تحلیل عاملی اکتشافی عوامل سنجش ارزش ویژه برند دانشگاه: مطالعه دانشگاه کردستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

2 دانشیار برنامه‌ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

3 استاد برنامه‌ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

10.52547/MPES.14.1.185

چکیده

هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر تحلیل عاملی اکتشافی عوامل سنجش ارزش ویژه برند دانشگاه کردستان است. پژوهش در دو مرحله طراحی پرسشنامه ارزش ویژه برند و تحلیل عاملی با حداکثر درست نمایی انجام شده است. به این صورت که در ابتدا پرسشنامه سنجش ارزش ویژه برند دانشگاه توسط خبرگان آموزش عالی دانشگاه کردستان طراحی و در مرحله بعد با استفاده از دیدگاه دانشجویان دانشگاه کردستان، به تحلیل عاملی اکتشافی آن پراخته شده است.
مواد و روش‌ها:پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهشی آمیخته از نوع اکتشافی متوالی، ابتدا کیفی و بعد کمّی است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، خبرگان حیطه آموزش عالی دانشگاه کردستان بود. تعداد نمونه، پنج خبره با روش نمونه‌گیری هدفمند معین شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه و مصاحبه نیمه‌ساختار یافته می‌باشد. جهت تعیین پایایی مصاحبه‌ها نیز از دو روش چک اعضاء و بررسی همکار استفاده گردید. برای تحلیل متون و مصاحبه‌ها از روش کدگذاری باز استفاده شد. جامعه بخش کمّی شامل دانشجویان دانشگاه کردستان بود؛ تعداد نمونه، 400 دانشجو با روش نمونه‌گیری نسبتی است. ابزار گردآوری این مرحله شامل، پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. جهت بررسی اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تحلیل آماری داده‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی به روش حداکثر درست بینی استفاده شده است.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مرحله اول پژوهش 87 گویه برای سنجش ارزش ویژه برند دانشگاه پیشنهاد شد. هم‌چنین، در مرحله دوم، گویه‌های سنجش ارزش ویژه برند دانشگاه در دو عامل زیربنایی بیرونی و درونی طبقه‌بندی شد. چهار عامل؛ اعتبار علمی، شهرت، احساس و عاطفه دانشجویان به‌عنوان عامل‌های زیربنایی بیرونی و پنج عامل؛ توانمند و کارآمدسازی، امور فارغ‌التحصیلان، خدمات دانشجویی، زیرساخت‌های و بعد مالی به‌عنوان عامل‌های زیربنایی سنجش ارزش ویژه برند درونی دانشگاه دسته‌بندی شده است. در مرحله بعد، گویه‌های هر کدام از عامل‌ها، استخراج شده است. به‌طور کلی نتایج نشان داده که عامل‌های مذکور برای سنجش ارزش ویژه برند دانشگاه مناسب می‌باشند. بر این اساس لازم است که، دانشگاه در مرحلۀ اول با توجه به عامل‌های پیشنهادی، ارزیابی شایسته‌ای از برند خود داشته باشند و در مرحلۀ بعد استراتژی ارزش ویژة برند دانشگاه خود را برنامه‌ریزی، اجرا و پیگیری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploratory Factor Analysis of Measuring Factors to Specific Brand Value of University Brand: A Case Study of Kurdistan University

نویسندگان [English]

  • Ali Keshavarz zadeh 1
  • Khalil Gholami 2
  • Nematollah Azizi 3
1 Ph.D. Student of Higher Education Development Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Kurdistan, Iran
2 Associate professor of Educational Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Kurdistan, Iran
3 Professor of Educational Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Kurdistan, Iran
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study is exploratory factor analysis of factors measuring the brand equity of Kurdistan University. The research was conducted in two stages: designing a brand equity questionnaire and factor analysis with maximum likelihood. In this way, the equity assessment questionnaire for the university brand was first designed by higher education experts of Kurdistan University. In the next stage, using the perspective of Kurdistan University students, its exploratory factor analysis was prepared.
Materials and Methods: In terms of purpose, the present study is applied and in terms of method, it is a mixed research of successive exploratory type, first qualitative and then quantitative. The research community in the qualitative department was experts in the field of higher education at Kurdistan University. The number of samples: Five experts were determined by the purposive sampling method. Data collection tools include questionnaires and semi-structured interviews. To determine the reliability of the interviews, two methods of member check and peer review were used. Open coding method was used to analyze the texts and interviews. The community of the quantitative section included students of Kurdistan University; The number of samples is 400 students by relative sampling method. The collection tools of this step include a researcher-made questionnaire. To evaluate the validity of the questionnaire, face and content validity and reliability of the questionnaire were used by Cronbach's alpha method. For statistical analysis of data, exploratory factor analysis using the maximum likelihood method has been used.
Discussion & Conclusion: The results of the first phase of the study were 87 items to measure the brand equity of the university. Also, in the second stage, the items measuring the university brand equity were classified into two external and internal underlying factors. Four factors; Students' academic credibility, reputation, feeling and emotion as external underlying factors and five factors; Empowerment and efficiency, alumni affairs, student services, infrastructure and financial dimension are categorized as the underlying factors of measuring the intrinsic brand equity of the university. In the next step, the items of each factor are extracted. In general, the results show that these factors are suitable for measuring the brand equity of the university. Accordingly, it is necessary for the university in the first stage to have a proper evaluation of its brand according to the proposed factors, and in the next stage to plan, implement and follow the special value strategy of its university brand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factor analysis
  • exploratory
  • measurement
  • brand equity
  • university
  • Kurdistan
Aaker, A. D. (1996). Building strong brands. Chatham: Simon &Schuster.
Ali-Choudhury, R., Bennett, R. and Savani, S. (2009) ‘University marketing directors’ views on the components of a university brand’, International Review on Public and Nonprofit Marketing 6(1): 11–33.
Allah Yar, Hamideh (2017). Identifying and ranking the factors affecting the promotion of educational brand in Payame Noor University, Master Thesis, Payame Noor University, Campus Center
Berry, L.L. (2000). Cultivating service brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(1), 128-137.
Bravo, R. (2007). Family As A Source of Consumer- Based Brand Equity. Journal of Product & Brand Management, 16(3).
Brown, R. and Carasso, H. (2013), Everything for Sale? The Marketisation of UK Higher Education, Routledge, London.
Bunzel, D. (2007). Universities sell their brands. Journal of Product & Brand Management, 16(2), 152-153.
Chaharmahali, Ali Akbar (2013). Designing and explaining the brand equity model in higher education. PhD Thesis, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
Chapleo, C. (2007). Barriers to brand building in UK universities. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 12(1): 23–32.
Chapleo, C., Duran, M.V.C. and Diaz, A.C. (2011). Do UK universities communicate their brands effectively through their Websites. Journal of Marketing for Higher Education, 21(1): 25–46.
Chapleo, C. (2006). Barriers to brand building in UK universities. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 12(1), 23–32.
Chapleo, C. (2013). Is branding maligned and misunderstood? The World Reputation Rankings. Retrieved       from       http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013/
Copping, D. (2013). A university’s brand is of real commercial value. The World Reputation Rankings. Retrieved from http://www.timeshighereducation.co.uk/worlduniversity-rankings/2013/reputation-ranking/analysis/a-universitys-brand
Chapleo, C. (2010).What defines ‘successful’ university brands. International Journal of Public Sector Management, 23(2), 169-183.
De Chernatony L. (2010). From Brand Vision to Brand Evaluation.
De Chernatony L., McDonald, M. (2005). Creating powerful brands. Elsevier: Oxford, UK.
De Chernatony L., & McWilliam, G. (1990). Appreciating brands as assets through a two dimensional model. Journal of Marketing Management. 9:173–188.
Erguvan, D. (2013). Perception of academics towards the impact of foundation universities on Turkish Higher Education. Educational Sciences: Theory and Practice 13(1): 153–160.
Gatfield, T., Braker, B. and Graham, P. (1999). Measuring communication impact of university advertising materials, Corporate Communications:An International Journal, 4(2).  
Gray, B.J., Fan, K.S. and Llanes, V.A. (2003). Branding universities in Asian markets. Journal of Product & Brand Management, 48(2/3), 108-112.
Hatch M. J., & Schultz M. (2003). Bringing the corporation into corporate branding. European Journal of Marketing, 37: 1041–1064.
Hemsley-Brown, J., & Goonawardana, S. (2007). Brand harmonization on the international higher education. Journal of Business Research, 60(9), 942-948
Hemsley-Brown, J. and Oplatka, I. (2006). Universities in a competitive marketplace: A systematic review of the literature on higher education marketing’, International Journal of Public Sector Management 19(4), 316–338.
Heaney, J.-G., Ryan, P., & Heaney, M. F. (2010). Branding private higher education institutions in Australia to international students. Academy of World Business Marketing and Management Development Conference.
Heidari, Ali, Khanlari, Amir and Mahdavi, Shadi (2016). Measuring the Value of Brand from Universities and Higher Education Institutions (Case Study: School Management Schools in Tehran). Journal of Marketing New, 7 (3), 1. (In Persian).
Hemsley-Brown, J.V., & Oplatka, I. (2007). Market orientation in HE institutions: Development of a pilot instrument. Paper at the Academy of marketing (SIG) Higher Education Marketing, Eötvös Loránd University in Hungary.
Ismail, H. A. (2016). Branding Higher Education Institutions: What It Takes to be Branded. Springer Science Business Media Singapore, Fast forwarding Higher Education Institutions for Global Challenges, DOI 10.1007/978-981-287-603-4_13.
Jeanes, E.L. (2013). The construction and controlling effect of a moral brand”, Scandinavian Journal of Management, 29(2), 163-172.
Jenny, N., & Decky, A. I. (1911). Higher Education: The Impacts of Educational Brand on Students’ Decision to Enroll Through Advertising Brochures for Higher Education Institutions in Surabaya Indonesia. CHAPTER 7. A. Papadimitriou (ed.), Competition in Higher Education Branding and Marketing.
Kapferer JN. (2001). (Re) Inventing The Brand. Kogan Page: London
Keller, K.L. (2013). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 4th ed., Pearson, Boston, MA.
Keller, K. L. (2008). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice-Hall, 13th edition.
Kidouzi, Amir Hossein and Mohammadi Hosseini, Seyed Ahmad (2017). The mental image of the academic validity of the university and its relation with the improvement of services in higher education: the test of the mediating role of communication quality. Quarterly Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, 7 (19). (In Persian).
Kotler, P. (2007). Marketing Management. Pearfon Education. PP. 256-260, ISBN: 81 317-0200-6.
Kotler, P. and Keller, K.L. (2006). Marketing Management, 12th ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
King, Ceridwyn, & Grace, Debra. (2010). Building and measuring employee-based brand equity. European Journal of Marketing, 44(7/8), 938-971.
Mampaey, J., & Huisman, J. (2016). Branding of UK higher education institutions: An integrated perspective on the content and style of welcome addresses. Recherches Sociologiques et Anthropologiques, 47(1), 133–148.
Mampaey, J., Huisman, J., & Seeber, M. (2015). Branding of Flemish higher education institutions: A strategic balance perspective. Higher Education Research & Development, 34(6), 1178–1191.
Mampaey. J. (2018). Brand Communication in Flemish Higher Education: A Comparison Between Types of Institutions. CHAPTER 4. A. Papadimitriou (ed.), Competition in Higher Education Branding and Marketing, Marketing for Higher Education, 23(1), 15–33.
Marginson, S. (2006) ‘Dynamics of national and global competition in higher education’, Higher Education 52(1): 1–39.
Mazzarol, T. (1998). Critical success factors for international education marketing. International Journal of Education Management, 12(4), 163-175.
Mazzarol, T. and Soutar, G.N. (1999). Sustainable competitive advantage for educational institutions: a suggested model. International Journal of Education Management, 13(6), 287-300.
Ghobayee, Mohsen (2017). Branding in higher education; studying and analyzing the effect of brand equity on customer responses in the education industry. MSc, Faculty of Management and Accounting, Kharazmi University. (In Persian).
Papadimitriou. A. (2018). Using a Mixed Methods Approach to Examine the (Re) Imaging of Higher Education Institutions in the Western Balkans. CHAPTER 5. A. Papadimitriou (ed.), Competition in Higher Education Branding and Marketing, DOI 10.1007/978-3-319-58527-7_5.
Patrício V. Langa and Nelson C. Zavale. (2018). Branding and the Search for Competitive Advantage in the Field of Mozambican Higher Education Through the Use of Websites. CHAPTER 6. A. Papadimitriou (ed.), Competition in Higher Education Branding and Marketing, DOI 10.1007/978-3-319-58527-7_6.
Pinar, M. and Trapp, P. (2008). Creating competitive advantage through ingredient branding and brand ecosystem: the case of Turkish cotton and textiles. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 20(1), 29-56.
Pinar, M., Trapp, P., Girard, T. and Boyt, T.  (2014). Utilizing brand ecosystem for branding and building brand equity in higher education. International Journal of Educational Management, 25(7), 724-739.
Price, I., Matzdorf, F. and Agathi, H. (2003). The impact of facilities on student choice of university. Facilities, 21(10), 212-222.
Shekari, Hamid (2016). Structural Model of the Brand Effect of University Brand on Students' Commitment to Mediating the Brand Performance and Brand Image of the University (Case Study: Message Noor Brand). Quarterly Journal of Higher Education, 10 (38), 1. (In Persian).
Spake, D., Mullen, E.W., Joseph, M. and Wilde, S. (2010). Higher education branding: importance of and differences between private and public university students. In Vander Schee, B.A. (Ed.).
Simon, C.J., & Sullivan, M. W. (1993). The Measurement and Determinants of Brand Equity: A Financial Approach. Marketing Science, 12(1), 28-53.
Şenses, F. (2007). Uluslararası gelişmeler ışığında Türkiye yükseköğretim sistemi: Temel eğilimler, sorunlar, çelişkiler ve öneriler’, Economic Research Center, Working Paper 07/05, Middle East Technical University, Ankara, retrieved from, http://www.erc.metu.edu.tr/.
Stripling, J. (2010). Brand new dilemma. Available at: http://insidehighered.com/news/2010/10/ 19/branding.
Suomi, K. (2014). Exploring the dimensions of brand reputation in higher education – a case studyof a Finnish master’s degree programme.
Rahimian, Ashraf (2018). Branding University; New Need for Higher Education (Case Study; Payame Noor University of Karaj). Management and Planning Quarterly in Educational Systems, 11 (1), 1. (In Persian).
Rosen, D. (2012). Branding in higher education: What it is and why it matters. Eduniverse, Retrieved from, http://eduniverse.org/branding-higher-education-what-it-and-why-it-matters.
Tajri, Mojtaba and Sahebi, Somayeh (2018). Title Explaining the position of university brand personality on students' preferences (case study of Mazandaran University). Higher Education Quarterly, New Volume, 10 (39), 1.
Tas, A. & Ergin, E. A. (2012). Key factors for student recruitment: The issue of university branding. International Business Research, 5(10), 146-153.
Wu. T. & Naidoo, V. (2016.). Branding. International Marketing of Higher Education .DOI 10.1057/978-1-137-54291-5_6.
Yoo, B. & Donthu, N. (2001). Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity. Journal of Business Research, 52(1), 1-14.
Zamani, Asghar, Poor Atashi, Mahtab and Qajrbeigi, Sima (2019). Brand Management in Higher Education: The Impact of Special Brand Value on Scientific Talents (University Brand Identity Criteria). Journal of Educational Technology, 14 (1), 1.