طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مسأله محور مبتنی بر رویکرد زیبایی شناسی در دوره ابتدایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه درسی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

10.52547/mpes.2023.230707.1303

چکیده

هدف: یکی از رویکردهای برنامه درسی که در نیم‌قرن اخیر تداوم داشته و به‌طور روزافزون در سرتاسر جهان رو به گسترش است، برنامه درسی مسأله محور است. هدف از این پژوهش طراحی الگوی برنامه درسی مسأله محور با رویکرد زیبایی‌شناسی است؛ زیرا حوزه هنر و برنامه درسی آن‌قدر به هم نزدیک است که برخی از متفکران، هنر و زیبایی‌شناسی را شالوده تعلیم و تربیت می‌دانند.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش کیفی است. جامعه پژوهش، منابع مکتوب دو رشته مطالعات برنامه درسی و زیبایی‌شناسی و روش نمونه‌گیری زنجیره‌ای بود. گردآوری داده‌ها و مؤلفه‌ها به‌صورت تحلیل محتوای کیفی، استخراج و کدگذاری شدند. پس از ارائه الگوی پیشنهادی که تبیین نمود چگونه می‌توان مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر را در برنامه درسی مسأله محور گنجاند، در گام آخر پژوهش، الگوی پیشنهادی به‌وسیله‌ 14 نفر از متخصصان برنامه درسی اعتبار یابی شد. برای تعیین و اولویت‌بندی مقوله‌ها نیز از میانگین استفاده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد عناصر چهارگانه‌ی برنامه درسی مسأله محور مبتنی بر رویکرد زیبایی‌شناس دارای مقوله‌ها و مؤلفه‌های زیر است: 1- مقولات در بعد هدف (اهداف فراشناختی- هدف‌گذاری باز)، 2- در بعد محتوا (بازنمایی‌های هنری مسأله- زمینه‌سازی هنری مسأله - منابع متعدد برای پشتیانی مسأله)، 3- در بعد راهبردهای یاددهی- یادگیری (روش‌های چند حسی‌ و چند مهارتی- فعالیت محوری دانش‌آموز- فضاسازی کالبدی هنری) و 4- در بعد ارزشیابی (ارزشیابی باز- ارزشیابی همه‌جانبه و کل‌نگر) شناسایی شدند. در این پژوهش که برای اولین بار درصدد تلفیق و همپوشانی برنامه درسی مسأله محور با رویکرد زیبایی‌شناسی است، نشان داد هنر و زیبایی‌شناسی می‌توانند برای برنامه درسی مسأله محور مؤلفه‌های اثربخشی ارائه نمایند که در این پژوهش همه آن‌ها بر اساس دیدگاه خبرگان برای ارائه‌ی الگو مناسب تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating a problem-oriented curriculum model based on the aesthetic approach in elementary school

نویسندگان [English]

  • Forooz Jalili nia 1
  • Parvin Ahmadi 2
  • parvin samadi 3
1 Phd Student of Curriculim,, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Associated Prof, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Associated Prof, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objectives :One of the curriculum approaches that has continued in the last half century and is expanding more and more all over the world, is the problem-based curriculum. The purpose of this research is to design a problem-oriented curriculum model with an aesthetic approach. Because the field of art and curriculum are so close together that some thinkers consider art and aesthetics to be the foundation of education.
Materials and Methods: The research method is qualitative. The research community was the written sources of two fields of curriculum studies and aesthetics and the chain sampling method. Data collection and components were extracted and coded in the form of qualitative content analysis.After presenting the proposed model that explained how the components of aesthetics and art can be included in the problem-oriented curriculum, in the last step of the research, the proposed model was validated by 14 curriculum experts. The average was also used to determine and prioritize the categories.
Discussion& Conclusions: The findings of the research showed that the four elements of the problem-oriented curriculum based on the aesthetic approach have the following categories and components: 1- categories in the goal dimension (metacognitive goals - open goal setting), 2- in the content dimension (representations Art of the problem - grounding of the art problem - numerous sources to support the problem).- In the dimension of teaching-learning strategies (multi-sensory and multi-skill methods - student-centered activity - artistic physical space creation) and 4- in the dimension of evaluation (re-evaluation - comprehensive and holistic evaluation) were identified. In this research, which for the first time tried to integrate and overlap the problem-oriented curriculum with the aesthetic approach, it showed that art and aesthetics can provide effective components for the problem-oriented curriculum. The presentation of the model was recognized as appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem-based curriculum
  • elementary school
  • curriculum design
  • art and aesthetics