به یک موضوع اصلی تبدیل شده است که انتظار می‌رود معلمان به‌منظور آماده‌سازی برای آموزش فراگیر به مهارت‌هایی مجهز گردند. در پژوهش حاضر این مهارت‌ها در قالب هفت تم عمده مطرح گردیده است. کاربست و توجه به این مهارت‌ها، اجرای موفق آموزش فراگیر، پشتیبانی از موفقیت همه دانش‌آموزان و برآورده شدن نیازهای فراگیران متنوع را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study on Teachers’ Necessary Skills for Successful Implementation of Inclusive Education (Case Study: Torbat-e Heydariyeh Teachers)

نویسندگان [English]

  • Leila Talebzade Shoshtari 1
  • Azadeh Momeni 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Birjand University, Birjand. Iran
2 Graduate of Master of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Birjand University, Birjand. Iran
چکیده [English]

Objective: Implementation of inclusive education is a big challenge that the educational system encounters. One of the main problems in implementing inclusive education is that teachers of general education are not sufficiently prepared to work in the fields of inclusive education. Accordingly, the present study was performed to identify needed teachers’ skills to successfully implement inclusive education.
Materials and Methods: The study was conducted by using a phenomenological approach. To collect the data, a semi-structured interview was employed. Participants were selected from among all teachers in Torbat-e Heydariyeh considering sampling logic in phenomenological approach, through a purposive sampling technique (i.e. sampling among heterogeneous samples). Accordingly, 30 teachers (15 teaching in special schools; 15 teaching in normal ones) were selected interviewed. Having used an encoding qualitative content analysis method, the researcher classified the codes and, finally, defined the themes.
Result and Discussion: Based on the encoding used in interviews and the qualitative analysis, teachers raised core and necessary skills for a successful implementation of inclusive education in seven themes including “human relations ability”, “appropriate personality traits”, “scientific ability”, “teaching skill”, “class management skill”, “job commitment”, “facilitating holistic development of students”. Based on the findings, “human relations ability” was the most important skill that teachers need. Concerning “appropriate personality traits” such characteristics as patience, high motivation by the interviewees. Familiarity with a variety of disabilities and inclusive education were associated with “scientific ability”. Use of varied and new teaching methods was instances of “teaching skill”. The ability to manage the class was examples of “class management skill” proposed by teachers. Attending to pedagogical issues defined as “facilitating holistic development of students” were other teachers’ skills discussed by the interviewees. Amongst all skills enumerated by the study, such characteristics as “to be open to criticism”, “mastery of textbooks of students with special needs”, “lesson plan development” and “time management” were the new findings of the study which have not been discussed in previous research. Successful inclusive education depends on teachers who are equipped with the knowledge, skill, and qualities necessary for an efficient implementation of such education.  Focus on core skills needed for a successful implementation of an inclusive education discussed here in seven major themes together with programming and taking effective measures for the cultivation of such qualifications during teacher-education as well as in-service courses will further prepare teachers to work in inclusive education; therefore, they can, in addition to satisfying unique needs of all learners, develop an inclusive and a fair educational system, and take steps towards learners’ comprehensive growth and pedagogy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers’ Preparation
  • Inclusive Education
  • Qualitative Study
  • Content Analysis
Ackah-Jnr, F. R. (2018). System and school-level resources for transforming and optimising inclusive education in early childhood settings: What Ghana can learn. European Journal of Education Studies, 5(6), 203-220.
Abbas, F., Zafar, A., & Naz, T. (2016). Footstep towards Inclusive Education. Journal of Education and Practice7(10), 48-52.
Adams, D., Harris, A., & Jones, M. S. (2018). Teacher-parent collaboration for an inclusive classroom: Success for every child. MOJES: Malaysian Online Journal of Educational Sciences4(3), 58-72.
Adeniyi, S. O., Owolabi, J. O., & Olojede, K. (2015). Determinants of Successful Inclusive Education Practice in Lagos State Nigeria. World journal of education5(2), 26-32.
Adib Haj Bagheri, M., Parvizi, S. & Salsali, M. (2010). Qualitative research methods. Tehran: Boshra Medical Sciences Publishing Center (In Persian).
Adib, Y., Mirnasab, M., Rafieyan, K., Rashidzade, A. & Katmi, A. (2018). Perception the Experiences of Special Schools Teachers from Inclusive Education: A Phenomenological Study. Quarterly Journal of Child Mental Health, 4(4), 193-204 (In Persian)
Altan, M. Z. (2020). Extrability and the Theory of Multiple Intelligences as a Phenomenon for an Inclusive Education Renewal. European Journal of Special Education Research, 5 (3), 17-39.
Ali, M. M., Mustapha, R., & Jelas, Z. M. (2006). An Empirical Study on Teachers' Perceptions towards Inclusive Education in Malaysia. International journal of special education21(3), 36-44.
Arefi, M., Talebzadeh Nobarian, M. & Mahammadi Chemardani, H. (2010). Educational Needs Assessment of secondary School Teachers from Viewpoint of Teachers and Administrators. Journal of Management and Planning in Educational Systems, (3)4, 46-66 (In Persian).
Biasutti, M., Concina, E., & Frate, S. (2020). Working in the classroom with migrant and refugee students: The practices and needs of Italian primary and middle school teachers. Pedagogy, Culture & Society28(1), 113-129.
Bjørnsrud, H., & Nilsen, S. (2019). Joint reflection on action–a prerequisite for inclusive education? A qualitative study in one local primary/lower secondary school in Norway. International Journal of Inclusive Education, 23(2), 158-173.
Chitiyo, M., Hughes, E. M., Chitiyo, G., Changara, D. M., Itimu-Phiri, A., Haihambo, C. & Dzenga, C. G. (2019). Exploring Teachers' Special and Inclusive Education Professional Development Needs in Malawi, Namibia, and Zimbabwe. International Journal of Whole Schooling, 15(1), 28-49.
Clark-Howard, K. (2019). Inclusive Education: How Do New Zealand Secondary Teachers Understand Inclusion and How Does This Understanding Influence Their Practice?. Kairaranga20(1), 46-57.
Clipa, O., Mata, L., & Lazar, I. (2020). Measuring In-Service Teachers’ Attitudes Towards Inclusive Education. International Journal of Disability, Development and Education, 67(2), 135-150.
Connor, D. J., & Cavendish, W. (2020). ‘Sit in my seat’: perspectives of students with learning disabilities about teacher effectiveness in high school inclusive classrooms. International Journal of Inclusive Education24(3), 288-309.
Dally, K. A., Ralston, M. M., Strnadová, I., Dempsey, I., Chambers, D., Foggett, J., & Duncan, J. (2019). Current issues and future directions in Australian special and inclusive education. Australian Journal of Teacher Education44(8), 57-73.
Finkelstein, S., Sharma, U., & Furlonger, B. (2019). The inclusive practices of classroom teachers: a scoping review and thematic analysis. International Journal of Inclusive Education, 1-28.
Forslund Frykedal, K., & Hammar Chiriac, E. (2018). Student collaboration in group work: Inclusion as participation. International journal of disability, development and education, 65(2), 183-198.
Gilson, C. B., Gushanas, C. M., Li, Y. F., & Foster, K. (2020). Defining Inclusion: Faculty and Student Attitudes Regarding Postsecondary Education for Students With Intellectual and Developmental Disabilities. Intellectual and Developmental Disabilities58(1), 65-81.
Guðjónsdóttir, H., & Óskarsdóttir, E. (2020). ´ Dealing with diversity´: debating the focus of teacher education for inclusion. European Journal of Teacher Education, 43(1), 95-109.
Hai, N. X., Villa, R. A., Thousand, J. S., & Muc, P. M. (2020). Inclusion in Vietnam: More than a Quarter Century of Implementation. International Electronic Journal of Elementary Education12(3), 257-264.
Hameed, A., & Manzoor, A. (2019). Similar Agenda, Diverse Strategies: A Review of Inclusive Education Reforms in the Subcontinent. Bulletin of Education and Research, 41(2), 53-66.
Hedegaard-Soerensen, L., Jensen, C. R., & Tofteng, D. M. B. (2018). Interdisciplinary collaboration as a prerequisite for inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 33(3), 382-395.
İlik, Ş. Ş., & Hacieminoglu, E. (2019). Evaluation of Elementary Science Teachers’ Perceptions Regarding Inclusive Education Applications. Journal of Education and Training Studies, 7(10), 19-29.
Iman, M. T. & Noshadi, M. R. (2011). Qualitative content analysis. Pazhuhesh, 3 (2), 15-44 (In Persian).
Ispas, C. (2020). Decision-Making Training of Teachers for Inclusive School. In Decision Making in Social Sciences: Between Traditions and Innovations (pp. 79-89). Springer, Cham.
Keykha, A., Abdollahi, H. & Khorsandi Taskouh, A. (2018). Identifying the Factors Affecting the Quality of Education from the Viewpoint of Higher Education Specialists and Ph.D.Students. Journal of Management and Planning in Educational Systems, 12(1), 151-182 (In Persian).
Kim, Y. W. (2014). Inclusive education in South Korea. International journal of inclusive education18(10), 979-990.
Klibthong, S., & Agbenyega, J. S. (2020). Inclusive Early Childhood Settings: Analyses of the Experiences of Thai Early Childhood Teachers. International Education Studies13(1), 21-31.
Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage publications.
Krippendorff, K. (1980). Content analysis: An introduction to its methodology. Translation by Hoshang Nayebi, 1390, Tehran: Ney Publishing (Persian).
Krischler, M., Powell, J. J., & Pit-Ten Cate, I. M. (2019). What is meant by inclusion? On the effects of different definitions on attitudes toward inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 34(5), 632-648.
Kiumarsi, F., Kamkari K. & Shokrzade, S. (2010). Needs assessment of faculty members at universities and Islamic Azad University. Journal of Management and Planning in Educational Systems, (3)4, 116-143 (In Persian).
Magumise, J., & Sefotho, M. M. (2020). Parent and teacher perceptions of inclusive education in Zimbabwe. International Journal of Inclusive Education24(5), 544-560.
Majoko, T. (2017). Zimbabwean Early Childhood Education Special Needs Education Teacher Preparation for Inclusion. International Journal of Special Education32(4), 671-696.
Maulida, R., Atika, I. N., & Kawai, N. (2020). The Pre-Service Teachers’ Attitudes Towards Inclusive Education: An Empirical Study in Yogyakarta City, Indonesia. Discourse and Communication for Sustainable Education11(1), 65-73.
Mirzabeiki, M. A. & Farahmandkhah, H. (2009). Assessment of educational needs related to professional development of the instructors at I.R.I.B College. Journal of Management and Planning in Educational Systems, (1)2, 55-75 (In Persian).
Moberg, S., Muta, E., Korenaga, K., Kuorelahti, M., & Savolainen, H. (2020). Struggling for inclusive education in Japan and Finland: teachers’ attitudes towards inclusive education. European Journal of Special Needs Education35(1), 100-114.
Movkebayeva, Z. A., Oralkanova, I. A., Mazhinov, B. M., Beisenova, A. B., & Belenko, O. G. (2016). Model of Formation for Readiness to Work within Inclusive Education in Teachers. International Journal of Environmental and Science Education11(11), 4680-4689.
Ng, S. W., & Kwan, Y. W. (2020). Inclusive Education Teachers—Strategies of Working Collaboratively With Parents of Children With Special Educational Needs in Macau. International Journal of Educational Reform29(2), 191-207.
Nketsia, W., Saloviita, T., & Gyimah, E. K. (2016). Teacher educators’ views on inclusive education and teacher preparation in Ghana. International Journal of Whole Schooling12(2), 1-18.
Odongo, G., & Davidson, R. (2016). Examining the Attitudes and Concerns of the Kenyan Teachers toward the Inclusion of Children with Disabilities in the General Education Classroom: A Mixed Methods Study. International journal of Special education31(2).
Pivik, J., McComas, J., & Laflamme, M. (2002). Barriers and facilitators to inclusive education. Exceptional children69(1), 97-107.
Poshaneh, K., Malmir, F. (2017). Elementary School Teachers’ Attitude toward Inclusive Education. Journal of Management and Planning in Educational Systems, 10(1), 147-157 (Persian).
Raguindin, P. Z. J. (2020). Integrating Concepts and Expressions of Inclusion in the K-Curriculum: The Case of the Philippines. European Journal of Educational Research, 9(1), 305-317.
Sanahuja, A., Moliner, O., & Moliner, L. (2020). Inclusive and democratic practices in primary school classrooms: A multiple case study in Spain. Educational Research62(1), 111-127.
Slavica, P. (2010). Inclusive Education: Proclamations or Reality (Primary School Teachers' View). Online Submission7(10), 62-69.
Slee R (2018) Defining the scope of inclusive education. Paper commissioned for the 2020 Global Education Monitoring Report, inclusion and education.
Solone, C. J., Thornton, B. E., Chiappe, J. C., Perez, C., Rearick, M. K., & Falvey, M. A. (2020). Creating Collaborative Schools in the United States: A Review of Best Practices. International Electronic Journal of Elementary Education, 12(3), 283-292.
Somma, M. (2020). From segregation to inclusion: special educators’ experiences of change. International Journal of Inclusive Education24(4), 381-394.
Stepaniuk, I. (2019). Inclusive education in Eastern European countries: a current state and future directions. International Journal of Inclusive Education, 23(3), 328-352.
Stubbs, S. (2008). Inclusive education. Where there are few resources. Oslo, The Atlas Alliance Publ.
SuryantiTambunan, A. R. (2018). Readiness of General Elementary Schools to Become Inclusive Elementary Schools: A Preliminary Study in Indonesia. International Journal of Special Education, 33(2), 366-381.
Tahir, K., Doelger, B., & Hynes, M. (2019). A Case Study on the Ecology of Inclusive Education in the United States. Journal for Leadership and Instruction, 18(1), 17-24.
Turhan, N. S., Parlakyildiz, B., Arslan, N., Gocen, G., & Bingo, T. Y. (2019). A Research on the Characteristics of the Inspiring Teacher. International Journal of Educational Methodology, 5(1), 1-18.
Wilson, C., Marks Woolfson, L., & Durkin, K. (2020). School environment and mastery experience as predictors of teachers’ self-efficacy beliefs towards inclusive teaching. International Journal of Inclusive Education24(2), 218-234.
Yazicioglu, T. (2020). Determining the Views of School Principals and Guidance Teachers on Inclusive Practices at Anatolian High-Schools. Journal of Education and Learning, 9(1), 87-98.
You, S., Kim, E. K., & Shin, K. (2019). Teachers’ Belief and Efficacy Toward Inclusive Education in Early Childhood Settings in Korea. Sustainability, 11(5), 1489.
Zagona, A. L., Kurth, J. A., & MacFarland, S. Z. (2017). Teachers’ views of their preparation for inclusive education and collaboration. Teacher Education and Special Education40(3), 163-178.