ارزیابی اثربخشی طرح اعتبار ویژه پژوهشی دانشگاهی و ارائه راهکارهای اصلاحی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش توصیفی حاضر که به شیوه پیمایشی به اجرا درآمده است، بررسی اثربخشی اجرای طرح اعطای اعتبار ویژه پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و ارائه راهکارهای اصلاحی است که بدین منظور پرسشنامه محقق ساخته­ای طراحی و پس از تایید روایی آن توسط متخصصین در میان 234 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده­های مختلف دانشگاه شهید بهشتی توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها حاکی از آن است که اعطای طرح اعتبار ویژه پژوهشی طی سال­های 87-1384 روند رو به رشدی داشته است و بیشترین و کمترین میزان برخورداری از اعتبار ویژه پژوهشی به ترتیب در علوم پایه (56 درصد) و هنر (3 درصد) بوده است. هم­چنین یافته­ها حاکی از آن است که در مجموع 75.4 درصد از اهداف مصوب طرح، تحقق یافته است و شایسته است برای اثربخشی بیشتر طرح اصلاحاتی در فرایندهای انجام، قوانین و مقررات مالی و شیوه ارزیابی و امتیازدهی فعالیت­های پژوهشی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Effectiveness of Research Grants At Shahid Beheshti University

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ghahremani 1
 • Mahmoud Abolghasemi 1
 • Mahbobeh Arefi 1
 • Mohammad Atashak 2
1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology of Shahid Beheshti University
2 PhD student in Educational Management, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This study was aimed at exploring mechanisms for improving effectiveness of research grants at shahid BeheshtiUniversity. A questionnaire was administered to a sample of 234 academics from various faculties. Results in dictated that research grant had substantially increased during 1384-87. Basic science had the highest share of research funds where as Arts had the lowest one. Finally, it was suggested that deregulation and facilitation of procedures would enhance research profile of academic staff.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Research grants
 • Resources management in universities
 • Research grants in Shahid Beheshti University
 1. هارولد. ر. (1376). دائره‌المعارف آموزش عالی. ترجمه هادی شیرازی بهشتی، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
 2. نصر، احمدرضا؛ علامت‌ساز، محمدحسین و فکری، جهانگیر (1383). بررسی تحلیلی آئین‌نامه مدیریت گروه‌های آموزشی دانشگاه و عوامل موثر بر عملکرد مدیران آن. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 16 (1)، صص37-65.
 3. فرمهینی فراهانی، محسن (1372). رابطه تخصص اعضای هیئت علمی با موضوع مورد تدریس آن‌ها در دانشکده‌های علوم تربیتی و علوم پایه. پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
 4. عزتی، میترا (1388). ارائه الگوی تاثیر تغییر سازوکارهای تخصیص منابع مالی بر عملکرد آموزشی گروه‌های آموزشی دانشگاهی: موردپژوهی دانشگاه تهران. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران.
 5. Buttel, F.H.; Martin Kenney, J.K.Jr.; & Douglas, S. (1986). Industry-university relationships and the land-grant system. Agricultura Administration, 23, pp. 47-181.
 6. Friedman, M. & Friedman, R. (1990). Free to choose: A personal statement. London: Pan.
 7. Liefner, I. (2003). Funding, resource allocation and performance in higher education system. Higher Education, 46, pp. 469-489.
 8. Nobel, J.; Arthur, C. & Bertha, L. (1992). Faculty productivity and costs: A multivariate analysis. Evaluation Review, 16(3), p. 288.
 9. Phillimor, F. (1986). Commercializing higher education in the UK: The state, industry and peer review. Ph.D. Thesis, University of Cambridge.
 10. Spathis, C. & Ananiadis, J. (2004). The accountability system and resource allocation reform in a public university. The International Journal of Educational Management, 18 (3), pp. 192- 224.