بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با سبک مورد عمل آن ها در برخورد با تعارض

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله به نتایج بررسی رابطه عوامل شخصیتی مدیران آموزشی با سبک مدیریت تعارض آن ها در برخورد با تعارض پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور انجام پژوهش از فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل شخصیتی NEO- FFI و پرسشنامه سبک حل تعارض مدیران استفاده شده است. برای تعیین سبک حل تعارض مدیران مورد مطالعه از پرسشنامه رابینز استفاده شده است که پنج سبک برخورد با تعارض  شامل تسلط، مدارا، اجتناب، مصالحه و تشریک مساعی می باشد. برای تعیین پایایی، پرسشنامه های مورد نظر توسط 25 نفر از افراد جامعه مورد مطالعه تکمیل گردید بر آن اساس ضریب آلفای کرانباخ پرسشنامه ابعاد شخصیت72درصد و پرسشنامه قدرت 78 درصد به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران گروه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران است که تعداد آن ها 50 نفر می باشد که بر اساس جدول مرگان تعداد 45 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی، T تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک راهه، تحلیل رگرسیون) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که اولا هیجان پذیری بعد غالب شخصیت مدیران مورد مطالعه و سبک تسلط سبک غالب آن ها در مدیریت تعارض می باشد. ثانیا بین ابعاد شخصیتی به صورت کلی با سبک اجتناب و سبک مدارا رابطه معناداری وجود دارد ثالثا بین بعد هیجان پذیری و سبک مصالحه، برونگرایی و سبک تشریک مساعی، سازگاری و سبک مدارا، انعطاف پذیری و سبک مدارا، مسئولیت پذیری و سبک اجتناب نیز رابطه معناداری برقرار می باشد. بین ابعاد شخصیت و سبک های مدیریت تعارض در سایر مولفه ها رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the relationship between deans' personality aspects of Shahid Beheshti University in relation to their conflict management styles

نویسندگان [English]

 • Mehdi Kaffash 1
 • Mohammad Ghahremani 2
1 Master of Educational Management
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This study examines relationship between personality of university department heads and their conflict management styles. For data collection NEO-FFI five-factor personality shortened questionnaire and also managers’ conflict solution styles were completed by a sample of 45 department heads in ShahidBeheshtiUniversity. T-test, ANOVA and multiple regression were used for data analysis. Results indicated that the forcing style was dominant for conflict management.  A significant correlation was found between personality and   avoidance and accommodation style in managing conflict.  No significant relationship was found between personality dimensions and academic rank, job experience and field of study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conflict Management Styles
 • Personality
 • University Department Heads
 1. ایزدی یزدان آبادی، احمد.) 1382). مدیریت تعارض. تهران: دانشگاه امام حسین
 2. بزرگی، شکرا.... (1377). بررسی تاثیر سابقه مدیریت، سطح تحصیلات و جنسیت مدیران بر روش های حل تعارض در مدارس ابتدایی شهر شیراز. دانشگاه شیراز: پایان نامه کارشناسی ارشد.
 3. پروین، جان. (1381). شخصیت (نظریه و پژوهش). ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور. تهران: آییژ
 4. رابینز، استیفن پی. (1380). رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه ها، کاربردها). ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: علمی و فرهنگی.
 5. کرمی نیا، رضا. (1379). بررسی رابطه موفقیت شغلی با ویژگی های شخصیتی در مدیران ارشد. دانشگاه تربیت مدرس: پایان نامه کارشناسی ارشد.
 6. کیامهر، جواد. (1381). هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نوین (NEO-FFI) و بررسی ساختار عاملی آن (تحلیل تاییدی) در بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاه‌های تهران. دانشگاه علامه طباطبایی: پایان نامه کارشناسی ارشد.
 7. گروسی فرشی، میر تقی. (1380). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت. تبریز: دانیال.
 8. محقق، مریم. (1379). بررسی رابطه بین شخصیت و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس. دانشگاه تربیت مدرس: پایان نامه کارشناسی ارشد.
 9. ناصری، نازیا سادات. (1379). بررسی ربطه بین سبک مدیریت تعارض مدیران و استرس شغلی کارکنان در بانک های کشاورزی شهر تهران. دانشگاه تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد
 10. Cetin, O. and Ozge. H. (2004). Conflict Management Styles: Comparative study of University and High School Teachers. Journal of American Academy of Business. Cambrige: Vol, 5, p. 325.
 11. Costa, P, T., & Mc Crae. R. (1992). Four ways Five Factors are basic person, Individual. Diff. Vol, 13, No, & 6. pp. 653-665
 12. Crae, M. R.and Costa. R. (1998). The Structure of Wiggins Circumflex and Five Factor Model. Jornal of Personality and Social Psychology. Vol, 56. No, H. p. 585-596
 13. Dalton, M & Wilson, M. (2000). The Relationship of The Five-Factor Model of Personality to Job Performance for a Group of Middle Expatriate Managers. Journal of Cross-cultural psychology. Vol, 31. No. 2, PP. 250-258.
 14. Digman. J. M. (1990). Personality Structure: Emergence of the Five Factor Model. Annu. Rev. Psycho, Number, 4. pp.4
 15. Djurkovice, N and Mc Comack, D. (2006).Neuroticism and Psychosomatic Model of Work Place Bullying. Journal of Management psychology. Vol, 21.No.4, PP.73-88.
 16. Hannabuss, S. (2004).Personality and Management Thinking. Journal of management.Vol, 30. No.1, PP. 149 -160.
 17. Johnson, P. (2003).Conflict and the School Leader Expert or Novice. Journal of Research for Educational Leaders (JREL).Vol, 1, N, 3 PP.23-45.
 18. Joyce, B. & Boles, T. (2002). The Role of Personality in Task and Relationship Conflict. Journal of Personality. Vol, 70. P. 311.
 19. Kinhcki, A,. & Kritner, J. (2003). Organization Behavior, Key lenapis, Skills and best practices(MC Graw Hill).
 20. Kozan, K. (1998). Cultural Influenes on Styles Of Handling Interpersonal Conflicts. In Human Relations.N, 9.p.788.
 21. Kreitner, R, & Kincki, A. ( 2008). Organizational Behavior,6th ed ,PP. 374-375
 22. Lothans, F. (2008). Organizational Behavior, 11th ed (Mc Graw-Hill)
 23. Mcshan, S. & Ann ran Glinow, M. (2005).Organizational Behavior. 3th ed (Mc -Hill) p 388
 24. Robbins, S, P, (1998). Organizational Behavior, prentice-Hall, Inc. P.469
 25. Robbins, S, P, and Decenzo, M, (2002). Organizational Behavior, Practice Hall. P. 277
 26. Robbins. S, P, (2008). Organizational Behavior, 9th ed (Practice Hall),P32
 27. Schermrhorn, J, Hunt, J, & Richard, N. Osborn (2005) Organization Behavior, 9th ed,(John Wily and Sons,INC)