نویسنده = محمد قهرمانی
تبیین عناصر فرهنگ سازمانی در بین اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

دوره 7، شماره 2، مهر 1393، صفحه 136-169

محمد قهرمانی؛ ذوالفقار فاطمی؛ سیدصاحب موسوی


ارزیابی عملکرد دانشگاه شهید بهشتی براساس مدل تعالی سازمانی EFQM

دوره 7، شماره 1، تیر 1393، صفحه 39-67

غلامرضا شمس مورکانی؛ محمد قهرمانی؛ زهرا معارفوند؛ فاطمه زنگنه


اثربخشی فعالیت‌های فوق ‌برنامه دانشگاه شهید بهشتی

دوره 6، شماره 1، تیر 1392، صفحه 48-73

محبوبه عارفی؛ محمد قهرمانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ اکبر خرسندی یامچی


ارزیابی اثربخشی طرح اعتبار ویژه پژوهشی دانشگاهی و ارائه راهکارهای اصلاحی

دوره 5، شماره 1، تیر 1391، صفحه 28-43

محمد قهرمانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محبوبه عارفی؛ محمد آتشک


کاربرد نظریه ویتکین در آموزش کارآفرینی: مطالعه موردی دانشجویان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

دوره 3، شماره 2، مهر 1389، صفحه 7-21

خوشقدم خالدی؛ زهرا اطهری؛ کیومرث زرافشانی؛ محمد قهرمانی


بررسی رابطه سبک رهبری با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه پسرانه

دوره 2، شماره 1، تیر 1388، صفحه 42-54

اصغر تقی نسب؛ محمدحسن پرداختچی؛ محمد قهرمانی