ارائه‌ی مدل جامع شاخص رضایت دانشجویان ایرانی (قلمرو مورد مطالعه: دانشگاه‌های سراسری منطقه هفت وزارت علوم)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بازرگانی گرایش رفتار و منابع انسانی دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

چکیده

نظام آموزش عالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هر جامعه به‌منظور توسعه و پیشرفت شناخته می‌شود. دانشجویان به‌عنوان مهم‌ترین ورودی این نظام، نقش ویژه‌ای را در دگرگون ساختن سرنوشت کشور ایفا می‌کنند. امروزه با افزایش تعداد دانشگاه‌ها و وضعیت خاص کشور در مواجهه با بحران‌های داخلی و خارجی، توجه به رضایت دانشجویان و جذب و نگهداشت آن‌ها بیش از پیش مورد توجه محققان و مدیران سطوح عالی قرار گرفته است. با وجود تلاش‌های انجام شده، تا کنون به‌طور جدی به این موضوع نگریسته نشده است، به طوری که کشور ایران سالانه هزینه‌ی هنگفتی را به علت خروج دانشجویان نخبه‌ی خود متحمل می‌شود. بنابراین، نیاز به نقشه‌ای جامع، که بتواند مدیران و استراتژیست‌های سازمان را در این راستا راهنمایی کند احساس می‌شود. هدف از این تحقیق ارائه مدلی جامع از نحوه‌ی ارتباط میان شاخص‌ها تشکیل‌دهنده‌ی رضایت دانشجو و در نهایت ایجاد وفاداری است. به این منظور در این پژوهش با ترکیب روش‌های کیفی و کمی ضمن ارائه‌ی روشی نو در ساخت مدل، مدل شاخص رضایت دانشجویان ایرانی تدوین شد. در این راستا 384 پرسشنامه در میان دانشجویان پنج دانشگاه‌ مادر منطقه هفت وزارت علوم توزیع شد. براساس نتایج تحقیق "کیفیت درک شده" و سپس "تصویر سازمان" و "مدیریت ارتباط با مشتری" بیشترین تأثیرمسقیم را بر رضایت دانشجو دارا می‌باشند. هم‌چنین "تصویر سازمان"،"رضایت دانشجویان"و "اعتماد"به عنوان تأثیرگذارترین عوامل در ایجاد وفاداری در دانشجویان شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Comprehensive Index Model of Iranian Students’ Satisfaction (Scope of the Study: the National Universities of Iran Region Seven)

نویسندگان [English]

  • Reza Ebrahimzadeh pezeshki 1
  • Seyed Heidar Mirfakhredini 2
1 PhD student in Business, Behavior and Human Resources, Yazd University
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Yazd University
چکیده [English]

Higher education system has been known as one of the most significant bases of development and progress of every society. As the most important inputs of this system, students play special role in transforming the destiny of the country. Regarding the increasing number of universities and the specific situation of the country in facing the national and international crises, nowadays researchers and managers in higher levels have paid more attention to attracting, satisfying and retaining the students. Despite some efforts undertaken, it has not been looked at seriously, so that Iran loses enormously, for leaving elite students (Brain Drain).Thus, the need to have a comprehensive plan, which would lead the organization's managers and strategists, is felt. The purpose of this study is to provide a comprehensive model for the relationship amongst the students’ satisfaction indexes, and ultimately create loyalty. For this purpose, in this study by the combination of quantitative and qualitative methods, an Iranian students’ satisfaction Index model was constructed including a new way of building models. To do this, 384 questionnaires were distributed amongst five mother National Universities of region seven of Ministry of Science. Based on the results of the study, “perceived quality”, “image organization”, and "student relationship management" have the greatest impacts on the students’ satisfaction respectfully. Also, the "image organization", "students’ satisfaction" and "trust" were identified as the most influential factors in creating loyalty amongst the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction
  • Students’ satisfaction Index
  • loyalty
  • Higher Education System
Anisimova T. A. (2007). The effects of corporate brand attributes and behavioral consumer loyalty, Journals of Consumer Marketing, 24(7).
Aydin, S., & Özer, G. (2005). The analysis of antecedents of customer loyalty in the Turkish mobile telecommunication market. European Journal of marketing, 39(7/8), 910-925.
Azar, Adel & Rajabzade, Ali (2011). Applied Decision Making MADM Approach, Tehran: Publications Negahe Danesh.
Chen, M.F., and Mau, L.H. (2009). The impact of ethical sales behavior on customer loyalty in the life insurance industry, The Service Industries Journal, 29, 59-74.
Chiu, C. H.,  Ying, C. C., Yuan, Y. C., & Ling, L. H. (2012). A Study of the Enhancement of Service Quality and Satisfaction by Taiwan MICE Service Project, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40, 382 – 388.
Chougule, R., Khare, V. R., & Pattada, K. (2013). Afuzzy logic based approach for modeling quality and reliability related customer satisfaction in yhe automotive domain, Expert systems with applications, 40, 800-810.
Clottey, T. A., Collier, D. A., & Stodnick, M. (2011). Drivers of customer loyalty in a retail store environment. Journal of Service Science (JSS), 1(1), 35-48.
Del Rey, E., & Estevan, F. (2013). Conditional cash transfers and education quality in the presence of credit constraints, Economics of Education Review, 34, 76-84.
Ebrahimzade pezeshki, Reza (2015). A Comprehensive Model of Satisfaction Index of Iranian Students with Integrated Approach to Interpretative Structural Modeling and Structural Equation Modeling, Master's Degree of Executive Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University.
Fornell, C. (1992). A national customer satisfaction barometer: The Swedish experience. the Journal of Marketing, 6-21.
Grigoroudis, E., & Siskos, Y. (2004). A survey of customer satisfaction barometers: Some results from the transportation-communications sector, European Journal of Operational Research, 152, 334.
Helgesen, O., & Nesset, E. (2007). Images, satisfaction and antecedents: Drivers of student loyalty? A case study of a Norwegian university college. Corporate Reputation Review, 10(1), 38-59.
Hennig-Thurau, T., Langer, M. F., & Hansen, U. (2001). Modeling and managing student loyalty an approach based on the concept of relationship quality. Journal of service research, 3(4), 331-344.
Hilbert, A., Schönbrunn, K., & Schmode, S. (2007). Student relationship management in Germany–foundations and opportunities. Management Revue, 204-219.
Höllerer, M., Jancsary, D., Meyer, R. E., & Vettori, O. (2013). Imageries of corporate social responsibility: Visual recontextualization and field-level meaning. Research in the Sociology of Organizations, 39(B), 139-174.
Homan, Heidarali (2009). Structural Equation Modeling Using Laser Software. Tehran: Publications Samt.
Huppertz, J. W. (2007). Firms' complaint handling policies and consumer complaint voicing. Journal of Consumer Marketing, 24(7), 428-437.
Johnson, M., Gustafsson, A., Andreassen, T., Lervik, L., & Cha, J. (2001). The evolution and future of national customer satisfaction index models, Journal of Economic Psychology, (22), 245-217 .
Khademi, Mohamad, Ghahramani, Mohamad & Arefi, Mahbobe (2016). Investigating the Relationship Between Satisfaction, Commitment and Loyalty among Undergraduate Students of Islamic Azad University, Eqlid Unit, Leadership Quarterly and Educational Management, 18-34, (4)6.
Kim, Y. E., & Lee, J. W. (2010). Relationship between corporate image and customer loyalty in mobile communications service markets. African Journal of Business Management, 4(18), 4035.
Lin, S. H. (2012). Effects of ethical sales behavior considered through transaction cost theory: To whom is the customer loyal?. Journal of International Management Studies, 7(1), 31.
Maleki, Anahita & Darayi, Mahan (2009). Different Means of Customer Satisfaction Measurement, Eco-Engineering Monthly and Affiliated Industries, 27-32, (3)1.
Maqsood, A. M. (2013). Customer Relationship Management in B-Schools: An Overview. International Journal of Computer Sciences and Management Research, 2(4).
Mikhailov, L., (2003), deriving priorities from fuzzy pairwise comparison judgments, Fuzzy sets and systems, 134, 365- 385.
Mokhtari, Soheila, Adli, Fariba & Ahmadi, Parvin (2017). Astrophysics of human capital diversity in higher education, Management Quarterly and Management Planning in Educational System, 107-138,(4)5.
Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty?. the Journal of Marketing, 33-44.
Pai, J. C. , & Tu, F. M. (2011). The acceptance and use of customer relationship management (CRM)systems: An empirical study of distribution service industry in Taiwan, Expert Systems with Applications. 38, 579–584.
Reichheld, F.F. (1996) .Learning from Customer Defections. Harvard Business Review, 74, 56-67.
Rindell, A. (2013). Time in corporate images: introducing image heritage and image-in-use. Qualitative Market Research: An International Journal, 16(2), 197-213.
Rojas-Mendez, J.I., Vasquez-Prraga, A.Z., Kara, A., & Cerda-Urrutia, A. (2009) . Determinants of Student Loyalty in Higher Education: A Tested Relationship Approach in Latin America. Latin American BusinessReview, 10, 21–39.
Sawadi Z.T., Ibrahim, R., (2011). Customer Relationship Management for University Technology   Malaysia (UTM): Housing Services. Journal of information systems research and innovation, 73, 103-111.
Sedghi, Abaas, Seyed Javadin, Seyed Reza, Matlabi, Davood, Hosieni, Seyed Jaber & Yazdani, Hamidreza (2010). A comparison of customer satisfaction index models and providing a model for assessing the satisfaction of tax collectors in the country's tax affairs organization.  Journal of Business Administration, 101-118,(2)1.
Shaik, N. (2005). Marketing distance learning programs and courses: A relationship marketing strategy. Online Journal of Distance Learning Administration, 8(2).
Sohrabi Yuortchi, Babak, Mosa Khani, Mohamad, Shafiaa, Sepide & Yazdani, Hamidreza (2010). Identifying Effective Factors in Student Satisfaction Formation, Journal of Management Outlook, 39-61, (4)3.
Sumsion, J. (2011) . Capacity building in early childhood education research in a regional Australian university, British Journal of Educational Studies, 59(3), 265– 284.
Suomi, K., & Järvinen, R. (2013). Tracing reputation risks in retailing and higher-education services. journal of Retailing and Consumer Services, 20(2), 207-217.
Svari, S., & Erling Olsen, L. (2012). The role of emotions in customer complaint behaviors. International Journal of Quality and Service Sciences, 4(3), 270-282.
Tabatabai Nasab, Seyed Mohamad, Abolghasemi, Mehdi, Ebrahimzade pezeshki, Reza (2014). Relationship Management with Students A New Approach to Excellent Education, A Study of Yazd University. Journal Higher Education, 107-18, (4)5.
Talib, F. (2011). The Barriers To Total Quality Management Implementation Using Interpretive Structural Modeling Approach. Benchmarking: An International Journal, 18(4), 563-587.
Teas, R. K., & Agarwal, S. (2000). The effects of extrinsic product cues on consumers’ perceptions of quality, sacrifice, and value. Journal of the Academy of marketing Science, 28(2), 278-290.
Temizer, L., & Turkyilmaz, A. (2012). Implementation of Student Satisfaction Index Model in Higher Education Institutions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46(1), 3802-3806.
Thakkar, J., Patel, A.D., Kanda, A., & Deshmukh, S.G. (2008). Interpretive Structural Modeling Of  IT-Enablers for Indian Manufacturing SMEs. Information Management & Computer Security, 16(2), 113-136.
Turkyilmaz, A., Oztekin, A., Zaim, S., & Fahrettin Demirel, O. (2013). Universal structure modeling approach to customer satisfaction index. Industrial Management & Data Systems, 113(7), 932-949.
 Vasudevan, H., Gaur, S. S., & Shinde, R. K. (2006). Relational switching costs, satisfaction and commitment: a study in the Indian manufacturing context. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 18(4), 342-353..
Zanjirchi, Seyed Mahmod (2012). The Process of Fuzzy Hierarchy Analysis, Tehran, Publication Sanei Shahmirzadi.
Zhang, H., Fu, X., Liping, A., & Cai, L.L. (2014). Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis. Tourism Management, 40, 213-223.
Zhang, L., Han, Z., & Gao, Q. (2008). Empirical Study on the Student Satisfaction Index in Higher Education. International Journal of Business and Management, vol.3.