رابطه آموزش‌های کاردانش و فنی و حرفه‌ای با اشتغال در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده

پژوهش حـاضر با هـدف بـررسی وضعیت اشتغـال فارغ‌التحصیلان آمـوزش‌هـای فنی و حرفه‌ای، کاردانش و نیز شناسایی عوامل احتمالی مؤثر بر اشتغال آنان، به سفارش سازمان آموزش و پرورش در استان آذربایجان شرقی انجام شد. برای بررسی توزیع ویژگی‌هـای اشتغال جامعـة مورد مطـالعـه، نمونه‌ای به حجم 633 نفر از فارغ‌التحصـیلان (386 نفر از فنی و حرفـه‌ای و 247 نفر از کـاردانش به جز دورة بزرگسالان)، به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و داده‌های موردنیاز با مراجعة مستقیم به آزمودنی‌ها از طریق ابزار پرسشنامه به دست آمد؛ علاوه براین، از اسناد و مدارک رسمی برای مقایسة یافته‌ها با اطلاعات و آمارهای رسمی موجود، استفاده شد.
خلاصه یافته‌های پژوهش عبارت‌اند از: این پژوهش نشان داد که4/17 درصد از گروه نمونة فنی و حرفه‌ای و 15 درصد از گروه نمونة کاردانش در مشاغل مرتبط با رشتة تحصیلی اشتغال دارند و به طور کلی پسران بیشتر از دختران در مشاغل مرتبط با رشتة تحصیلی اشتغال دارند. نتایج نشان داد که نسبت اشتغال مرتبط با رشتة تحصیلی در بخش دولتی (5/77 درصد) بیشتر از بخش خصوصی و سایر مشاغل (9/58 درصد) است و نسبت‌های اشتغال فارغ‌التحصیلان در مناطق مختلف استان یکسان نیست. بیشترین درصد اشتغال مرتبط با رشتة تحصیلی، در میان فارغ‌التحصیلان نواحی مرکزی مشاهده می‌شود. سرانجام نتیجه‌گیری شد که بخشی از مشکلات اشتغال فارغ‌التحصیـلان فنی و حرفه‌ای به محـدودیت‌های بازارکـار و قسمتی به چگونگی برنـامه‌های آموزشی مربوط می‌شود. در این پژوهش پیشنهاد شد که مهـارت‌های دارای قابلیت اشتغال (اعم از فکری و جسمی) با برنامه‌های فنی و حرفه‌ای تلفیق شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation of work-based and vocational education with employment

نویسنده [English]

  • Tahmasb Kavousi
Master of Educational Research
چکیده [English]

This study was carried out in East Azerbaijan province in Iran to survey the employment situation of the work-based and vocational education graduates and to explore the probable factors affecting their employment. Data were collected using a questionnaire administered to a stratified random sample of  633 individuals (386 from vocational and 247 from work-based courses).Findings showed that only 17.4 percent of   vocational education graduates and 15 percent of work-based graduates were employed in positions related to their fields. The proportion of employment varied in different regions of the province. The maximum percentages of field-related employment belonged to the graduates of the central region. Finally, it was concluded that problems of employment were partially related to the limitations of labor market and also to the quality of educational program. It was suggested to integrate the employability skills with the career and technical programs.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • vocational education
  • work-based education
  • employment
احمدپور داریانی، محمود. (1380). کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. تهران: شرکت بردیس.
حقی، رضا. (1367). بررسی رابـطة آموزش‌های فنی ـ حرفه‌ای با اشتغـال فـارغ التحصیلان سـال‌هـای 1363-1367 (استـان کرمانشاه). گزارش طرح تحقـیقی، سازمـان آموزش و پرورش استان کرمانشاه.
جعفری، غلامرضا. (1371). بررسی رابطة آموزش‌های فنـی و حرفه‌ای با اشتغال در کشور. گزارش طرح تحقیقی، سازمان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان.
دبیرخانه شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. (1362). نظام آموزش فنی و حرفه‌ای ـ مصوب شورای عالی هماهنگی. نشریة شماره 25 . صفحه 3و4.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی. (1381). آمارنامة استان آذربایجان شرقی. 
شکـوئی، حسیـن. (1379). دیدگاههای نو در جغرافیای شهری. تهران: سمت.
طالـقانی‌نیا، محمـد. (1372). بررسـی رابطة آموزش‌های رسمی فنی و حرفه‌ای بـا اشتغـال فارغ‌التحصیلان سـال‌های 1363-1367در شهرستان‌های استـان تهـران. گـزارش طـرح تحقیقی، پژوهشکده تعلیم و تربیت.
فرشاد، مجید. (1374).بررسی رابطة آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای بـا اشتغال. گزارش طرح تحقیقی، پژوهشکده تعلیم و تربیت.
لوی، الف. (1372).مبانی برنامه‌ریزی آموزشی، برنامـه‌ریزی درسی مدارس. تهران: انتشارات  مدرسه.
مرکز آمار ایران. (1382). آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار در اردیبهشت سال 1382. تهران: دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.
نظــری، هـادی. (1372). بررسـی رابطـة آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای بـا اشتـغال در استان زنجان. گزارش طرح تحقیقی، پژوهشکده تعلیم و تربیت.
نفیسی، عبدالحسین. (1379).بررسـی نارسـاییهای ارتبـاط نظـامهـای آموزش و پرورش و بازارکار و ارائه راهحلهای اصلاحی. تهران: انتشارات مدرسه.
Emerson, L. J., & De Young, L. (1982). Small school vocational cooperative. Olympia, WA: Washington State Commission for Vocational Education. Eric Digest [On line].Available: http://www.eric facility.net/eric digests/ed229586.html.
Hoachlander, G. (2005). Does vocational education have a role to play in high      school reform? Education Week. 24 (33), 38-48.
Imel. S. (1993). Vocational education’s role in dropout prevention. Eric Digest [On        
line]. Available: http://www.eric facility.net/eric digests/ed355455.html.
Karam, G. (2006). Vocational and technical education in Lebanon: Strategic issues and challenges. International Education Journal. 7(3), 259-272.
Kerwood, R. V., Stavsen. M. (1988). Should we cheat the rural vocational education sudent? Model programs for rural vocational education. Flagstafl: NovthernArizonaUniversity. ArizonaCenter for vocational Education. Eric Digest (Online). Available: http://www.ericfacilit.net/eric.digests/ed200573.html.
Lynch, R.L. (2000). High school career and technical education for the first decade of the 21st century. Journal of Vocational Education Research. 25(2). 155-198.
Maclean , R., and Ordonez, V. (2007). Work, skills development for employability
and education for sustainable development. Educ. Res. Policy Prac. 6:123–140.
Maldonado, C., and Farmer, E. I. (2007). Examining latinos involvement in the  workforce and postsecondary technical education in the United States. Journal of Career and Technical Education. 22(2), 26-40.
Mupinga, D.M., and Burnett, M.F., and Redmann, D.H. (2005). Examining the purpose of technical education in Zimbabwe’s high schools. International Education Journal. 6(1), 75-83. 
Mustapha, R., and Abdullah, A. (2004). Malaysia transitions toward a knowledge-based economy. The Journal of Technology Studies.30(3),51-61.