شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه‌های ایجاد نقش هیئت امنا در تأمین منابع مالی دانشگاه و ارتقاء آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران

4 دانشیار گروه آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.52547/MPES.14.1.129

چکیده

هدف: تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها یکی از پیچیده‌ترین مشکلات و مسائل دانشگاه‌های دنیا است و از طرف دیگر دولت‌ها تمایل دارند از وابستگی دانشگاه‌ها به منابع دولتی کاسته شود و دانشگاه‌ها را به سوی نظام بازار و نظام عرضه و تقاضا سوق دهند. با توجه به این که دانشگاه درخدمت جامعه است، افرادی از جامعه به‌عنوان هیئت امنا به‌عنوان واسطی بین دانشگاه و جامعه قرار می‌گیرند. هیئت امنا از طریق این ارتباط می‌تواند در ایجاد و جذب منابع مالی جدید برای دانشگاه نقش به سزایی داشته باشد. این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه‌های کارکردی که می‌توانند در ایجاد و ارتقاء نقش هیئت امنا در تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها مؤثر باشند، انجام شده است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کیفی و از نظر شیوه پژوهش، تحلیل محتوا بوده است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش شامل 15 نفر از افراد صاحب‌نظر و خبره در حوزه آموزش عالی بوده‌اند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختارمند می‌باشد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارMAXQDA2018 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار داده‌ها با استفاده از روش تأییدپذیری توسط مشارکت‌کنندگان صورت پذیرفت.
بحث و نتیجه‌گیری: مطابق داده‌های بدست آمده از مصاحبه‌های پژوهشی، داده‌های خلاصه شده به چهار بعد شامل: روش‌های تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها، نقش هیئت امنا در تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها، موانع موجود در تنوع بخشی در تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها و سازوکارهای ارتقاء نقش هیئت امنا در تأمین منابع مالی و 18 مؤلفه برای مقوله اصلی یعنی ارتقاء نقش هیئت امنا در تأمین مالی دانشگاه‌ها و 55 زیرمؤلفه است.
دانشگاه‌ها در بعد روش‌های تأمین منابع مالی، باید با اقتصاد، بازار و صنعت ارتباط برقرار کنند و نقش فعال‌تری در این زمینه‌ها داشته باشند، چنین دانشگاهی باید بازتابی از آن در فعالیت‌های هیئت امنایش مشاهده شود. بنابراین با بکارگیری ساز و کارهای مطرح شده و رفع موانع موجود در تنوع بخشی در تأمین منابع مالی، با بهره‌مند شدن از افراد از بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، تولید و خدمات تحت عنوان هیئت امنا برای ارتقاء نقش هیئت امنا در تأمین منابع مالی اهتمام ورزند، در این صورت اعضای هیئت امنا می‌توانند با ایجاد ارتباطات جدید موجب ترمیم شکاف‌های موجود بین دانشگاه و جامعه گشته و یک نوع ارتباط نهادمند، هدفمند و تأثیرگذار ایجاد کنند و در جهت تأمین منابع مالی جدید و تنوع بخشی در منابع مالی برای دانشگاه نقش آفرینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining the Dimensions and Components of Creating a Role for the Board of Trustees in Funding the University and its Improvement

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Akhavanhezaveh 1
  • Mostafa Edjtehadi 2
  • Amirhosein Mohammaddavoodi 3
  • Kamran Mohamadkhani 4
1 Ph.D. Candidate of Higher Education Management, Department of Higher Education Management, Faculty of management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
4 Associate Professor, Department of Higher Education, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Funding of universities is one of the most complex problems and issues of universities in the world and on the other hand, governments tend to reduce the dependency of universities on government resources and offer universities to the market and supply system. Given that the university serves the community, individuals from the community, act as a board of trustees, as an intermediary between the university and the community. Through this connection, the Board of Trustees can play an important role in creating and attracting new financial resources for the university. This study aimed to identify and explain the dimensions and functional components that can effectively create and promote the role of the Board of Trustees in financing universities.
Materials and Methods: The present study was applied in terms of purpose, qualitative in terms of data type, and content analysis in terms of research method. Participants in this study included 15 experts in the field of higher education who were selected by purposive sampling. The data collection tool is a semi-structured interview. Data were analyzed using MAXQDA2018 software. Data validation was done by the participants using the verification method.
Results and Discussion: According to the data obtained from research interviews, the data are summarized into four dimensions, including methods of financing universities, the role of the Board of Trustees in financing universities, barriers to diversification in financing universities, and Mechanisms for promoting the role of the Board of Trustees in financing and 18 components for the main category, namely promoting the role of the Board of Trustees in financing universities and 55 sub-components.
In terms of funding methods, universities should interact with the economy, market and industry and play a more active role in these areas. Such a reflection should be reflected in the activities of the Board of Trustees. Therefore, by applying the proposed mechanisms and removing existing barriers to diversification in the provision of financial resources, by benefiting from people from different economic, social, production and service sectors under the name of the Board of Trustees, it is possible to promote the role of the Board of Trustees in providing resources. In this case, the members of the Board of Trustees can, by creating new connections, repair the existing gaps between the university and the community and create an institutional, purposeful and effective relationship, in order to provide new financial resources and diversify resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Board of Trustees
  • Financial resources
  • Financing
  • Supply and demand system
Azargoshab A. (2007). Investigating the functions of the Board of Trustees and its role in the independence of public universities affiliated with the Ministry of Science, Research and Technology. PhD Thesis in Higher Education Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University. [in Persian]
Baird, J. (2007). Taking it on board: Quality audit findings for higher education governance. Higher education research & development, 26(1), 101-115.
Banaei Oskoui M. (2015). The position and legal territory of the resolutions of the boards of trustees of universities and educational and research institutes. Journal of Public Law Research, 17 (47), 69-35. [in Persian]
Barringer, S. N., & Riffe, K. A. (2018). Not just figureheads: Trustees as microfoundations of higher education institutions. Innovative Higher Education, 43(3), 155-170.
Damari, B., Rahbari Bonab, M., Vosough Moghadam, A. and Amirloo, H. (2014). Investigating the challenges and strategies to improve the performance of the board of trustees of the country's universities of medical sciences and health services. Hakim Health System Research Journal, 17 (2), 95-88. [in Persian]
Edwards, M. (2007). Public Finance in Planning Education and Practice. Journal of Planning Education And Research, 27, 217-227.
Farastkhah, M. (2016). Qualitative research method in social sciences with emphasis on basic theory (Grand Theory, GMT), Tehran: Agah Publications. [in Persian]
Jalahi, H., Khorasani, A., Yamani Doozi Sorkhabi, M., and Mosizadeh, M., (2018). Investigating the performance of the Board of Trustees of Iranian State University of Medical Sciences in five time periods during the years 1991 to 2016. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 164, 117-102. [in Persian]
Khaleghi Soroush F., Abolghasemi M., Geraeinejad Gh. and Davalou M., (2018). Factors affecting the methods of higher education resource allocation in Iran, Journal of Management and Planning in Educational System, Vol. 10(2), 9-32
Lenard, M.J., Yark E.A., Yu B., (2019). Female Trustees and University Financial Performance. International Journal of Economics and Financial Issues, 9(6), 60-66.
Li, X. (2015). The role of the board of trustees.  Ph.D Thesis. Department of Leadership, Higher and Adult Education Ontario Institute for Studies in Education University of Toronto.
Mahdi, R and Azargashb, A. (2017). Board of Trustees Managements in the Iranian Higher Education System. Journal of Research and Planning in Higher Education, 85, 164-139. [in Persian]
Mathies, C., & Slaughter, S. (2013). University Trustees as Channels Bween Academe and Industry: Toward an Understanding of the Executive Science Network, Res Policy. 42(6-7): 1286–1300. doi:10.1016/j.respol.2013.03.003.
Momeni Rad, H. (2013). Qualitative content analysis in research ritual: the nature, stages and validity of results. Quarterly Journal of Educational Measurement, 14, pp. 187 - 222. [in Persian]
Morovati Lafmajani, S., Ghazanfarzadeh, H. and Shah Hosseini, S. (2017). Review of new executive methods of financing selected universities. The first conference on problem analysis and financing in higher education, Tehran. [in Persian]
Prusak, B. G. (2018). Independent Boards of Trustees at Catholic Colleges and Universities, Fifty Years Later: Findings and Reflections from Six Holy Cross Schools. Journal of Catholic Higher Education, 37(1), 3-27.
Rabiei, M. and Izadi, P. (2017). A Comparative Financial Survey of Iranian Higher Education and Universities of the Member States of the Organization for Economic Co-operation and Development. The First Conference on Problem Analysis and Financing in Higher Education, Tehran. [in Persian]
Rajabzadeh Ostad Kalayeh, N. (2017). Investigating the factors of income generation in higher education A case study of universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology. The first conference on problem analysis and financing in higher education, Tehran. [in Persian]
Zafaripour, T and Mohammadi, R. (2017). Resource management in universities and higher education institutions. First Conference on Problem Analysis and Financing in Higher Education, Tehran. [in Persian]
Zaker Salehi, Gh. (2017). Comparative study of university governance and leadership structure: A case study of board of trustees. Journal of Higher Education, 31, 110-79. [in Persian]