الگوی برنامه درسی مبتنی بر صبر در دوره ابتدایی براساس آموزه‌های اسلامی با بهره‌گیری از تکنیک دلفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران

10.52547/MPES.14.1.71

چکیده

هدف: از آموزه‌های بسیار مهم دینی که در پیشگیری و درمان آسیب‌های روحی روانی دانش‌آموزان نقش بسزایی دارد، صبر و بردباری است. توجه فراوان قرآن به صبر به خاطر ارزش دینی و اخلاقی است. صبر هم یک ضرورت دنیوی است و هم یک ضرورت دینی و سبب رشد و تعالی و تکامل انسان می‌شود. در همین راستا، این پژوهش با هدف تدوین الگوی مبتنی بر صبر در دوره ابتدایی براساس آموزه‌های اسلامی با بهره‌گیری از تکنیک دلفی انجام پذیرفته است.
مواد و روشها: روش پژوهش ترکیبی، شامل تحلیل اسنادی و تکنیک دلفی می‌باشد. در بخش تحلیل اسنادی منابع و آموزه‌های اسلامی مرتبط از جمله؛ قرآن و نهج‌البلاغه و مقالات در دسترس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. در بخش تکنیک دلفی جامعه آماری شامل اساتید، دانشجویان دکتری و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با رشته تحصیلی مرتبط که تعداد 31 نفر (31 نفر اشباع داده‌ها) و به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای تعیین اعتبار از راهبرد بازبینی مشارکت‌کنندگان و بازبینی متخصصان استفاده شده است. به این منظور کدگذاری تحلیل در اختیار سه پژوهشگر قرار گرفت که ضریب توافق 89/0 برآورد شد.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که در بخش تحلیل اسنادی 45 کد از قرآن، نهج‌البلاغه و مقالات و اسناد و مدارک علمی استخراج شد. در ادامه و بعد از تحلیل محتوی اسنادی، کدهای مستخرج شده ادغام و در قالب یک پرسشنامه برای اجرای تکنیک دلفی آماده شد. بر این اساس از 45 شاخص  حاصل از تحلیل محتوی با روش دلفی 42 شاخص کلیدی و در 4 مؤلفه‌ها باقی ماندند. 4 مؤلفه به ترتیب شامل؛ مؤلفه هدف 21 شاخص، محتوی 8 شاخص، روش7 شاخص و ارزشیابی 6 شاخص می‌باشد و در نهایت الگوی مبتنی بر صبر در دوره ابتدایی براساس آموزه‌های اسلامی تدوین شد. این الگو زمینه‌های رشد و تعالی انسان از یک سو و مقاومت در برابر مسایل و مشکلات پیش روی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌آورد بنابراین اجرای این مدل برای دوره ابتدایی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patience-Based Curriculum Pattern in Elementary School Based on Islamic Teachings Using Delphi Technique

نویسندگان [English]

  • Golstan Saiiah 1
  • Hamid Maleki 2
  • Mohammadreza Sarmadi 3
  • Mehran Farajollahi 3
  • Taher Mahboubi 4
1 Ph.D. Student, Department of Educational Sciences, Philosophy of Education, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Professor of Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Buchan, Iran
چکیده [English]

Objective: Patience is one of the most essential religious teachings that play an important role in preventing and treating students' mental disorders. The Qur'an's great attention to patience is due to its religious and moral value. Patience is both a worldly necessity and a religious necessity that contributes to human growth and development. In this regard, this study aimed to develop a patience-based model in elementary school based on Islamic teachings using the Delphi technique.
Materials and methods: The documentary analysis section analyzed related Islamic sources and teachings, including the Qur'an and Nahj al-Balagha, and the available articles. In the Delphi technique section, the statistical population included professors, doctoral students, and faculty members of the related field of study who were selected by purposeful sampling (31 data satellites). Participant review and expert review strategies have been used to validate. For this purpose, the coding of the analysis was provided by three researchers with a coefficient of agreement of 0.89.
Discussion and result: The findings showed that in the document analysis section, 45 codes were extracted from the Qur'an, Nahj al-Allah, and scientific papers and documents. Following the document content analysis, the extracted codes were merged and a questionnaire was prepared to implement the Delphi technique. Based on the Delphi method, out of 45 indexes of content analysis, 42 key indices remained in 4 components. The four components consisted of the target component of 21 indicators, the content of 8 indicators, the method of 7 indicators and the evaluation of 6 indicators. This model provides the grounds for human growth and excellence on the one hand and resistance to the issues and problems facing students, so I recommend the implementation of this model for elementary school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patience Based Pattern
  • Islamic Teachings and Elementary Period
The Holy Quran, transaed by Makarem Shirazi.
AlexandriaTaskuh, H. (2013). The Constructive Role of Patience in the Individual and Social Life of Man From the Imam Ali's Viewpoint by relying on Burnaj Al-Balagha. Master's thesis, Kashan University.
Amri, H. (2013). The Semiotics of Patience with Sin with emphasis on Islamic sources. Ma'rifat-i Ākhlaqī, 3, 4.
Askari, Z. (2014). The Educational Functions of Patience and Its Role in Mental Health from the Perspective of Quran and Narrations. Master's thesis in the field of Quran and Hadith. University of Sistan and Baluchestan.
Best, R. (2016). New perspectives on young children's moral education: developing character through a virtue ethics approach. International Journal of Children's Spirituality, 1-4.
Bigdeli, Z & Mahrouzadeh, T. (2015). The Effects of Parents' Child Rearing Styles on Children's Performing Ritualistic Acts. Journal of Management and Planning in Educational Systems, 8 (14), 9-30.
Bulhari, J., Nazari, Q & Zamani, S. (2012). The Effectiveness of a Spiritual Group Therapy Approach to Reducing Depression, Anxiety, and Stress in Women with Breast Cancer. Sociology of Women, 3(1); 85-116.
Danso, S. A. (2018). Moral Education and the Curriculum: the Ghanaian Experience. International Journal of Scientific Research and Management, 6(01): 14-32.
Farideh, H, S. (2008).Designing Patience Measurement Scale for adolescents. Biquarterly Journal of Studies in Islam & Psychology. 1(2);129-149.
Fountoulakis, K, N., Siamouli, M., Magiria, S & Kaprinis, G. (2018). Late-Life depression, religiosity, cerebral vascular disease. Cognitive impairment and attitudes towards death in the elderly: Interpreting the data, Medical hypotheses, 70(3):493-6.
Gandomkar, D, Gholtash, A, Hashemi, Ahmad & Mashinchi, A. (2019). Designing a Moral Education Curriculum Pattern for Secondary School on based on Grounded Theory. Research in Curriculum Planning, 16(34); 34-47.
HaghJoe, Sh. (2012). Predicting students' suicidal ideation based on patience and emotional adjustment. M.Sc., Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University. Hauser, S. T.(2016). Understanding resilient outcomes: Adolescent lives across time and generations, Journal on Research on Adolescence, 9(1); 1-24.
Izaditame, A and et al. (2008). Patience, Theoretical Foundations, and Psychosocial Functions. Journal of Humanities, Imam Hussein University, 17(78); 101-128
Kalayjian, A, & Shahinian, S. P. (1998). Recollections of aged American survivors of the Ottoman Turkish genocide: Resilience through endurance, coping, and life accomplishments. The psychoanalytic Review, 85(1); 489-504.
Kalil, A. (2003). Family resilience and good child outcomes, A review of literature, entre for Social Research and Evaluation.
Kashani, M, M, F. (2000). Bright way, the translation of mahjah al-bida. Volume 7. Translated by mohamadsadegh Aref, Mashhad, Astan Qods Razavi.
KhoshhalDastjerdi, T. (2004). The role of patience in the spiritual evolution of man from a mystical perspective. Journal of Persian Language and Literature, 2(1); 63-83.
Maghsudiimadah, S. (2013). Determining the Effectiveness of Waiting Education on Personality Abilities and Quality of Life of Female-Headed Households. M.Sc., Allameh Tabataba'i University - Faculty of Psychology and Educational Sciences.
Mohammadi, Y; Keikha, A and Alipour Moghaddam, Kh. (2016). Designing a balanced curriculum with an intrinsic and spiritual curriculum approach. Research in Islamic Education Issues, 21(32); 135-109.
NaimiSeraji, M. (2015). Patience and Sustainability from the Perspective of Nahjol Balagheh, MA Thesis, Faculty of Humanities and Social Sciences in Arabic Language and Literature.
Naraqi, A. (2005). Merajsadat. Hejarat Publications.
Nematipour, Z., golzari, M & baqeri, f. (2012).evaluating the effectiveness of collective patience training on reduction of depression and stress symptoms of bereaved mothers. Clinical Psychology Studies, 2(7) 31-59.
Nourooz zadeh, R., Mahmoodi, R., Fathi Vajargah K., NaveEbrahim, A, R. (2007). The Universities Participation Status in Revising the Curricula Approved by the Higher Council for Planning. IRPHE. 12 (4):71-92.
Pargament, K.I, et al. (1996). Religious coping with the Oklahoma City bombing: the brief RCOPE. Paper presented at the Annual Convention of the American Psychological Association, Toronto, ON.
Park, C. L. (2011). Stress related growth and thriving through coping: The roles of personality and cognitive procrsses. Journal of Social Issues, 54(3) 267-277.
Pasandideh, A. (2016). Pattern of Islamic Happiness. Qom: Dar-ul-hadith.
Safi, A. (2006). Elementary education, academic and secondary guidance. Tehran; University of Humanities Textbooks Publishing.
Sartippi, Z; Sohrabi, F and Pasandideh, A. (2016).The efficacy of patience training based on the patience component of the Islamic model of Happiness on well-being of housewives. Quarterly Journal of Islamic Psychology, 2(4); 12-31.
Schnitker. A. (2012). An Examination of patience and well-being. A School of Psychology, Fuller Theological Seminary, Pasadena, CA 91106. USA.
Shabr, S. A. (2003). Alaqlaq, translation by Mohammad Reza Jabaran. Hejrat Publications.
TaghipourZahir, A. (2008). Introduction to Educational and Curriculum Planning. Tehran: Agah Publications. (
Yang, K. P. (2012). The spiritual intelligence of nurses in Taiwan, J Nurs Res, 14(1); 24-35.
Yarmohammadian, M. (2018). Principles of Curriculum Planning. Tehran: Yadavareh Publications.
ZareBowani, R. (2013).The Effectiveness of Waiting Education on Hope and Psychological Well-being in Mothers of Mentally Retarded Children. M.Sc., Faculty of Educational Sciences and Psychology, Allameh Tabataba'i University.