ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی شرکت برق منطقه‌ای باختر از دیدگاه دانش‌آموختگان و مدیران مستقیم آنان و ارائه راهکارهای اصلاحی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پروژة ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی شرکت برق منطقه‌ای باختر و ارائه راهکارهای اصلاحی بنا بر سفارش کمیتة مرکزی تحقیقات شرکت و قرارداد پژوهشی با دانشگاه شهید بهشتی از سال 1384 آغاز و در شهریور 1385 به اتمام رسید. محدودة اجرای این طرح، شرکت‌های تحت پوشش برق منطقه‌ای باختر و نمونه‌ها شامل کلیة کارکنانی بود که درسال 1383 در دوره‌های آموزشی شرکت مذکور حضور داشتند. افزون بر این، مدیران مستقیم آنان نیز بخش دیگری از نمونه‌های پژوهش را شامل می‌شدند. هدف اصلی از اجرای این پروژه، شناسایی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی و شناخت نقاط قوت و ضعف فرایند برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌ها به منظور ارائه راهکارهای اصلاحی مناسب بود. به همین منظور پرسش‌های پژوهشی این تحقیق براساس الگوی چهار سطحی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی «کرک پاتریک1» تدوین شد و مبنای طراحی و ساخت ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز قرار گرفت.نتایج طرح نشان دهندة وجود اثربخشی در دوره‌های آموزشی در حد نسبتاً مطلوب می‌باشد. با وجود این برخی از ابعاد و جنبه‌های دوره‌های آموزشی برگزار شده از نواقص و کاستی‌هایی نیز برخوردار بوده، که به تفصیل و با ذکر جزئیات در گزارش پژوهش آورده شده است. در پایان مقاله نیز برخی پیشنهادهای کاربردی به تفکیک عناصر اصلی فرایند آموزش تنظیم و ارائه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Training Effectiveness in the Western Regional Power Company (WLPC)

نویسنده [English]

  • Mohammad Ghahremani
Faculty member of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

One of the most important and challenging task of human resources management (HRM) is measuring the effectiveness of training programs. Training effectiveness is a multidimensional and complex concept that consists of many organizational variables and processes.This article reports main results of a descriptive research study on effectiveness of short term courses offered for technicians and engineers of the Western Regional Power Company (WLPC), affiliated to Power Ministry of IRAN (1383/2004-2005). A questionnaire was administered to a randomly selected sample of 172 (124 trainee and 48 managers) from four western provinces of the region.The questionnaire was based on the Kirkpatrick model for measuring training effectiveness. The Cronbach alpha for the trainees' and managers' questionnaire were .93 and .89, respectively.
Results showed that the effectiveness of courses ranges from 70.2% to 88.4% at different levels of the model.Finally, given the strengths and weaknesses, some solutions and recommendations were suggested to improve the planning and management processes in WLPC training programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • measuring training effectiveness
  • Kirkpatrick model
  1. Mahapatra, R. and Lai, V. (2005, January). Evaluating end-user training programs. Communications of ACM, 48,No.1, 67-70.
  2. Robinson, D. G., and Robinson, J. C. (2005). Moving from training to performance: A practical guidebook: American Society for Training & Development (ASTD) and Berrett- San Francisco, Kohler Publishers.
  3. Salvator, F. (1998). Evaluating training program: The four levels by Donald Kirkpatrick, American Journal of Evaluation, Vol.19, No.2.