طراحی الگوی برنامه درسی (آموزش) مهارت‌های همدلی در دوره متوسطه و ارزیابی اثربخشی آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، مجتمع آموزش عالی لارستان، لار، ایران

2 دکترای تخصصی برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد نی ریز، نی ریز، فارس، ایران

10.52547/MPES.14.1.311

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر طراحی و ارزیابی الگوی برنامه درسی همدلی برای دانش‌آموزان دختر دوره تحصیلی متوسطه دوم بود. به این منظور ابتدا با بررسی، مطالعه و تحلیل مبانی نظری و دیدگاه صاحب‌نظران دو رشته‌ی مطالعات برنامه درسی و روانشناسی عناصر برنامه درسی همدلی به دست آمد، سپس میزان کاربردی بودن آن هم از دیدگاه متخصصان و هم در مقام اجرا و بین دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: طرح پژوهش حاضر از نوع آمیخته اکتشافی متوالی کیفی-کمی است که با روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی در بخش کیفی و روش پیشنهادی لاوشی (1975) و مطالعه نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل در بخش کمی انجام شد. حوزه مورد مطالعه پژوهش در بخش کیفی متون و منابع موجود مرتبط در زمینه همدلی بود و نمونه‌گیری تا اشباع نظری ادامه یافت و برای استفاده از روش لاوشی (1975) اعضای پانل به روش نمونه‌گیری هدفمند از افراد خبره در همدلی انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. در قسمت کمی جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان نی‌ریز بود که نمونه پژوهش 60 نفر از این دانش‌آموزان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای، انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس درجه‌بندی جولیف و فارینگتون (2006) و مقیاس درجه‌بندی دیویس (1983) استفاده شد. برای گروه آزمایش، آموزش همدلی در 8 جلسه 60 دقیقه‌ای برگزار شد در حالی‌که گروه کنترل هیچ‌‌گونه مداخله‌ای را دریافت نکرد.
بحث و نتیجه‌گیری: الگوی پیشنهادی پژوهش برای برنامه درسی مهارت همدلی برای دانش‌آموزان ایرانی دوره متوسطه دوم به با تکیه بر نظریه روانشناسانی مانند راجرز و ادوین روچ در پنج قسمت موضوع، اهداف، رئوس محتوا، روش‌های تدریس و روش‌های ارزشیابی طراحی گردید و مشتمل بر چهار درس اصلی «مهارت‌های مقدماتی همدلی»، «پذیرش دیگران»، «گوش دادن پویا» و «درک دیدگاه دیگران» است که هر درس سرفصل‌های جداگانه‌ای دارد. در تدوین این الگو کارآمدترین راهکارها چون اجرای پانتومیم، ایفای نقش، نشان دادن بالغ بر صد عکس و تشخیص هیجان و تکالیف تمرینی و خلاق برای ایجاد رفتار همدلی به‌صورت عملی ارائه شد. علاوه بر این در الگو سعی شد جنبه جنسیت و بافت فرهنگی جنسیت در نحوه ابراز همدلی و کنش‌های متقابل مورد توجه قرار گیرد. نکته دیگر برنامه حاضر تخصصی بودن برنامه به سن خاص نوجوانی بود که مثال‌ها و تکالیف با محوریت دغدغه‌های دوره متوسطه ارائه گردید. نتایج ارزشیابی الگو براساس نظر متخصصان برنامه درسی و روانشناسی درباره الگوی طراحی شده، مناسب بوده و آن را تأیید کرده است و هم‌چنین بعد از اجرای الگوی برنامه درسی آموزش همدلی افزایش معنادار در نمرات همدلی شناختی، عاطفی، دیدگاه‌گرایی، دغدغه‌های همدلانه و کاهش معنادار نمره آشفتگی شخصی در گروه آزمایش مشاهده شد؛ بنابراین براساس یافته‌های این پژوهش، آموزش همدلی در قالب الگوی برنامه درسی منجر به ایجاد مهارت‌های همدلی در دانش‌آموزان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Curriculum Model (Teaching) Empathy Skills in the Secondary Schools and evaluating its effectiveness

نویسندگان [English]

  • Sommayeh Gholami 1
  • Sareh Ahmadi 2
  • Hakimeh Hormati 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Larestan Higher Education Complex, Lar, Iran
2 Ph.D. Graduated in Curriculum Planning, Faculty of Education and Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Master of Science (MSc) in Curriculum, Department of Educational Management, Neyriz Azad University, Neyriz, Fars, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study was to design and evaluate the empathy curriculum model for high school female students. For this purpose, empathy curriculum elements were obtained by studying and analyzing the theoretical foundations and perspectives of the two disciplines of curriculum and psychology, and then the extent of its application was evaluated from the viewpoints of experts, executives and students.
Materials and Methods: The present study is a qualitative-quantitative method of consecutive exploration using qualitative subtractive analysis and quasi-experimental, pretest-posttest study with the control group in the quantitative section. The field of study in the qualitative part of the literature was empathy and sampling continued until theoretical saturation. The statistical population consisted of all female high school students in Nayriz. The sample consisted of 60 students who were selected by multistage cluster random sampling and were divided into experimental and control groups. For the experimental group, empathy training was performed in 8 sessions 60 minutes for each, while the control group received no intervention.
Result and Discussion: The proposed research model is designed in five sections: Topics, Goals, Outlines, Teaching Methods, and Assessment Methods and includes four main lessons: "Empathy", "Acceptance of Others", "Dynamic Listening" and "Understanding Others”. In developing this model, the most effective solutions were provided, such as pantomime, role-playing, over a hundred photographs, and emotion recognition and practice, and creative assignments to create empathy behaviors. In addition, the model sought to address gender and the cultural context of gender in how to express empathy and interactions. Another highlight of the program was the specialization of the adolescent-specific program, with examples and assignments centered around high school concerns. The model evaluation results were valid according to the curriculum and psychology experts' view of the designed model. Also, after implementing the empathy training curriculum model, a significant increase in empathy scores was observed. Perhaps the most important limitation of educational research today is the development of a paradigm whose task is to provide explanatory and explanatory services. Regardless of the need to test them through the use of empirical information, patterns are used to explain. The purpose of model building, such as developing hypotheses, is to provide a model for testing. It is clear that pattern creation, information gathering and pattern testing should be a seamless activity. Information is needed to validate a template and evaluate its elements, and testing a template may lead to reconstruction or formatting. However, the importance of model testing against empirical information must be emphasized. It is a tool for model validation, reality improvement and effective knowledge sharing through modeling for theoretical knowledge. Since pattern testing is emphasized against empirical information and is effective for pattern validation, the present model must also perform numerous studies and various temporal and spatial conditions to perform a useful model. Since empathy is an essential component of emotional intelligence in classifying UNICEF's life skills, teaching this skill will be effective in using appropriate teaching and assessment methods in the curriculum because the best approach in the curriculum is a skills-based approach to life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • empathy curriculum
  • empathy education
Ahmadi, M. S., Hatami, H., & Asadzadeh, H. (2012). The effect of communication skills training on social adjustment and academic achievement of high school students in Zanjan. Social Psychology Research, VOL. 5, pp. 99-115. (In Persian).
Baron-cohen, S. & Wheelwright, S. (2004). The empathy quotient an investigation of adults with Asperger syndrome or high functioning autism and normal sex differences. Journal of Autism Developmental Disorder, VOL. 34, NO. 2, PP. 163-175.
Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2004). The empathy quotient: an investigation of adults with asperger syndrome or high functioning autism, and normal sex differences. Journal of Autism and Developmental Disorders, VOL. 34, PP. 163–175.
Barzegar Befrooi, K. (2015). The effect of empathy training on social adjustment and aggression of female students. Research in Virtual Education Learning, VOL.3, NO. 9, PP. 31-21. (In Persian)
Batson, C.D. (2011). Altruism in Humans. New York: Oxford University Press.
Batson, C. D., Ahmad, N., lishner, D. A., & Tsang, J. (2002). Empathy and altruism. In C. R. Snyder & S. L. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 485-498). New York: Oxford University Press.
Bourgault, P., Lavoie, S., Paul-Savoie, E., Grégoire, M., Michaud, C., Gosselin, E., et al. (2015). Relationship between empathy and well-being among emergency nurses. Journal of Emergency Nursing, VOL. 41, PP. 323–328.
Bryant, B. (1982). An index of empathy for children and adolescents. Child Development, VOL. 53, PP. 413–425.
Butters, R. (2010). A meta-analysis of empathy training programs for client population. A dissertation submitted to the faculty of the university of Utahin parfil ful fillment of therequirementts of the degree of doctor philosophy, www. ProQuest. Com
Carlo, G., Mestre, M. V., McGinley, M. M., Samper, P., Tur, A., & Sandman, D. (2012). The interplay of emotional instability, empathy, and coping on prosocial and aggressive behaviors. Personality and Individual Differences, VOL. 53, NO. 5, PP. 675-680.
Caro, M. M., San-Martín, M., Delgado-Bolton, R., and Vivanco, L. (2017). Empathy, Loneliness, Burnout, and Life Satisfaction in Chilean Nurses of Palliative Care and Homecare Services. Enfermería Clínica (English Edition).10. 001.
Chabrol, H., Goutaudier, N., Melioli, T., Van Leeuwen, N., & Gibbs, J. C. (2014). Impact of antisocial behavior on psychopathic traits in a community sample of adolescents. Bulletin of the Menninger Clinic, VOL. 78, NO. 3, PP. 228-242.
Chartrand, T. L., & Bargh, J. A. (1999). The chameleon effect: The perception–behavior link and social interaction. Journal of Personality and Social Psychology, VOL. 76, NO. 6, PP. 893–910.
Choi, D., Minote, N., Sekiya, T., and Watanuki, S. (2016). Relationships between trait empathy and psychological well-being in Japanese university students. Psychology, VOL. 7, PP. 1240.
Coşkun Keskin, S. (2014). From what isn’t empathy to empathic learning process? Procedia- Social and Behavioral Sciences, VOL. 116, PP. 4932 – 4938.
Cotton, K. (1992). Developing Empathy in Children and Youth. Northwest Regional Educational Laboratory.
Cutierrez, S. M., Escarti, C. A., & Pascual, C. (2011). Relationships among empathy, prosocial behavior, aggressiveness, self-efficacy and pupils' personal and social responsibility. Psicothema, VOL. 23, NO. 1, PP. 9-13.
Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, VOL. 44, PP. 113-126.
Davis, M. H., Conklin, L., Smith. S. & Luce, C. (1996). Effect of perspective taking the cognitive representation of person: a merging of self and other. Journal of personality and Social Psychology, VOL. 70, NO. 4, PP. 713-726.
Dehghani, M., Amin Khandaghi, M., Jafari Thani, H., Noghani Dokht Bahmani, M. (2011). Curriculum Model Analysis: A Critique of Research with a Curriculum Design Approach. Journal of Fundamentals of Education, VOL.1, NO. 1. PP. 99-126. (In Persian).
Deweid, M., Weid, C. G. D., & Boxtel, A. V. (2010). Empathy dysfunction in children and adolescents with disruptive behavior disorders. European Journal of Pharmacology, VOL. 626, PP. 97–103.
Dimberg, U., Andréasson, P., & Thunberg, M. (2011). Emotional empathy and facial reactions to facial expressions. Journal of Psychophysiology, VOL. 25, NO. 1, PP. 26–31.
Ebrahimi, A. (2012). Evaluation of the effectiveness of life skills training on parent-adolescent conflicts. Master Thesis. Arak University of Science and Research. (In Persian).
Eisenberg, N., & Fabes, R. A. (1998). Socialization and mothers' and adolescents' empathyrelated cha- racteristics. Journal of Research on Adolescence, VOL. 3, NO. 2, PP. 171-191.
Ekman, P (2003). Emotions Revealed. New York: Times Books.
Engelberg, E., & Sjoberg, L. (2004). Emotional intelligence, affect intensity, and social adjustment. Personality and Individual Differences, VOL. 37, PP. 533-542.
Farzadi, F., Faramarzi, H., & Ashki, H. (2015). Investigating the effect of life skills training on self-esteem, adjustment and empathy of high school students in Ahvaz. International Conference on Psychology and Culture of Life. (In Persian).
Fathi vajargah, K., Keshavarz, S., & et al (2014). Should life school aim at educating which kind of desirable citizen? Biennial Journal of Management and Planning in Educational Systems, VOL. 6, NO, 11. PP. 9-44. (In Persian).
Feshbach, N. D. (1978). Studies of empathic behavior in children, progress in experimental psychology research. New York: Academic Press.
Feshbach, N. D. (1978). Studies of empathic behavior in children, progress in experimental psychology research. New York: Academic Press.
Gholamin, H., Sadeghi, A., Jamali, K. (2015). The effectiveness of life skills training (empathy, problem solving and the combination of problem solving and empathy) on students' hard work. The First International Conference on Psychology and Behavioral Sciences. Tehran: Mehr Ishraq Conference. (In Persian).
Gibbs, J. C. (2013). Moral development and reality: Beyond the theories of Kohlberg. Hoffman, and haidt (3rd Ed). New York: Oxford University Press.
Goulston, M., Ullmen, J.,  Ferrazzi, K. (2013). Real Influence: Persuade Without Pushing and Gain Without Giving In. Kindle Edition.
Hooman, H. A. (2016). Structural equation modeling. Tehran: Samat. (In Persian).
Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2006). Empathy and offending: A systematic review and meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, VOL. 9, NO. 3, PP. 441-476.
Kahriman I, Nural N, Arslan U, Topbas M, Can G, et al.  (2016). The Effect of Empathy Training on the Empathic Skills of Nurses. Iranian Red Crescent Medical Journal, VOL. 18, NO. 6, PP. e24847. 
Kahriman, I., Nural, N., Arsalan, U., Topbas, M., Can, G., and Kasim, S. (2016). The Effect of Empathy Training on the Empathic Skills of Nurses. Iranain Red Crescent Medical Journal, VOL. 18, NO. 6, PP. 1-10.
Kalliopuska M. (1986). Empathy and the experiencing of loneliness. Psychological Reports, VOL. 59, PP. 1052–1054.
Khanjani, Z., Shariati, M., & Yadegar, A. (2014). Comparison of empathy development in children with internalization disorders 5 to 11 years. Education and Evaluation, VOL. 7, NO. 27, PP. 54-39. (In Persian).
Khosravi, R. (2015). Curriculum Encyclopedia (Axis 20, Celebrities: Ralph Tyler). Www.daneshnamehicsa.ir. (In Persian).
Lachmann, B., Sariyska, R., Kannen, C., Błaszkiewicz, K., Trendafilov, B., Andone, I., et al. (2018). Contributing to overall life satisfaction: personality traits versus life satisfaction variables revisited—is replication impossible? Behavioral Sciences, VOL. 8, PP. 1.
Latafati, R. (2015). Empathy is an effective behavioral model in the relationship between teacher and learner. Bimonthly of Linguistic Essays, VOL. 6, NO.1, PP. 230-250. (In Persian).
Lawshe, C. H. (1975). A Quantitative approach to content validity. Personnel psychology, VOL. 28. PP. 563 -575.
Lipsey, M. W., Howell, J. C., Kelly, M. R., Chapman, G., & Carver, D. (2010). Improving the effectiveness of juvenile justice programs: A new perspective on evidence-based practice. Washington. DC: Center for Juvenile Justice Reform.
McLem, G. L. (2014). Children's emotion regulation, step-by-step guidance for parents, teachers, counselors and psychologists. Translated by Ahmad Reza Kiani and Fatemeh Bahrami. Tehran: Arjmand Press. (In Persian).
Mehrabian. A., & Epstein, N. (1972). A measure of emotional empathy. Journal of personality, 40: 525-543.
Mikaeli, N., & Ghaffari, M. (2015). Investigating the relationship between personal intelligence and empathy with nurses' moral sensitivity. Ethics and History of Medicine, VOL. 8, NO. 6, PP. 56-45. (In Persian).
Nazarian, A., & Mokhtaryadani, M. (2014). The place of emotional intelligence in the curriculum. Quarterly Journal of Physical Education Education Development. Physical Education Development Quarterly, No. 50, PP. 43. (In Persian).
Nummenmma, L., Hirvonen, J., Parkkola, R., & Hietanen, J. K. (2008). Is emotional contagion special? An FMRI study on neural systems for affective and cognitive empathy. NeuroImage, VOL. 43, PP. 571-580.
Rahimi, M., & Yousefi, F. (2010). The role of family communication patterns in children's empathy and self-control. Family Studies, VOL. 6, NO. 24, PP. 447- 433. (In Persian).
Rieffe, C., Ketelaar, l., Wiefferin, C. (2010). Assessing empathy in young children: Construction and validation of an Empathy Questionnaire. Personality and Individual Differences, VOL. 49, NO. 5, PP. 362-367.
Rutsch, E. (2013). Increasing Empathy, Manual Empathy Training. The Center for Building a Culture of Empathy and Compassion.
Sadeghieh, H., Aghababaei, N., Hatami, J., & Khorami Benaraki, A. (2011). Comparison of situational and trait empathy with respect to the role of gender. Social Psychology, VOL. 1, NO. 2, PP, 16-1. (In Persian).
Sadok, B., & Sadok, V. (2015). Summary of Psychiatry. Translated by Farzin Rezaei. Tehran: Arjmand. (In Persian).
Saeidnia, S. (2014). Investigating the Relationship between Emotional Intelligence and Moral Intelligence with Quality of Life: The Mediating Role of Empathy. Master Thesis of Shiraz University. Faculty of Education and Psychology. (In Persian).
Saif, A. A. (2012). Educational Psychology: The Psychology of Learning and Teaching. Tehran: Agah (In Persian).
Shahrabi Farahani, L., & Farahbakhsh, K. (2012). Exploring Relationship between Spiritual Intelligence and emotional Intelligence among middle school girls in the Tehran 15th School District. Biennial Journal of Management and Planning in Educational Systems, VOL. 5, NO. 8, PP. 44-60. (In Persian).
Shamay-Tsoory, S. G. 1., Aharon-Peretz, J., Perry, D. (2009). two systems for empathy: a double dissociation between emotional and cognitive empathy in inferior frontal gyrus versus ventromedial prefrontal lesions. Brain, VOL. 132, PP. 617-627.
Sousa, A. D., McDonald, S., Rushby, J., Li, S., Dimoska, A., & James, C. (2010). Understanding deficits in empathy after traumatic brain injury: The role of affective responsivity. Cortex, VOL. 47, NO. 5, PP. 526-535.
Spelling, M. (2007).The Effect of an Empathy Training Program on Aggression in Elementary Age Children. Thesis in East Texas Baptist University.
Suditua, M., Stanb, E., Georgiana Saftac, C., & Corina, I. (2011).Improvement of the emotional empathy coefficient through a training program during the initial formation of the students future teachers. Procedia Social and Behavioral Sciences, PP. 1168–1172.
Taher, M., Abolghasemi, A., Narimani, M. (2016). The effectiveness of empathy training and anger management training based on cognitive-behavioral approach on the adjustment of students with confrontational disobedience disorder. School Psychology, VOL. 5, PP. 26-47. (In Persian).
Valipour, A., Baloy Jamkhaneh, I., & Saghaei, S. (2013). Evaluation and comparison of the effect of life skills training on students' life satisfaction. Educational Management Research, VOL. 4, NO. 4, PP. 56-39. (In Persian).
Van der Stouwe, T., Asscher, J. J., Hoeve, M., Van der Laan, P. H., Stams, G. J. J. M. (2018). Social skills training (SST) effects on social information processing skills in justice-involved adolescents: Affective empathy as predictor or moderator. Children and Youth Services Review,  VOL. 90, PP. 1-7.
Waziri, S., & Lotfi Azimi, A. (2011). The effect of empathy training in reducing adolescent aggression. Journal of Transformational Psychologists, VOL. 30, PP. 167-175. (In Persian).
Yeganeh Shamami, L., Khosrojavid, M., Hossein Khanzadeh, A. A. (2015). The effect of group communication communication skills training on students' adaptation and empathy. Journal of Behavioral Sciences. VOL. 9, NO. 2, PP. 129-138. (In Persian).
Zare, F. (2012). The effect of empathy training on social skills of preschool boys. Master Thesis in Educational Psychology. Tarbiat Moalem University. (In Persian).