دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 32، 1403 
بی‌تمدنی سازمانی در دانشگاه‌ها: عوامل و راهکارها

10.48308/mpes.2024.233318.1379

میترا میرزاآقایی کیاکلایی؛ سعید رجایی پور؛ سید حمیدرضا شاوران