رشد فرهنگی- اجتماعی معلمین زبان انگلیسی مقطع متوسطه ی دوم با بررسی رخدادهای حیاتی کلاس درس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 آموزش زبان انگلیسی، دانشکده زبان‌های خارجی، دانشگاه تهران

3 دانشکده زبان‌های خارجی، دانشگاه تهران

10.48308/mpes.2024.231904.1335

چکیده

هدف: مدارس دولتی به دلیل تنوع جمعیتی به عنوان منبع مهمی از مجموعه رخدادهای بحرانی و حیاتی دستگاه آموزش محسوب می شوند. هدف مطالعه ی حاضر بررسی دقیق رخدادهای حیاتی در کلاس‌های زبان انگلیسی و رشد فرهنگی-اجتماعی معلمان زبان انگلیسی مدارس دولتی می باشد.
مواد و روش‌ها: محققین توانسته اند از 10 دبیرستان دولتی در شهر تهران بازدید کنند. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 10 معلم زبان انگلیسی، 1000 دانش آموز، و 5 مدیر 10 دبیرستان دولتی شهر تهران بودند. در این مطالعه با بهره گیری از مدل معروف بِکِر (2023) مراتب پژوهش طرح ریزی گردیده و پس از ایجاد چندین جامعه عملی، محققین توانسته اند از 10 دبیرستان دولتی در تهران، ایران بازدید کرده و به بررسی دقیق، علمی والبته نقادانه ی مجموعه ای از رویدادهای حیاتی کلاس های درس زبان انگلیسی بپردازند. محققان با استفاده از پرسشنامه و روایت نگاری به جمع آوری نظریات و گفته های معلمین و دانش‌آموزان از طریق مجلات علمی و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته پرداختند و با استفاده از روش تحلیل موضوعی، اطلاعات به دست آمده را مورد تجزیه و تحلیل میدانی قراردادند. در نهایت نتایج تجزیه و تحلیل از نقل قول ها و نظرات معلمین زبان انگلیسی در مورد تکثرو تعدد رخدادهای حیاتی در کلاس های درس به شیوه ای کیفی مورد بحث قرار گرفتند.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که دانش‌آموزان چندین عامل را به‌عنوان دلایل وقوع رخدادهای حیاتی گزارش کردند که مهمترین عوامل شامل تفاوت بافت های فرهنگی واجتماعی بوده که نیازمند تدبیر و رسیدگی بالای معلمین در بازبینی موشکافانه ی این رویداد ها دارد. نتایج این پژوهش همچنان نشانداد که مهارت های بالای معلمین زبان انگلیسی از قبیل توانایی‌ها و قابلیت های آنها در مدیریت کلاس درس و چگونگی مواجه شدن با رفتارهای (سوء) دانش‌آموزان می تواند در بهینه سازی سامانه ی آموزش تاثیر قابل توجهی را بر جای بگذارد. محققان با استفاده از نتایج این تحقیق به تشریح مجموعه ای از راهکارهای روشنگرایانه و متداول در بررسی و نقد رویداد های حیاتی کلاس درس می پردازیم که می تواند موجب رشد فرهنگی-اجتماعی معلمان زبان انگلیسی دبیرستان قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها:
رشد فرهنگی-اجتماعی، انجمن تخصصی، رخدادهای حیاتی و بحرانی، دبیرستان های دولتی، کلاس های زبان انگلیسی
-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian EFL High School Teachers’ and Students’ Perceptions of Critical Incidents through Communities of Practice

نویسندگان [English]

  • Milad Salimi Chegenie 1
  • Ali Akbar Khomeijani Farahani 2
  • Majid Nemati 3
1 Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran
2 Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran
3 Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran
چکیده [English]

Objectives:
The objective of this study was to scrutinize the critical incidents occurring in EFL (English as a Foreign Language) public school classes. Public schools were chosen as the focus due to their demographic varieties, which make them a rich source of critical incidents. The study aimed to explore these incidents and understand teachers' and students' perceptions of them in English classes.

Materials and Methods:
To achieve the objectives, the researcher established several communities of practice based on the work of Becker (2023). The study then involved visiting 10 public high schools in Tehran, Iran. The target of the study was English classes, their teachers, and the students in these classes. To collect data, the researcher utilized reflective journals and conducted semi-structured interviews with the teachers and students. The collected narratives were then analyzed using theme methods analysis, allowing for a comprehensive understanding of the critical incidents.

Results and Discussions:
The results of the narrative analysis revealed that teachers expressed dissatisfaction with a large number of critical incidents occurring in their classes. Most teachers viewed these incidents as negative, but some positive incidents were also reported. The study found that Iranian public high schools are indeed a rich source of critical incidents. The analysis highlighted various themes reported by students as the reasons for critical incidents, including teachers' language proficiency, classroom management abilities, and students' (mis)behaviors. Overall, the study provided insightful ideas on the most routine practices in Iranian high schools, shedding light on the challenges and opportunities related to critical incidents in EFL classes.


Keywords: Community of practice, Critical incidents, Public high schools, EFL classes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community of practice
  • Critical incidents
  • Public high schools
  • EFL classes