بررسی رابطه سبک رهبری تحولی ـ تعاملی با میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در دبیرستان‌های شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

2 فوق لیسانس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی همبستگی بین سبک رهبری (تحولی ـ تعاملی) مدیران دبیرستان‌های شهر اصفهان با میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان‌های یادگیرندة قابلیت‌های شخصی ـ الگوهای ذهنی ـ آرمان مشترک ـ یادگیری تیمی و تفکر سیستمی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعة آماری شامل 310 نفر از مدیران و 4808 نفر از دبیران دبیرستان‌های مناطق شش گانة شهر اصفهان در سال تحصیلی 85-1384 بود، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی متناسب با حجم، 90 نفر از مدیران و 120 نفر از دبیران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامة باس با 41 گویه و پرسشنامة محقق ساختة سازمان‌های یادگیرنده با 44 گویه بود که ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 96/0 برای پرسشنامة سازمان یادگیرنده و 94/0 برای پرسشنامة رهبری تحولی ـ تعاملی به دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد بین سبک رهبری (تحولی- تعاملی) با میزان کاربست همة مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده رابطة مثبتی وجود دارد و مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده از نظر مدیران در مدارس بیش ازسطح متوسط بوده است. بین سبک رهبری تحولی و سبک تحولی- تعاملی با قابلیت‌های شخصی (در سطح معناداری 05/0P)، رابطة معنادار وجود داشت و سایر مؤلفه‌ها (الگوهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی) فقط با سبک رهبری تعاملی رابطة معناداری داشتند و سبک رهبری تحولی رابطه معنادار با این مؤلفه‌ها نداشت. بین نظرات دبیران مرد و زن در خصوص سبک رهبری تحولی تفاوت معنادار وجود داشت (در سطح01/0P) ولی بین نظرات مدیران مرد و زن (درسطح05/0P) در مورد مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده تفاوت معنادار وجود نداشت. از نظر مدرک تحصیلی نیز بین نظرات دبیران در مورد سبک رهبری نیز از نظر دبیران لیسانس و فوق لیسانس (01/0P) تفاوت معنادار وجود داشت. در حالی که بین نظرات مدیران در مورد مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده با توجه به مدرک تحصیلی و سابقة خدمت (در سطح05/0P) تفاوت معنادار وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Transformational and Transactional Leadership Style with the Application of the Learning Organization

نویسندگان [English]

 • Ghorbanali Salimi 1
 • Elham Shahmandi 2
1 Faculty member of Isfahan University
2 MA
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship between transformational and transactional leadership style among high school principals based on the learning organizations factors (personal matters, mental model, shared vision, team learning and system thinking). A randomly selected sample of 90 principals and 120 teachers from Isfahan participated in the study. The instruments included two questionnaires; one with 41 and the other with 44 items. The Cronbach alpha was 0.96 for the learning organization scale and 0.94 for transformational and transactional questionnaire. Results showed a positive relation between transformational and transactional leadership style with indices of learning organization. It was also found that in view of high school principals the elements of learning organization were above average. As far as the learning organization indices were concerned no difference was found between principals of different sexes, qualifications, and years of experience. Meanwhile, as for the leadership style a significant difference was found between teachers of different qualifications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Common vision
 • Leadership
 • earning
 • Organizational Learning
 • Systematic Thinking
 • Transformational and Transactional Leadership Style
 1. ابوی اردکانی، محمد.(1379). نظریة سازمان‌های یادگیرنده. مقالة الکترونیکی از سایت:
 2. http:/www. fron doc. Ac. Ir/reports/learning/learning htw.
 3. بهنامی، ژزف. (1384). یادگیری سازمانی. تدبیر، فصلنامه علمی- تخصصی مدیریت، شمارة 126، تهران: انتشارات مدیریت صنعتی.
 4. حیدری تفرشی، غلامحسین؛ و یوسفی سعید آبادی، رضا، و خدیوی، اسدالله. (1381). نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز. تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
 5. سپهری، مهران. (1381). مهندسی مجدد فرایندهای سازمان. ماهنامة علمی آموزشی تدبیر، شمارة 122. تهران: انتشارات کیهان.
 6. سنج، پ. (1384). پنجمین فرمان، خلق سازمان‌های یادگیرنده (ترجمة حافظ کمال هدایت و محمد روشن). تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، مشاورة آموزشی تحقیق. (1990).
 7. مک دانلد، جان واستیو تانر(1381). مدیریت دانش دریک هفته. (ترجمه گروه کارشناسان ایران). تهران: انتشارات کیفیت ومدیریت.
 8. هنسن، م. (1376). مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی. (ترجمة محمدعلی نائلی). اهواز: انتشارات شهید چمران.
 9. Abu-Tineh, A. M. (2003). Exploring the relationship between the perceived leadership style of principals and their teacher's practice of the five disciplines of learning schools. Proquest Digital Dissertation. DAL-A 62/02, P. 343.
 10. Amy Hawkins. (2005). Leaders as facilitators of organizational learning. UMI. Poquest Digital Dissertation. Regent University. DAL-A 66/11, P.348, MA 2006.
 11. Ambrosi, M. (2000). An investigation of gender differences in transformational
 12. and transactional leadership styles. Edu thesis spalding university.
 13. Bannon, K. C. (2000). A study principals and teachers perceptions of the extends towhich principals exercise transformational leadership in school and the relationship of these leadership perceptions to teachers perception of the shard school goals and teacher, commitment in three schools. EdD. There. ST. John University.
 14. Bass, B. M. and Steig Lmeier. (1998). Ethics, character, and authentic transformational leadership. Center for leadership studies, school of management. Binghamton University. Web: http:www.cls Binghamton-edu-Bassteid.html.
 15. Braid, R. P. (2000). The role of a new leadership team in transforming a school
 16. district. Ph.D. University of Texas.
 17. Brossoit, K. B. (2000). A study of the understanding employee empowerment in
 18. The work place: Exploring the relationship between transformational leadership, Employee perceptions of Empowerment and key work out comes. Ph.D. Thesis, The Claremont Gar Date University.
 19. Chen- Cheng, Hong. (2004). A study of the relationship between the learning organization and principal leadership styles in Taiwan. UMI proquet Digital Dissertation Full Citation & Abstract DAL-A 65102, p. 358.
 20. Chow Hung, W. (1994). An investigation of the relationship between principals leadership and teachers self concept. Hong Kong, http://www. Fed cuhk. Edu.
 21. Crowford, L (2004). High school leadership principal practices and beliefs within the learning organization.http://cranfordville.com/Cranfordville/resumelc.htm
 22. Dodgosn, M. (1993). Organizational learning: A Review of Some Literatures,
 23. organization studies. Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/1190110401_ref.html. Vol 14, No. 3, pp. 375-394.
 24. Ekman , A. (2004). Learning organization in theory and practice. : Apoteket Learns]. - Uppsala: Uppsala University Uppsala universitet, Interfaculty Units Fakultetsövergripande enheter, Acta Universitatis Upsaliensis Acta Universitatis Upsaliensis, 2004 - (Uppsala Studies in Education, ISSN 0347-1314; 105)
 25. Fullan, M. (1993). The new meaning of educational change. New York: Teachers college press.
 26. Hoy, w . Miskel, c .(2001). Educational administration, theory, research, and practice.
 27. Huber, G. P. (1991). Organizational learning: the contributing, process and the
 28. literature. Organization Science. Vol. 2, No. 1, pp. 88-115.
 29. Jackson, R. L. (1999). Transformational and transactional leadership indivision administration at three institutions of higher education. EdD. University of Cincinnati.
 30. Lin, Hsieny. (2004). A study of learning and faculty development in higher education. UMI proquet Digital Dissertation full citation & Abstract. Umipro. DAL 65102, P 430. Aog.
 31. Nurak, Brian. (2004). An exploration of woperative learning process decomming a learning organization. http: // rose-net.co.ir/ Idual. ISBN-554-5911-o.
 32. Ortenblad, Anderson. (2004). The learning organization: Towards an integrated model. The learning organization. 11.(2). PP. 129-144.
 33. Rella, J. (2005). Looking at school change: A story of leadership. Proquest Digital Dissertation looking at school. DAL-A 66101, P. 48
 34. Sharman, Christopher call. (2005). Leadership and learning organization. MI. Proquest Digital Dissertation. State university of New York Empire State Collage.
 35. Sheard. D. (2005). Teacher's reflective perceptions on professional learning an influenced by leadership practices. Proquest Digital Dissertation. DAL-A 65/12, P./ 4425.
 36. Tremble, T. (1996). Transformational leadership and follomer development
 37. selection and Assignment Research unit. Web: http:www.Gwu.Edu
 38. http: //rose-net.co.ir.// Iadul. ISBN. A-612-90511-x.
 39. http://rose-net.co.ir/ Iadul. DAL-A 65104, Pil.