دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 19، 1396 
بررسی عوامل مؤثر بر روش تخصیص منابع آموزش عالی در ایران

صفحه 9-32

فریبا خالقی سروش؛ محمود ابوالقاسمی؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ مریم دولو