پرورش رهبران فردا از طریق رویکرد یادگیری مشارکتی: یک مطالعه فراترکیب در مدارس ابتدایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه روش‌ها و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

10.48308/mpes.2024.235165.1445

چکیده

هدف: دانش­آموزان امروز، رهبران فردا هستند که مدیریت و برنامه­ریزی نظام­های بزرگ و‌ کوچک‌ اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی را بر عهده می­گیرند. از این رو کلاس­های درس در مقاطع مختلف تحصیلی - بویژه مقطع ابتدایی- می­توانند تبدیل به فرصتهای بی نظیری برای تمرین مهارتهای رهبری در دانش­آموزان شوند.  علیرغم اینکه رویکردهای فعال یاددهی - یادگیری نظیر یادگیری مشارکتی می­توانند نقش قابل توجهی در پرورش این مهارتها داشته باشند، مرور ادبیات نشان می­دهد که این موضوع کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.  این شکاف تحقیقاتی زمینه شکل­گیری پژوهش حاضر را فراهم ساخت. در واقع مطالعه حاضر با هدف شناسایی عناصر و فرایند یادگیری مشارکتی به منظور پرورش مهارتهای رهبری در کودکان دبستانی انجام‌ شد. یادگیری مشارکتی که براساس نظریه همبستگی متقابل اجتماعی شکل‌گرفته است، دارای پنج عنصر اساسی است: وابستگی درونی مثبت، مسئولیت‌پذیری، مهارت‌های بین فردی، تعامل رو‌در رو و‌ پردازش گروهی. با اتکا به این پشتوانه نظری می­توان گفت یادگیری مشارکتی رویکردی است که در حین اجرای آن دانش­آموزان ‌در قالب گروه­های کوچک ناهمگون برای رسیدن به هدف مشترک با هم کار می­کنند و از طریق تبادل افکار و‌ ایده­ها سعی می­کنند یادگیری خود و‌ دیگران را به حداکثر برسانند.
مواد و روش­ها: مطالعه حاضر با رویکرد چندروشی یعنی استفاده از فراترکیب و گروه­های کانونی انجام‌شده است. سی و نه مطالعه در زمینه عناصر یادگیری مشارکتی و 27 مطالعه در زمینه فرایند یادگیری مشارکتی طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۲ با استفاده از روش سندلوسکی و باروسو مورد بررسی قرار گرفتند.  به این معنا که پس از تدوین‌سوالات پژوهش، منابع بصورت نظام مند بررسی گردیده و مقالات مناسب بر اساس معیارهای تعیین شده انتخاب شدند. سپس داده­ها استخراج گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Atlas-ti کدگذاری شدند. به‌منظور تکمیل، اصلاح و رواسازی داده‌ها از روش گروه‌های کانونی استفاده شد و سپس داده­ها در قالب یافته­های پژوهش ارایه شدند.
بحث و نتیجه­گیری: نتایج نشان داد از میان‌ پنج عنصر اساسی یادگیری مشارکتی،  چهار عنصر به‌طور واضحی مهارت‌های رهبری را در دانش­آموزان دوره‌ ابتدایی تقویت می‌کنند. اولین عنصر وابستگی درونی مثبت و متقابل است که به‌عنوان یکی از عناصر یادگیری مشارکتی مهارت‌هایی نظیر گوش دادن، احترام به دیگران، همکاری، ارتباط، مقبولیت و همدلی را تقویت می‌کند. مسئولیت‌پذیری به‌عنوان دومین عنصر کلیدی، مهارت اعتمادبه‌نفس، عزت‌نفس، احترام به حقوق دیگران و پاسخگویی را بهبود می‌بخشد. مهارت‌ بین فردی به‌عنوان سومین عنصر یادگیری مشارکتی در توسعه مهارت‌های تعاملی و ارتباطی مؤثر است و مهارت حل مسئله، حل تعارض، خلاصه نویسی، مدیریت زمان، بیان افکار به روشنی، هدایت و هوشیاری گروهی را در دانش آموزان تقویت می‌­کند. نتایج همچنین نشان داد که تعامل به‌عنوان چهارمین عنصر یادگیری مشارکتی مهارت برقراری ارتباط و حل مسئله را در دانش­آموزان بهبود می‌بخشد. اصطلاح هوشیاری گروهی در مطالعات مرتبط با یادگیری مشارکتی کمتر  به کار رفته است. این واژه ارتباط نزدیکی با پنجمین عنصر یادگیری مشارکتی یعنی پردازش گروهی، دارد. در فرآیند اجرای رویکرد یادگیری مشارکتی معلم و دانش­آموز نقش کلیدی دارند و  از طریق آمادگی، برنامه­ریزی، اجرا و ارزشیابی، می‌توانند زمینه پرورش مهارت‌های رهبری در دانش­آموزان را فراهم سازند. نتایج حاکی از برجسته بودن برخی از مهارت‌ها نظیر مسئولیت‌پذیری، مدیریت حل تعارض، یادگیری در لحظه و اعتمادبه‌نفس بود. برخی از مهارت‌ها نیز نظیر خود - توسعه ای، طرح مسئله و بازخورد دهی ابعاد تازه­ای از مهارت‌های رهبری را آشکار کردند و توانستند سهم قابل توجهی در  توسعه دانش این حوزه ایفا کنند.  نتایج این مطالعه می‌تواند سیاست‌گذاران اجتماعی را متقاعد کند تا رویکرد یادگیری مشارکتی را به‌عنوان بخش مهمی از محتوای آموزش معلمان در سرفصل دانشگاه‌ فرهنگیان و دانشگاههای تربیت‌ دبیر بگنجانند.  نتایج می­تواند‌ رهبران آموزشی را ترغیب کند تا از طریق توسعه حرفه‌ای معلمان زمینه اجرای موثر یادگیری مشارکتی را فراهم سازند. نتایج این مطالعه همچنین می‌تواند‌ انگیزه معلمان را برای استفاده از یادگیری مشارکتی افزایش دهد و والدین را ترغیب کند تا در فرآیند اجرای این‌ رویکرد از معلمان حمایت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultivating future leaders through cooperative learning: A meta-synthesis study in elementary schools.

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Ansarizadeh 1
  • Mohammadreza Keramati 2
  • Seyf Allh Fasl Elahi Ghomshi 3
1 Ph.D. student in Educational leadership, Faculty of humanities, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Prof, Faculty of Education, Qom Islamic Azad University
چکیده [English]

Objectives: Today's students are the future leaders who will oversee various economic, industrial, social, cultural, and educational systems. Therefore, classrooms across different educational levels, particularly at the elementary level, present unique opportunities for students to hone their leadership skills. The investigation of active teaching-learning methods, such as cooperative learning, has been limited despite their potential to develop essential skills. This research gap prompted the current study, which aimed to identify the components and processes of cooperative learning for fostering leadership skills in elementary school children.
Based on the theory of social interdependence, cooperative learning encompasses five fundamental elements: positive interdependence, individual accountability, interpersonal skills, face-to-face interaction, and group processing. Cooperative learning, therefore, involves students working together in diverse small groups to achieve a shared objective. Through the exchange of ideas and thoughts, they strive to enhance their own learning as well as that of their peers. This approach plays a significant role in maximizing the learning potential of all students.
Materials and Methods: The current study employed a multi-method approach, utilizing meta-synthesis and focus groups. A total of 39 studies on cooperative learning elements and 27 studies on cooperative learning processes from 2001 to 2022 were subjected to analysis using the Sandelowski and Barroso method. Following the formulation of research questions, a systematic review of sources was conducted, and articles meeting predetermined criteria were selected. Subsequently, data were extracted and analyzed, with coding performed using Atlas-ti software. To enhance, modify, and standardize the data, focus groups were employed, and the findings were presented in the form of research results.
Discussion and Conclusions:  The study's findings revealed that four out of the five fundamental components of cooperative learning significantly enhance leadership abilities in elementary school students. Positive and mutual interdependence, as one of these components, fosters skills such as active listening, mutual respect, cooperation, effective communication, inclusivity, and empathy. The second key element, responsibility, contributes to the development of self-confidence, self-esteem, respect for others' rights, and a sense of accountability. Interpersonal skills play a crucial role in cooperative learning by fostering interactive and communication abilities, as well as strengthening problem-solving, conflict resolution, summarizing, time management, and clear expression of thoughts. Additionally, it helps in developing leadership and group awareness among students. Furthermore, research indicates that interaction, as a component of cooperative learning, enhances students' communication and problem-solving skills. It's worth noting that the term "group consciousness" is less commonly used in studies related to cooperative learning. The term "improvement" is closely linked to the fifth element of cooperative learning, known as group processing. When implementing the cooperative learning approach, both teachers and students play a crucial role. Through preparation, planning, implementation, and evaluation, they can lay the groundwork for developing students' leadership skills. The study's findings highlight the importance of skills such as responsibility, conflict resolution, learning in the moment, and self-confidence. Additionally, skills like self-development, problem-solving, and feedback have unveiled new dimensions of leadership skills, significantly contributing to knowledge development in this area.
The outcomes of this study could persuade policymakers to incorporate the cooperative learning approach into the curriculum for teacher training at Farhangian University and other teacher training institutions. Furthermore, these findings could encourage educational leaders to support the effective implementation of cooperative learning through the professional development of teachers. Lastly, the study's results may enhance teachers' motivation to utilize cooperative learning and prompt parents to actively support teachers in implementing this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative learning
  • teamwork in the classroom
  • elementary schools
  • leadership skills