دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 1، 1387 
بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران

صفحه 47-59

سیده مریم حسینی لرگانی؛ رضا میرعرب رضی؛ سعید رضایی