دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 27، 1400 
ارائه الگوی سیاست‌گذاری‌ دانشگاه دیجیتالی (رویکرد کیفی)

صفحه 47-72

10.52547/MPES.14.2.47

حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان؛ کبری خباره