واکاوی نشانگان رهبری تعلیم‌و‌تربیت - محور در مدارس ابتدایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه علوم تربیتی

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه کردستان،

10.52547/mpes.2023.229672.1284

چکیده

هدف: رهبر مدرسه یکی از متغیرهای نیازمند تغییر در جهت بهبود نظام آموزشی شناخته می‌شود؛ لذا هدف کلی این پژوهش، شناسایی نشانگان الگوی رهبری تعلیم‌وتربیت-محور به‌عنوان یک سبک نوظهور رهبری، در مدارس ابتدایی شهر سنندج بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی و توسعه‌ای و از نظر رویکرد کیفی بوده که با راهبرد پدیدارشناسی توصیفی به اجرا درآمد. مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل 18 نفر از مدیران مدارس ابتدایی شهر سنندج بوده‌اند که به‌صورت هدفمند و با استفاده از تکنیک نمونه‌گیری ملاک محور انتخاب شده و دیدگاه‌ها و تجارب آنان با بهره‌گیری از پروتکل‌های مصاحبة سه‌مرحله‌ای پدیدارشناسانه مورد بررسی قرار گرفت. اعتبار سؤالات مصاحبه توسط صاحب‌نظران تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب کاپای فلیس مقدار 0.82 محاسبه گردید. پس از انجام مصاحبه‌ها، داده‌ها ابتدا به شیوة دستی، و سپس با کمک نرم‌افزار مکس. کیو.دی. ای 2020 کدگذاری و با استفاده از روش تحلیل مضمونی سه‌مرحله‌ای (پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر ) آترید- استرلینگ مورد تحلیل قرار گرفت.
بحث و نتیجه‌گیری: در نتیجه تحلیل داده‌های مصاحبه‌ها، 90 کد بدوی، 42 مضمون پایه، 18 مضمون سازمان‌دهنده و در نهایت 8 مضمون فراگیر احصا گردید. چهار مضمون «غنابخشی به هنر تدریس، توسعه/ استقلال حرفه‌ای معلمان، رویکرد سازنده‌گرایانه به یادگیری و مداخلۀ والدین در آموزش فرزندان» به‌عنوان نشانگان رهبر تعلیم‌وتربیت – محور استخراج شدند. همچنین چهار ویژگی «مشارکت‌جو، کنشگر عدالت اجتماعی و فرصت‌های برابر، ارزش‌گذار به خرده‌فرهنگ‌ها و رهبر رهبران» به‌عنوان ویژگی‌های منحصربه‌فرد یک رهبر تعلیم‌وتربیت - محور شناسایی شدند. داده‌ها حاوی این یافته ضمنی بودند که پیاده‌سازی این سبک از رهبری در مدارس به‌شدت نیازمند تغییرات عمده در انگاره‌های ذهنی اعضای اجتماع مدرسه است. از جمله؛ تغییر انگاره ایفای نقش‌های ثابت به انعطاف‌پذیر، تغییر انگاره مدیریت به رهبری، تغییر انگاره بوروکراسی به تخصص‌گرایی، تغییر انگاره از یاددهی- محور به یادگیری-محور، تغییر انگاره مشارکت والدین به مداخله والدین و تغییر انگاره انتقال دانش به ساخت دانش در دانش‌آموزان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Pedagogically - centered Leadership’ indicators in Primary Schools

نویسندگان [English]

  • Naser Shirbagi 1
  • Moona Shaikhleh 2
1 Department of Education Faculty of Humanities and Social Sciences University of Kurdistan
2 Department of Educational Administration, University of Kurdistan
چکیده [English]

Abstract
Objective: The main purpose of this research was to identify the indicators of pedagogically- centered leadership in Sanandaj primary schools, which was conducted using a qualitative research approach and a descriptive phenomenology strategy. The two main questions raised in the research were as follows. According to the mentalities and experiences of the participants, what are the characteristics of pedagogically- centered leadership among them ? What characteristics can make a pedagogically- centered leader to a unique leader and a distinct one who is different from other educational leaders?
Materials and methods: The current research is developmental-application in terms of purpose and qualitative in terms of approach, which was conducted using a descriptive phenomenology strategy. In order to collect the data, using targeted sample 18 primary principals were interviewed through three-stage phenomenological interview protocols were used among the principals of primary schools. After conducting the interviews, the data were first manually analyzed, and then by means of MAXqda 2020, based on three-stage thematic analysis (basic, organizing, and global) Atrid Sterling, analyzed.
Discussion and conclusion: As the result of data analysis, 90 primary codes, 42 basic themes, 18 organizing themes and finally 8 global themes were specified.
Four indicators, including enrichment to the art of teaching, professional development/independence of teachers, constructivist approach to learning and parents' intervention in children's education were extracted as the indicators of the educational leader. Also, four distinctive characteristics of participants were identified as unique characteristics of a pedagogically-centered leader, which were participation-seeker, activist of social justice and equal opportunities, valuing subcultures and leader of leaders. Findings implicitly show that the implementation of this style of leadership in schools requires major changes in the mental images of school community members. This changs include changing the paradigm of playing fixed roles to flexible ones, changing the paradigm of management to leadership, changing the paradigm of bureaucracy to specialization, changing the paradigm from teaching-centered to learning-centered, changing the paradigm of parental participation to parental intervention and changing the paradigm of knowledge transfer to knowledge creation in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning-centered leadership
  • teaching-learning process
  • school development
  • elementary school principals
  • leader of leaders