بررسی رابطه سبک رهبری با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه پسرانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیأت علمی شهید بهشتی

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین سبک رهبری مدیر با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه دولتی پسرانه شهرستان رباط کریم بوده است. بدین منظور برای تعیین سبک رهبری مدیران مدارس از پرسشنامه توصیف رفتار رهبر برای تعیین سلامت سازمانی مدارس، پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس متوسطه را که توسط هوی و همکارانش ارائه شده است، بکار بردیم. این پرسشنامه، سلامت سازمانی را از لحاظ هفت بعد (یگانگی نهادی، ساخت دهی، ملاحظه گری، پشتیبانی منابع، نفوذ مدیر بر فرادستان، روحیه و تاکید علمی) و در سه سطح (نهادی، اداری و فنی) بررسی می کند: بین سبک رهبری مدیران مدارس و سلامت سازمانی آن ها رابطه معنی داری درسطح 01/0= وجود دارد. بین سبک رهبری مدارس و سلامت آن ها در سطح نهادی رابطه معنی داری در سطح 01/0= وجود دارد. بین سبک رهبری مدارس و سلامت آن ها در سطح اداری رابطه معنی داری در سطح 01/0= وجود دارد. بین سبک مدیریت مدارس و سلامت آن ها در سطح فنی رابطه معنی داری در سطح 01/0= وجود دارد. همچنین بررسی داده ها نشان داد که بین سبک رهبری و میانگین نمرات مدارس در ابعاد پشتیبانی منابع و نفوذ مدیر بر فرا دستان رابطه معنی داری در سطح 05/0=  تائید نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of leadership style and organizational health in secondary schools

نویسندگان [English]

 • Asghar Taghi Nasab 1
 • Mohammad hasan Pardakhtchi 2
 • Mohammad Ghahremani 3
1 Master student of Shahid Beheshti University
2 Faculty member of Shahid Beheshti University
3 Faculty member of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The main purpose of this study, was to identify the relation between leadership style of principals and organizational health of public boys’ high schools in Robat karim.date were collected using the Leader Behavior Description Questionnaire(LBDQ) to identify leadership style of principals, As for organizational health of schools, Organizational Health Inventory for Secondary schools(OHI-S) (Hoy et al.year ?).was used including  (Institutional Integrity, Initiating Structur, Consideration,Resource Support, Principal Influence with Superiors, Morale and Academic Emphasis) and three levels(Institutional,Managerial and TechnicalA stratified random sample of 216 teachers took part in the study Resulte indicate thatThere is a significant relation between the leadership style of principals and organizational health of secondary schools, (p<0.01).Also a significant relation between the leadership style of principal and school health at three levels of institutional, managerial and technical ,(p< 0.01) was found.Also the results showed no significant relation between the leadership style of principal and school’s average score in dimensions of resource support and Principal Influence with Superiors ,(p < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leadership stuy
 • organizational health
 • high school
 1. زمانیان، محمد.«رابطه بین سلامت سازمانی مدرسه والگوهای رفتار سازمانی» پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی، مرکزآموزش نیروی انسانی دکتراحمدآرام،1379
 2. علاقه بند،علی.«سلامت سازمانی مدرسه»فصلنامه مدیریت درآموزش وپرورش،شماره21، بهار1378
 3. «مقیاس سنجش سبک مدیریت»(Management Style Scale) .پژوهش مشترک: مرکز آموزش مدیریت دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی(واحدساوه). انتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتی،1379
 4. مورهد،گریگوری و گریفین، ریکی. «رفتار سازمانی» ترجمه سید مهدی الوانی وغلامرضا معمار زاده، انتشارات مروارید، چاپ هشتم(ویرایش جدید)، 1383
 5. نیکنامی، مصطفی. «نظارت وراهنمایی آموزشی» انتشارات سمت، 1379
 6. هرسی، پال و بلانچارد،کنث. «مدیریت رفتار سازمانی،کاربرد منابع انسانی» ترجمه علی علاقه بند، نشرامیر کبیر، 1377
 7. هوی،وین و میسکل،سیسیل. «مدیریت آموزشی تئوری،تحقیق وعمل» ترجمه میرمحمد عباس زاده، نشر دانشگاه ارومیه،چاپ چهارم، 1382
 8. Akbaba, Sadegul “Organizational Health Of Secondary Schools In Turkey And Changes Needed” Turkey. (1999)
 9. http//www.aabss.org/journal 1999/f26 akbaba.html
 10. Gordon,Judith R.“Organizational Behavior ;A Diagnostic Approch” . Fifth Edition (1996)
 11. Hoy K. Wayne & Tarter C.John & Kottkamp B. Robert “Open Schools / Healthy Schools, Measuring Organizational Climat”(1990)
 12. http//www.coe.ohio-state.edu/whoy/c4 final.pdf
 13. Miles,Matthew. “ Planned change and organizational health: Figure and Ground” from “Organizations and Human Behavior: Focus on Schools”.Fred D.Carver & Thomas J. Sergiovani. Mc Grow Hill, 1969