تبیین راهبردها و پیامدهای سلامت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش( مطالعه موردی: کارکنان آموزش و پرورش استان فارس)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 استادیارگروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت ایران

10.52547/MPES.14.1.287

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها و پیامدهای تحقق سلامت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارسانجام گرفته است.
مواد و روش‌ها: رویکرد تحقیق، ترکیبی (کیفی و کمی) بوده و از روش اکتشافی بهره گرفته شده است. در این راستا، در مرحله نخست و در بخش کیفی، به مصاحبه با صاحب‌نظران و در مرحله دوم ضمن بهره از روش کمی )توصیفی پیمایشی( از داده‌های حاصل از تحلیل محتوای کیفی بر روی مصاحبه‌ها برای ساخت پرسشنامه به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها استفاده گردید.
جامعه آماری پژوهش حاضر، صاحب‌نظران حوزه آموزش و پرورش و نیز کارکنان آموزش و پرورش استان فارس در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. دربخش کیفی از نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌ها نشان داد که مهم‌ترین راهبردهای تحقق سلامت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شامل ارزیابی و کنترل، برنامه‌ریزی راهبردی، منابع مالی، و رهنمودهای اسناد و منابع بالادستی؛ و هم‌چنین مهم‌ترین پیامدهای آن را می‌توان هدفمندی سازمان، رشد سرمایه اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی، و پویایی سازمان دانست. نتایج حاصل از تحلیل بخش کمی نیز نشان داد نقش راهبردها و پیامدها در تبیین سلامت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش، اثربخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explication of Strategies and Outcomes of the Fulfilment of Organizational Health for Education Office Staff: Case study of Education Staff in Fars Province

نویسندگان [English]

  • Masumeh Jafari 1
  • Moxhgan Amirianzadeh 2
  • Reza Zarei 2
  • Moslem Salehi 3
1 Ph.D. student in the Department of Educational Management, Marvdasht Azad University, Marvdasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study aims to identify the strategies and outcomes of the fulfillment of organizational health in the Education Office of Fars province.
Materials and Method: The research approach is the mixed method (qualitative and quantitative) and the exploratory method has been used. In this regard, in the first stage and in the qualitative section, interviews with experts and in the second stage, the quantitative method (descriptive survey) was used to collect data. Interviews were used to construct a questionnaire. The experts in the field of education and the Fars province Education Office staff in the academic year 2020-2021 comprise the statistical population of this study.  For the qualitative section, purposeful sampling, and for the quantitative section cluster sampling have been deployed. Data collecting method includes semi-structured interviews and a questionnaire designed by the researcher. 
Result and Discussion: The findings of the interviews’ qualitative content analysis demonstrate that the most significant strategies to fulfill organizational health of the Education Office staff include evaluation and control, strategic planning, financial resources, and senior documents and resources instructions. Moreover, the most noteworthy outcomes include organizational purposefulness, social capital growth, fulfillment of social justice, and organizational dynamism. The results of the analysis of the quantitative section demonstrate that the strategies and outcomes can be effective in the explanation of organizational health of the Education Office staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Organizational Health
  • Staff
  • principal
Aqeli, A. (2014). Develop a model to promote the health of the administrative system with an Islamic approach. Master Thesis, Payame Noor University of Tehran.
Allagheband, A. (1999). School Organizational Health, Quarterly Journal of Management in Education, (1), 14
Barati Marnani, A., Haqqani, H., Mohammadi, R., Moradi, F., Rouhani, B., & Tarski, M. (2011). Relationship between organizational health and performance indicators in educational and medical centers affiliated to Tehran University of Medical Sciences: 2011. Health Management Quarterly. 14 (46): 31-38
Chawla, N., & Saxena, M. A. K. (2019). Introduction of Technology in School Education. Journal of the Gujarat Research Society, 21(5), 338-347.
Creswell, J., & Plano Clark, V. (2007). Designing and conducting mixed methods research, Thousand Oaks: Sage.
Dad Sepahi, K., Pourshafei, H., Asgari, A., and Salari Nejad, R. (2015). The predictive role of organizational health in the participation of the studied employees: Birjand Education Organization. Khorasan Socio-Cultural Studies, 10 (1), 71-92.
Dejoy, R., & Wilson, G. (2007). Organizational Health Promotion: Broadening the Horizon of Workplace Health Promoting. Health: Facility Management UAS
Farmanova, E., Bonneville, L., & Bouchard, L. (2018). Organizational health literacy: review of theories, frameworks, guides, and implementation issues. INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing, 55
Fathi Vajargah, K., Keshavarz, S., Tajik Esmaili, A., Khosravi, A., Diba Vajari, T., Pour Sadeghi, H., Rahmati, M. & Zandieh, G. (2013). The school of life should be desirable in the direction of the education of which citizen? Journal of Management and planning in educational systems. 6(11), 9-44.
Fernandes, A., Carneiro, P., Costa, N., & Braga, A. C. (2018). Characterization of school furniture in a basic education school. In Occupational Safety and Hygiene VI (pp. - 115 117). CRC Press.
Feyzabadi, H., Alaei, S. (2018). The effect of organizational transparency on corruption with the interaction effects of organizational trust in medical centers of Tehran Municipality. Health Management, 9 (3), 47-53.
Haghighat joo, Z., Shafiqpour, M., Soltani, A., Ansari, H., and Haghighat Joo, Z. (2009). Investigating the Relationship between Managers' Thinking Style and Entrepreneurship with Organizational Health of Employees of Medical Universities, Educational Management Research, 7 (1), 53-38
Hoy and Miskel. (2009), Theory, Research and Practice in Educational Management, translated by Seyed Abbaszadeh. Mir Mohammad, Volume II, Urmia, Anzali Publications, p. 35.
Iacono, T., Keeffe, M., Kenny, A., & McKinstry, C. (2019). A document review of exclusionary practices in the context of Australian school education policy. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 16(4), 264-272.
Jahanian, R., and Ghodsi, S. (2014). The Relationship between Organizational Health and Justice and Professional Development of Employees in Educational Organizations, Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, 3 (5), 114-97
Karlsson, M., Garvare, R., Zingmark, K., & Nordström, B. (2019). Organizing for sustainable inter-organizational collaboration in health care processes. Journal of interprofessional care, 3(4), 10-1.
Kesani, S. (2016). Assessing Administrative Health and Its Relationship with Organizational Justice in Tabriz Water and Wastewater Affairs, M.Sc. Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz.
Koulaei, Gh., Zahed Babelan, A., . Moeinikia, M., & Rezaei Sharif, A. (2018). Modeling School Leadership in Teachers work Engagement through School Culture, Empowerment and Job Characteristics,  Journal of Management and Planning in Educational Systems, 12 (1), 213-238.
Laub, J. (2018). The Servant Organization: Levels of Organizational Health. In Leveraging the Power of Servant Leadership (pp.187-208). Palgrave Macmillan, Cham
Lochner, L. (2020). Education and crime. In The Economics of Education (pp. 109-117). Academic Press
Muhammad Naveed, H., Hongxing, Y., Akhtar, M., Anwer, M. O., & Alemzero, D. (2020). The Impact of Customer Feedback on Organizational Health when Employee Empowerment works as a moderator: Evidence from Pakistani Fast Food Industry, Business and Economic Research, 10(3): 65-89.
Murphy, S., MacDonald, A., Danaia, L., & Wang, C. (2019). An analysis of Australian STEM education strategies. Policy Futures in Education, 17(2), 122-139.
Nahid N., & Marzieh, B. (2016). Identifying and ranking the factors affecting the organizational health of education, the 6th International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting.
Poushaneh, K., Nobakht, M. B., & Hoseinzadeh, M. (2020). The Realization of Equal Educational Opportunities in Tehran Elementary Schools Based On the Law of Fifth National Development Plan, Journal of Management and Planning in Educational Systems, 12 (2), 157-180.
Rahimian, H., Abbaspour, A., Mehregan, M. R., & Hedayati, F. (2017). Qualitative validation of a healthy school conceptual model with emphasis on organizational health. Journal of New Approach in Educational Management, 8 (30), 1-30.
Rai, H. (2014). Factors Affecting Administrative Health, Master Thesis, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University.
Shabani Bahar, Gh., Farahani, A., Keshavarz, L., and Hosseini, H. (2017). Evaluation of organizational health in the Ministry of Sports and Youth based on Hui and Fieldman model, Physiological research and management in sports, 9 (1), 1337-148
Simha, A., Elloy, D., & Huang, H. C. (2014). The moderated relationship between job burnout and organizational cynicism. Management Decision, 52(3), 482-504
Torkzadeh, J., Basiri, S., & Aghili, R. (1396). Organizational Health Modeling (Case Study: Technical and Vocational Education Organization of Fars Province, General Management in Management 8 (4), 45-63.
Yasini, A., Idi, F., and Aghaei, H. (2018). Identifying the components of religious culture affecting the promotion of organizational health in the Iranian higher education system, Islamic Management Quarterly, 26 (1), 30-39.