بررسی تأثیر روش مدیریت تبادل رهبر ـ عضو برابعاد جوّ سازمانی مؤسسة آموزش عالی سوره از دید کارکنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت رهبر ـ عضو بر ابعاد جوّ سازمانی دانشگاه سوره بود. روش پژوهش، تحقیق شبه آزمایشی یک گروهی با پیش آزمون و پس آزمون بود و60 نفر از 89 کارمند دانشگاه سوره به عنوان نمونة پژوهش به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. همة شرکت کنندگان پیرو شیوة مدیریت مدیر جدید که سبک مدیریت رهبر ـ عضو را به کار می‌برد، به پرسشنامة ابعاد جوّ سازمانی پریزیوزی (1980) به عنوان پیش آزمون پاسخ دادند. ابعاد هدف، ساختار، رهبری، ارتباطات، پاداش‌ها، روش‌های کمکی و نگرش نسبت به تغییر با استفاده از مقیاس مسی سنجیده شد. شرکت کنندگان هشت ماه پس از به کارگیری سبک مدیریت رهبر ـ عضو مجدداً به مقیاس مذکور پاسخ دادند. نتایج نشان داد که بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون مقیاس ابعاد جوّ سازمانی در ابعاد رهبری، ارتباطات، روش‌های کمکی و نگرش نسبت به تغییر تفاوت معنی‌دار وجود داشت، این بدان معنی است که این ابعاد پس از هشت ماه بهبود یافته بود؛ همچنین بین زنان و مردان در ابعاد رابطه، پاداش‌ها و روش‌های کمکی در پس آزمون تفاوت معنی‌دار وجود داشت، یعنی دید کارکنان زن نسبت به کارکنان مرد بهبود بیشتری پیدا کرده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Leader Member Exchange (LMX) on organizational climate

نویسنده [English]

 • Nastaran Adib rad
Faculty member of Shahid Beheshti University Counseling Department
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of Leader Member Exchange (LMX) on organizational climate, using the quasi-experimental approach. The sample included 60 employees selected at random from SoorehUniversity to participate in this research. For pretest the participants responded to Preziosi's (1980) Organizational Diagnosis Questionnaire(ODQ) which assesses seven dimensions of organizational climate(Purpose, Structure _ Leadership_Relationship-Rewards- Helpful  mechanism_Attitude toward change ). After an interval of eight months all sample responded to the ODQ once again as the posttest. Results showed significant differences between pretest and posttest scores in terms of Purpose, Leadership, Relationship, Helpful mechanism and Attitude toward change. Pretest scores of men and women were found to be significantly different in terms of Rewards.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leader Member Exchange
 • the ODQ
 • Organizational climate
 1. حقیقت‌جو، ف؛ ثنایی، ب؛ کیامنش، ع؛ شکرکن، ح. (1384). مقایسه آموزش تئوری تبادل عضو ـ رهبر (IMX) با و بدون خدمات مشاوره‌ای به مدیران، بر نگرش‌های شغلی و رفتار مدنی سازمانی کارکنان شرکت توزیع برق تهران. پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران
 2. جمشیدیان، م.، خوش اخلاق، ر.، قیاسیان، م. (76- 1375). کاربرد مدل شش وجهی در ارزیابی جوّ سازمانی. فصلنامة دانش مدیریت، 35 و 36، صص 50- 55)
 3. دسلر، گ. (1371). مبانی مدیریت. ترجمة د. مدنی. تهران: انتشارات پیشبرد.
 4. ساعتچی، م. (1375). نگرش کارکنان دربارة عوامل مؤثر در رضایت شغلی و ترک خدمت. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 5. شریف‌زاده، ف. و کاظمی، م. (1377). مدیریت و فرهنگ سازمانی. تهران: انتشارات قومس.
 6. شفیعی، م. (1383). بررسی و مقایسه جوّ سازمانی دبیرستان‌های پسرانه شهر تهران با مدیران انتخابی و انتصابی. پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه شهید بهشتی.
 7. عباس زاده، م. (1374). کلیات مدیریت آموزشی. ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
 8. گری، ج. (1379). مردان مریخی زنان ونوسی. ترجمه م. قراچه داغی، تهران، نشر پیکان.
 9. مقیمی، م. (1377). سازمان مدیریت رویکردی پژوهشی. تهران: نشر ترمه.
 10. معین، م. (1379). فرهنگ معین، نشر امیرکبیر
 11. نویدی، ف. (1385). بررسی مقایسة رابطة دلزدگی زناشویی با عوامل جوّ سازمانی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش و بیمارستان‌های شهرتهران، پایان نامة کارشناسی ارشد رشتة مشاورة دانشگاه شهید بهشتی.
 12. هاشمی، م. (1378). بررسی رابطة بین ارتباط اثربخشی جوّ سازمانی دبیرستان های دخترانة شهر تهران از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 79-78. پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه شهید بهشتی.
 13. همتی، ط. (1381) . بررسی رابطة جوّ سازمانی با رضایت شغلی دبیران دبیرستان‌های دخترانة شهر تهران در سال 81- 80. پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه شهید بهشتی.
 14. Chong, L. J.(2001).Managerial role congruence and leader_member exchange. Internet
 15. Dansereau, T. F., Grean, G., & Haga, D. E., (1995). Introduction leadership: The multiple –level approaches. Leadership Quarterly, 6(2), 97-109.
 16. Dionne, L. (2000). Leader-member exchange (LMX): Level of negotiating attitude & job satisfaction. University of Moncton, Shippagam. Onepine. info.
 17. Gerstner, C. R., & Day, D. V. (1997). Meta-analytic review of leader-member exchange theory: CorrelaTES & Construct issues. Journal of Applied Psychology, 82 (6) , 827-844.
 18. Grean, G., Novak, M. A., Sommerkamp, P. (1982). The effects of leader member exchange and job design on productivity and satisfaction: testing a dual attachment model. Organizational Behavior and Human Performance, 30, 109, 131.
 19. Kim, S. Y., & Scotter, J. V. (2002). Influence of contextual performance and leader-member exchange (LMX), Relationships on group choisen and group performance: A preliminary model. Midwest Academy of Management Conference.
 20. Liden,R., & Maslyn, J. (1998). Multidimensionality of leader-member exchange: An empirical assessment through scale development. Journal of Management, 24(1), 43-72.
 21. Manzoni, J.F., & Barsoux, J. L. (2003). The set-up) to-Fail Syndrom: How Good Manager Cuse Ereat People to Fail. Harvard Business Review.
 22. Podaskoff, P. M., Ahearne, M., Mackenize, S. B. (1997). Organizational citizenship behavior and the quality and quantity of work group performance. Journal of Applied Psychology, 82(2), 262-270.
 23. Sanchez. (2002). The role of trust, leader-member exchange and organizational justice in employee attitudes and behaviors. Internet.
 24. Scandura, T. A. (1999). Rethinking leader-member exchange: An organizational justice perspective. Leadership Quarterly, 10(1), 25-40.
 25. Schriesheim, C. A., Castro, S. L., & Cogliser, C. C. (1999). Leader-member exchange (LMX) research: A Comprehensive review of theory, measurement, and data-analytic practices. Leadership Quarterly ,10(1), 63-113.
 26. Siop. (2003). Leader-member exchange theory . Society for Industrial and Organizational Psychology INC.
 27. Sparrow, R. T., & Liden, R. C. (1997). Process and structure in leader-member exchange. The Academy of management Review, 22(2), 522- 552.
 28. Wayne, S. J., shore, L. M., & Liden, R. C. (1997). Perceived organizational support & leader-member exchange: A social exchange perspective. Academy of Management Journal, 40(1), 82-11.
 29. http://siop.org