بررسی کاربست تحقیقات آموزشی از دیدگاه کارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

2 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این پژوهش، میزان اطلاع از تحقیقات انجام شده، روش‌های اطلاع از نتایج، روش‌های کاربست نتایج و موانع کاربست یافته‌های پژوهشی بررسی شده است. نمونة این پژوهش را 68 نفر از کارشناسان بخش‌های مختلف مناطق آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران تشکیل دادند که از آنها در مورد 41 مورد از عناوین تحقیقاتی انجام شده در یک دورة معین (نمونة دوم) در زمینة چهار سؤال اصلی پژوهش پرسش شده بود. روش نمونه‌گیری در جامعة اول، تصادفی ساده بود و برای نمونة دوم به علت محدود بودن عناوین تحقیقاتی کل جامعه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامة محقق ساخته بود و برای تحلیل داده‌های گردآوری شده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌های استنباط آماری (2x) استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که 25/12 درصد از نمونة آماری از تحقیقات انجام شده مطلع هستند که 45 درصد از آنها از طریق نامة رسمی سازمان، 35 درصد از طریق مجلات تخصصی، 5 درصد از طریق رسانه‌های عمومی، 5/42 درصد از طریق خبرنامه‌های داخلی، 40 درصد از طریق چکیدة تحقیقات، 5/27 درصد از طریق شرکت در سمینارها از تحقیقات انجام شده مطلع شده اند. مهم‌ترین موانع کاربست را نبود ارتباط متقابل بین مسئولان و پژوهشگران 3/60 درصد، حاکم نبودن روحیة علمی بر افراد و فضای سازمان 5/51 درصد، عدم پیگیری مسئولان 1/47 درصد، کمبود منابع مالی 1/47 درصد و ضعف بنیة علمی مسئولان 8/32 درصد تشکیل می دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The utilization of educational research findings from the viewpoints of the administrative staff in the local education authorities

نویسندگان [English]

 • Yahya Ghaedi 1
 • Mohammadreza Ahanchian 2
1 Faculty member of Tarbiat Moallem University
2 Faculty member of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The purpose of this study was twofold: to investigate the use of educational research finding among the administrative staff in local education authorities and to describe their perceptions of barriers to research utilization. A total of 68 practitioners were asked about 41 recently published research studies. Results indicated that only 12.25% of them were aware of the published studies through specialized journals. Media, bulletins, abstracts periodicals, and seminars. The main barriers to research utilization were described as a lack of mutual relationship between practitioners and researchers, insufficient funding, and inadequate competence among the practitioners

کلیدواژه‌ها [English]

 • utilization
 • educational researches utilization
 • utilization methods
 • utilization obstacles
 • utilization informing methods
 • research obstacles
 1. امامی اهری، آرمند. (1373). بررسی میزان استفاده از یافته‌های پژوهشی در برنامه‌ریزی‌های آموزش و پرورش در سطح استان آذربایجان شرقی. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، پژوهش‌نامة آموزشی، شماره 10.
 2. آقازاده، احمد. (1377). راه‌های فراهم کردن زمینة کاربست‌یافته‌های پژوهشی در آموزش و پرورش، مجموعه مقالات پژوهش در آموزش. تهران: انتشارات پژوهشکدة تعلیم و تربیت.
 3. آقازاده، احمد. (1380). بررسی نارسایی‌ها و موانع کاربست نتایج و یافته‌های تحقیقات تربیتی. تهران: پژوهشکدة تعلیم و تربیت. پژوهش‌نامة آموزشی، ویژه‌نامة شمارة 10.
 4. ایمان، محمدتقی. (1376). ابهام در روش‌شناسی و تنگناهای پژوهشی در ایران، مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 5. پورسرباز، علی اکبر. (1376). طراحی و توسعة سیستم‌های اطلاع رسانی اپک ...، مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزی عالی در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 6. حسن زاده، رمضان. (1380). ارتباط پژوهشگران و بهره‌وران ... . تهران: پژوهشکدة تعلیم و تربیت. پژوهش‌نامة آموزشی، شماره 10.
 7. رئوف، علی. (1377). تحقیق و پی‌آمدهای آن در پژوهش در آموزش. انتشارات پژوهشکدة تعلیم و تربیت.
 8. دادستان، پریرُخ. (1380). متن مصاحبه، تهران: پژوهشکدة تعلیم و تربیت. پژوهش‌نامة آموزشی، ویژه‌نامة شماره 10.
 9. سعادتی، طاهره. (1377). بررسی موانع استفاده از نتایج پژوهش‌ها در آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستان‌های استان مازندران، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. پایان نامة کارشناسی ارشد.
 10. سیف، علی اکبر. (1377). بررسی مشکلات و موانع کاربرد یافته‌های پژوهشی، مجموعه مقاله‌های پژوهشی در آموزش. تهران: پژوهشکدة تعلیم و تربیت. تک نگاشت شماره 17.
 11. سیف، علی اکبر. (1380). متن گفتگو. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت. پژوهش‌نامة آموزشی، ویژه‌نامة شماره 10.
 12. صافی، احمد. (1369). ارزیابی پژوهش‌های انجام شده در وزارت آموزش و پرورش و کاربرد نتایج حاصله در تصمیم‌گیری‌های مدیریت عالی. شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش.
 13. صافی، احمد. (1380). اهمیت جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش، تلاش‌ها، چالش‌ها، سیاست‌های آینده. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت. پژوهش‌نامة آموزشی، شماره 35.
 14. عابدی، احمد و همکاران. (1384). فرا تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش کاربست یافته‌های پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش. نوآوری‌های آموزشی، شمارة 12.
 15. فتحی وارجارگاه، کورش. (1382). موانع پژوهش‌مدار کردن تصمیم‌گیری در فرایند برنامه‌ریزی درسی. فصلنامة تعلیم و تربیت، شمارة 74.
 16. قائدی، یحیی. (1379). نظریه‌ای دربارة موانع نظری پژوهش در نظام آموزش عالی، مجموعه مقالات اولین همایش بررسی ضرورت‌های پژوهش در آموزش عالی. واحد فیروزکوه، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه.
 17. قائدی، یحیی، و دیباواجاری، مریم. (1381). بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت استفاده از یافته‌های پژوهشی بین مسئولان و تصمیم‌گیران. سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.
 18. قائدی، یحیی. (1382). بررسی میزان استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده در سطح اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان. دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، معاونت پژوهشی.
 19. متین، نعمت الله. (1379). بررسی میزان استفاده از یافته‌های پژوهش‌های انجام شده در آموزش و پرورش. تهران: پژوهشکدة تعلیم و تربیت.
 20. مهرمحمدی، محمود. (1372). روش‌هایی برای کاربست یافته‌های پژوهش، (ترجمه). شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش.
 21. مهرمحمدی، محمود. (1377). کاربست یافته‌های تحقیقاتی در آموزش و پرورش، چرا و چگونه؟ تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، تک نگاشت شمارة 17.
 22. مهرمحمدی، محمود. (1380). علل عدم کاربست چیست؟ و راه‌های توسعه کاربست کدام است؟ تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، پژوهش‌نامة آموزشی، ویژه‌نامة شماره 10.
 23. میرعارفین، فاطمه. (1379). برخورداری مصوبات شورای آموزش عالی آموزش و پرورش از پشتوانة پژوهشی. پژوهشکدة تعلیم و تربیت. پژوهش نامة آموزشی شمارة 10.
 24. نامی، شمسی. (1376). نظرخواهی از پژوهشگران و مدیران آموزشی دربارة عوامل دخیل در عدم کاربست یافته‌های پژوهشی در سطوح مختلف تصمیم گیری در وزارت آموزش و پرورش. تهران: پژوهشکدة تعلیم و تربیت.
 25. نامی، شمسی. (1377). موانع بکارگیری یافته های پژوهشی در تصمیم‌گیری‌های آموزشی، فصلنامة تعلیم و تربیت، شماره 53 و 54.
 26. Chelimsky, E. (1997). The coming transformation in public policymaking. Knowledge and Policy, 9:1،43-57.
 27. Dann, w.n. (1992). Mading a transition. Knowledge and Policy. Journal of Policy Making. 51:3-5.
 28. Davis, B. (1995). The staff nurse as research facilitator. Canadian Journal of Nursing Administration. 8 (1) 92-110.
 29. Dearing, G. w., and Meyer, C. (1997). An explanatory tool for predication adoption decision. Science Communication Journal, 4:43-51.
 30. Edwards, L. A. (1991). Using knowledge and technology to improve the quality of life of people who have disabilities. A Presume Approach. Philadelphia. Knowledge Utilization Program.
 31. Feuer, M. J., et al. (2002). Scientific culture and educational research. Educational Research، 31 (8)، 4-14.
 32. Frenk, J. (1992). Balancing and excellence: Organizational response to link research with decision marking. Soc. Sci. Med. 35 (11).
 33. Furlong, J., and Oancer, A. (2005). Assessing quality in applied and practice- based educational research. Journal of Educational Study. 4 (1)
 34. Funk, S. G., et al. (1991). Barriers: The barriers to research utilization scale. Applied Nursing Research 4(1), 39-45.
 35. Garner, B. (2001). Connecting research and practice: A look at what is known about research utilization. Focus on bacicc, basics, 4.
 36. Hanny, R. S. (2003). The utilization of health research in policy – making: Concepts, examples and methods of assessment. Health research policy and systems 1(2).
 37. Horesley, J. A., et al. (1993). Research utilization as an organizational process. Journal of Nursing Administration, 8 (7) 4-6
 38. Huberman, M., and Benperetz, T. (1994). Linking the practitioner and researcher communities. International Congress for School Effectiveness, USA..
 39. Huberman, M., and Thurler, G. (1991). Steps toward an integrated model of research utilization. Knowledge, 8: 586-611.
 40. Husen, T. (1996). Educational research and policy making in: International Encyclopedia of Education. USA, Pergamon Press.
 41. Hutchinson, J. (1993). Knowledge dissemination and utilization: A Literature Review. Washing، Ds. NSF.
 42. Lampert, M. (1985). How do teachers manage to teachers problems in practice. Harward Educational Review, 55، 187-194.
 43. Landry, R. et al. (1999). Climbing the ladder of research utilization: Evidence from social science research. Annals Meting of the Society for Studies of Science, Sandiego, October 28-31، 1999.
 44. Lather, P. (2004). Scientific research in education: A critical perspective. British Educational Journal. Vol. 30 No. 6. 760-772.
 45. Learning, T. (1982). Why isn’t educational research more useful? Prospect. Paris: Unesco publishing.
 46. Lester, J. P. (1993). The utilization of policy analysis by state agency officials. Knowledge: Creation، Diffusion, Utilization, 14: 3. 267-290.
 47. Marin, M. C., and Bertrand, J. T. (2006). Evaluating. Operations research utilization: Guidelines for assaaessing process and impact. Population council family health international. Tulane University.
 48. Mustonen, M. (2006). Basic research utilization and the employment contract. Discussion Paper, No.102.
 49. Nisbet, J. (2005). What is educational research? Changing prospective through the 20th century: Research Papers in Education. 20 (1). 25-44.
 50. Nyeden, P., and wiewell, W. (1992). Collaborative research: Harnessing the tensions between research and practitioners. The American Sociologist، Winter, 43-55.
 51. Oh, C. H., and Rich, R. F. (1997). Explaining Use of Information. Public Policy Making knowledge، 9:1. 3-35
 52. Olson, K. (1994). Strengthening the link between research and practice. Journal of Canadian Nurse. 88 (1) 42-44.
 53. Orlandi, M. A. (1996). Health promotion technology transfer: organizational perspectives. Canadian Journal of Public Health 87 (2) 23-33.
 54. Reid, I. (2005). Research in Education into the twenty-first century. Research in Education, 73.
 55. Rich, R. (1997). Knowledge creation Dissemination and utilization. knowledge: The International Journal of Knowledge Transfer and utilization 12: 3, 319-337
 56. Silverside, A. (1997). Dissemination of research results to clinicians an Art in Itself. Canadian Medical Association Journal 156:12, 1746-47.
 57. Sowpe, S. J. (2001). Closing The Gap: new ways of strengthening the link between educational research and decision making. Journal of Education Policy, 9 (7). 33-37.
 58. Stonen, D., et al. (2001). Bridging research and policy. An International Workshop. Warwick University 16-12 2001.
 59. Stevenson, J. (2002). Use of the workplace knowledge. International Journal of Education Research 37. 1-15.
 60. Weiss, C. H. (1980). knowledge creep and decision accretion. Knowledge: Creation، Diffusion، Utilization, 1, 309-404.
 61. Weiss, C. H. (1979). The many meaning of research utilization. Public Administration Review. 39 (50).
 62. Wiersma, W. (1991). Research method in education. Boston, Printic/ Hall.
 63. Willinsky, J. (2002). The strategic educational research program and the public value of research. Educational Research, 30 (7). 5-14
 64. Yin. R. K., and Moore، G. B. (1988). Lessons on the utilization of research from nine case experienced in the natural hazards field، knowledge in society. The International Journal of Knowledge Transfer، 1:30, 25-44.