آموزش عالی و بازار کار: بررسی تطابق برنامه درسی با تحصیلات مورد نیاز مشاغل با میانجیگری شایستگی کارآفرینانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی دانشگاه ارومیه

10.48308/mpes.2024.233944.1398

چکیده

هدف: نظام آموزش عالی به عنوان یکی از دو اهرم اصلی تعلیم و تربیت، مسئولیت تربیت بخش عظیمی از نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز بازار کار را در سطوح و رشته‌های مختلف برعهده دارد. از این‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر کیفیت برنامه درسی بر عدم تطابق تحصیلات مورد نیاز مشاغل، با توجه به نقش میانجی شایستگی کارآفرینانه در فارغ‌التحصیلان شاغل بود.
مواد و روش ­ها: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به روش، توصیفی و مبتنی بر مدل­یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل 9335 نفر از فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاه سراسری ارومیه از سال 1395 تا سال 1400 بود که از این بین 411 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه­های عدم تطابق افقی و عمودی چاوادی و همکاران (2022)، کیفیت برنامه درسی محمدشفیع و همکاران (1399) و شایستگی کارآفرینانه جانسو سولو و همکاران (2022) که روایی و پایایی آن­ها مورد بررسی و تایید قرارگرفت؛ استفاده شد.
بحث و نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش حاکی از این بود که کیفیت برنامه درسی تاثیر معنادار و منفی بر عدم تطابق تحصیل-شغل (01/0 ,P< 28/4- t =) و تاثیری مستقیم بر شایستگی کارآفرینی داشته (01/0 ,P< 36/3 t =) و بین شایستگی کارآفرینی با عدم تطابق تحصیل-شغل نیز رابطه‌ای منفی و معنادار برقرار بود (01/0 ,P< 53/5- t =) ؛ شایستگی کارآفرینانه در رابطه بین کیفیت برنامه درسی با عدم تطابق تحصیل-شغل نقشی میانجی داشت (01/0 ,P< 06/0- ß =). لذا توجه به تدوین برنامه درسی مبتنی بر شایستگی‌های کارآفرینانه قادر است در کنار ارائه مهارت‌های تخصصی، با گسترش مهارت‌های نرم دانش‌آموختگان، جایابی آن‌ها را در مشاغل مرتبط با رشته‌تحصیلی دانشگاهی­شان تسهیل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Higher Education and the Labor Market: Examining the Curriculum Compliance with the required Education of Jobs by Mediation of Entrepreneurial Competency

نویسنده [English]

  • mohamad hassani
faculty members of urmiya university
چکیده [English]

Objective: As one of the two main levers of education, the higher education system is responsible for training a large part of skilled and efficient human resources required by the labor market at different levels and disciplines. therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of educational program quality on the mismatch of education required by jobs with respect to the mediating role of entrepreneurial competencies in the graduates.
Materials and methods: This research was applied in terms of purpose and according to the method was descriptive and based on structural equation modeling. The study's statistical population involved 9335 employed graduates of Urmia University in the 2016-2021 academic years. Random sampling method was used for selecting 411 of these graduates as the sample of the study. To collect data, used from the questionnaires of horizontal and vertical mismatch by Chavadi et al. (2022), curriculum quality by Mohammad Shafi et al. (2020) and entrepreneurial competence by Janso Solu et al. (2022) which validity and reliability were reviewed and approved.
Discussion and conclusion: The results of the research indicated that the quality of the curriculum had a significant and negative effect on education-job mismatch (t=-4.28, P<0.01) and had a direct effect on the entrepreneurial competence (t=3.36, P<0.01) and there was a negative and significant relationship between entrepreneurial competence and eeducation-job mismatch (t=-5.53, P<0.01); Entrepreneurial competence had a mediating role in the relationship between curriculum quality and education-job mismatch (ß = 0.06, P < 0.01). so, paying attention to curriculum development based on entrepreneurial competencies is able to provide technical skills, with the development of soft skills of graduates, placement of them in jobs related toto their academic fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education-job mismatch
  • curriculum quality
  • entrepreneurial competence
  • labor market