بی‌تمدنی سازمانی در دانشگاه‌ها: عوامل و راهکارها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.48308/mpes.2024.233318.1379

چکیده

هدف: از آنجا که یکی از اهداف جهانی تعلیم و تربیت، ارتقای مدنیت و احترام است، دانشجویان علاوه بر کسب تخصص و مهارت در علوم، باید فضائل عالی اخلاق و انسانیت را نیز کسب کنند. این در حالی است که انواع و موارد قابل توجهی از مصادیق بروز رفتارهای نادرست مشاهده می‌شود، همان موضوعی که به بی‌تمدنی در محیط دانشگاهی شهرت یافته و به معضلی قابل تعمق در آموزش عالی تبدیل شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌ها، پیشایندها، پیامدها و راهکارهای کاهش بی‌تمدنی سازمانی در دانشگاه‌ها بوده است.
مواد و روش‌ها: روش این پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت کنندگان بالقوه پژوهش اساتید و خبرگان دانشگاهی مطلع در زمینه موضوع پژوهش در کشور بودند. نمونه‌گیری با رویکرد هدفمند و به روش انتخاب صاحب‌نظران کلیدی انجام گرفت. برای تعیین حجم نمونه از اشباع نظری بهره‌گرفته شد و با 22 نفر از اعضای هیئت علمی و صاحب‌نظران دانشگاهی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق رویکرد تحلیل مضمون انجام گردید. به‌منظور اطمینان از اعتبار مصاحبه‌ها از مطالعه مجدد توسط همتا و پژوهشگر استفاده شد.
بحث و نتیجه گیری: یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها نشان داد که مؤلفه‌های بی‌تمدنی سازمانی شامل 4 مضمون فراگیر، مؤلفه‌های بی‌تمدنی سازمانی دانشجویان، مؤلفه‌های بی‌تمدنی سازمانی اعضای هیئت علمی، مؤلفه‌های بی‌تمدنی سازمانی مدیران و مؤلفه‌های بی‌تمدنی سازمانی کارکنان بود. پیشایندهای بی‌تمدنی سازمانی شامل 3 مضمون فراگیر، عوامل فردی، عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی بود. پیامدهای بی‌تمدنی سازمانی شامل 3 مضمون فراگیر، پیامدهای مرتبط با سلامت فردی و سازمانی؛ پیامدهای نگرشی (مبتنی بر تبادل اجتماعی)؛ و پیامدهای رفتاری و کناره گیری بود. راهکارهای کاهش بی‌تمدنی سازمانی شامل 3 مضمون فراگیر، تمهیدات آموزشی، تمهیدات انگیزشی و تمهیدات سازمانی بود. نتایج این پژوهش می‌تواند به اعضای هیئت علمی کمک کند تا با شناخت کافی از مؤلفه‌ها، پیشایندها و پیامدهای بی‌تمدنی سازمانی در دانشگاه‌ها از اثرات مخرب آن در فرایند یاددهی و یادگیری جلوگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational incivility in universities: factors and strategies

نویسندگان [English]

  • Mitra Mirzaaghaei Kiakalaei 1
  • saeed rajaeepour 2
  • Sayyed Hamid Reza Shavaran 2
1 Department of Education. Faculty of Education and Psychology. University of Isfahan. Isfahan. Iran
2 Department of Education. Faculty of Education and Psychology. University of Isfahan. Isfahan. Iran
چکیده [English]

Objective: Since one of the global goals of education is to promote civility and respect, in addition to acquiring expertise and skills in science, students must also acquire the high virtues of morality and humanity. At the same time, there are significant types and cases of instances of improper behavior, the same issue that is known as incivility in the academic environment and has become a problem worthy of consideration in higher education. Therefore, the purpose of the current research was to identify the components, antecedents, consequences and strategies to reduce organizational incivility in universities.
Materials and methods: The method of this qualitative research was phenomenological type. The potential participants of the research were lecturers and academic experts who were knowledgeable about the research subject in the country. Sampling was done with a purposeful approach and by choosing critical cases. Theoretical saturation was used to determine the sample size and semi-structured interviews were conducted with 22 faculty members and academic experts. Data analysis was done through thematic analysis approach. In order to ensure the credibility of the interviews, re-study by the peer and the researcher was used.
Result and Discussion: The findings of the interviews showed that the components of organizational incivility included 4 global themes, the components of organizational incivility of students, the components of organizational incivility of faculty members, the components of organizational incivility of managers and the components of organizational incivility of employees. The antecedents of organizational incivility included 3 global themes, individual factors, internal organizational factors, and external organizational factors. The consequences of organizational incivility included 3 global themes, consequences related to individual and organizational health; attitudinal consequences (based on social exchange); and behavioral and withdrawal consequences. The strategies to reduce organizational incivility included 3 global themes, educational measures, motivational measures and organizational measures. The results of this research can help faculty members to prevent its destructive effects in the teaching and learning process by having sufficient knowledge of the components, antecedents and consequences of organizational incivility in universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antecedents of organizational incivility
  • Components of organizational incivility
  • Consequences of organizational incivility
  • Strategies to reduce organizational incivility
  • Universities