ارزیابی و مقایسه عملکرد درونی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی براساس الگوی رضایت دانشجویی نوئل لویتس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد درونی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در12 حیطه اثربخشی، راهنمایی تحصیلی، جو دانشگاه، زندگی در مجتمع دانشگاهی، خدمات حمایتی دانشگاه، میزان اهمیت به دانشجو، اثربخشی آموزشی، کمک‌های مالی و حمایتی، اثربخشی پذیرش دانشجو، سلامت و امنیت دانشکده‌ها، خدمات برتر، دانشجو محوری و پاسخگویی به جمعیت‌های گوناگون انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است و در مجموع تعداد 328 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر مبنای پرسشنامه بین‌المللی رضایت‌سنجی نوئل لویتس تهیه گردید. داده‌های بدست آمده با استفاده از آزمون‌های t وابسته، t گروه‌های مستقل، t تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن، تحلیل شد. نتایج نشان داد که، تمامی مؤلفه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده‌اند. بیشترین میزان رضایت نسبی مربوط به سه مولفه، خدمات برتر، اثربخشی پذیرش دانشجو و اثربخشی آموزشی بوده و در سایر مولفه‌ها کمترین میزان رضایت مشاهده شده است. همچنین مقایسه دو دانشگاه نشان داد که در بعد پاسخگویی به جمعیتهای گوناگون، رضایت دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در حد متوسط به بالا بوده است. در سایر مؤلفه‌ها علی‌رغم بالاتر بودن میانگین بدست آمده از نظر دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس نسبت به میانگین بدست آمده در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تفاوت معناداری بین دو دانشگاه مشاهده نشد. و میزان رضایت از عملکرد آموزشی دانشگاه‌ها در حد پایین ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Comparison of the Internal Performance of Tarbiat Modares University and Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Based on Noel Levitz Student Satisfaction Inventory

نویسندگان [English]

  • javad Rajabi Moghadasi 1
  • Ali Akbar Khosravi Babadi 2
1 Graduate of Curriculum Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Curriculum Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aims to evaluate and compare the internal performance of Tarbiat Modares University and Islamic Azad University (Central Tehran Branch) concerning the 12 areas of efficacy including educational guidance, university atmosphere, life in a university complex, academic support services, importance given to students, educational effectiveness, financial help, admission efficacy, safety and security of faculties, superior services, student-centrism, and accountability to various populations. A Descriptive survey method was used in this study. A total of 328 MA/MSc and also PhD students of Tarbiat Modares University and Islamic Azad University were asked to answer to a questionnaire. Data collection instrument was a researcher-made questionnaire prepared based on the international satisfaction Pattern of Noel Levitz. The data were analyzed using t-tests, paired samples t-test, one-sample t-tests and Friedman’s test. The results revealed that all the 12 areas were of great importance. The highest relative satisfaction belonged to three areas of superior services, admission efficacy and educational effectiveness. Other elements were of the least satisfaction level. Moreover, comparison of the two universities showed that, in terms of accountability to various populations, Tarbiat Modares University students felt moderate to high satisfaction level. Concerning the other parameters, in spite of the higher mean scores of satisfaction in the view of Tarbiat Modares University students relative to those in the view of Islamic Azad University students, there appeared no significant difference. In both universities, satisfaction of educational performance was at low level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Comparison of internal performance
  • Student’s satisfaction
  • Tarbiat Modares University
  • Islamic Azad University
Altbach, P. G., (1988). Comparative Studies in Higher Education, in Postlethwaite in (ed.) the Encyclopedia of Comparative Education and national system of Education.
Angelo, T. A. (1995, November). AAHE Bulletin, 7. Bates, T. & Poole, G. (2003). Effective teaching with technology in Higher education: foundations for success (1 sted). San Francisco. CA. Jossey-Bass.
Arasteh, Hamid Reza (2003) the Role of Higher Education in Iran's Development Perspective 1404, Rahyaft, No. 31.
Arasteh, Hamid Reza (2005) Evolution of Higher Education: Historical Developments and Problems facing Developing Countries, Rahyaft, No. 36.
Arasteh, Hamid Reza (2006) International Cooperations in Higher Education in Iran and How to Improve It, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 39.
Arefi, Mahboobeh (2005) Curriculum Planning in Higher Education, Tehran: Shahid Beheshti University.
Barbara, (2004) The Philosophy of Higher Education, Translated by Hamid Reza Arasteh, Encyclopedia of Higher Education, Volume I, Tehran, Foundation of the Great Encyclopedia of Farsi.
Bazargan, Abbas (1994) Comprehensive Quality Education, Research on Educational Issues, No. 3, 55-64.
Bazargan, Abbas (1995) internal evaluation of universities and its application to continuous improvement of the quality of higher education. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 3 and 4, Third year.
Bazargan, Abbas (1998) An Introduction to Quality Assessment in Iran's Higher Education: Challenges and Perspectives, Translated by Dawood Hatami, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol. 6, No. 15 & 16.
Bazargan, Abbas (2001) Educational Evaluation (Concepts, Patterns, Operational Process), Third Edition, Tehran, SAMT.
Bazargan, Abbas (2004) Educational Assessment (Concepts, Patterns, Operational Process), Third Edition, Tehran, SAMT.
Bazargan, Abbas and Eshaghi, Fakhteh (2008) Purpose analysis in internal evaluation of university colleges’ education qualities: Case study of Education and Psychology Studies in Ferdowsi University.
Choban, Gary, Rich Edwards, Nuventive. , Eisenberg, Howard.,Fenn, Patricia ,Godwin, Janet & Haney, Pamela. et al.(2004) Measuring Student Learning and Achievement as a Means of Demonstrating Institutional Effectiveness An Assessment Framework For the Community College v 1.0
Dehghani Pudeh, Mostafa, Shams, Behzad, Ashoorion, Vahid, Ismaili, Atoosa, Asilian, Ali, Nasri, Parvaneh, and Hosseini, Marziyeh (2010) Internal evaluation of Isfahan general medicine curriculum based on the basic standards of the Ministry of Health and Medical Education, Providing a model for evaluating and analyzing the results. Iranian Journal of Medical Education (Special Education Development): 10 (5) 552 to 565.
Delucchi, M. (2003), Student satisfaction with higher education during the 1970s: A decade of social change: Vol. 86. Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press.
Dorri, Behrouz and Talebnezhad, Ahmad (2008) The Study of the Status of the Strategic Factors of Knowledge Generation in the Universities Affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 14 (3): 1-21
Elliott, K. M. (2002). Key determinants of student satisfaction. Journal of College Student Retention, 4, 271-279.
Elliott, K. M., & Shin, D. (2002). Student satisfaction: An alternative Approach to assessing this important concept. Journal of Higher Education, 24, 197-209.
Fathi Vajargah, Kourosh (2004) Editor-in-chief of the Internal Newsletter of the Association of Curriculum Studies of Tehran, Association for Curriculum Studies.
Fathi Vajargah, Kourosh (2009) Principles and concepts of curriculum planning. (First Edition), Tehran: Baal.
Hosseini Nasab, Dawood (1993) Introduction of Higher Education Indices, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. Volume 1, Number 2, Tehran: Institute for Research and Planning of Higher Education.
Hosseini, Mahmoud (1997), Promotion and development of faculty competencies and skills in Iranian universities, Seminar on Higher Education in Iran.
Javdani, Hamid (1999) The Universal Statement of Higher Education for the Next Century: "Views and Directions", World Conference on Higher Education, October 5-9, 1998, Paris, Tehran: Institute for Research and Planning for Higher Education.
Kaniki, Larry (2008) Practical Exam Orientation in Curriculum, Translation by Aghazadeh, Moharram and Khosravi, Ali Akbar, Tehran: Ayezh Publication.
Khaliji, Mohsen (1997) A General Look at the Situation of Higher Education in Iran: Yesterday, Today, Tomorrow, Proceedings of the First Higher Education Seminar in Iran, Tehran: Allameh Tabataba'i University.
Khorshidi, Gholam Housein (2004) Introduction to the Economics of Higher Education, Tehran: Ministry of Science and Technology.
Kizori, Amir Hossein (2007) Introduction of Some Quality Indicators of the Academic System for Use in Academic Discipline, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 45.
Lang Josephine. (November 2008). Thinking about assessment design RMIT University, Learning and Teaching Unit.
Mohammad-nejad Aali Zamini, Yousef (2001 and 2004) National Report on Higher Education, Institute for Research Planning for Higher Education.
Mohebbi Moghadam, Ali Akbar (2008) EFQM Organizational Excellence Model and Executive Techniques and Approaches, Tehran: Yas Behesht Publishing Institute.
Mosa-Khani, Morteza, Haghkhah, Dawood, Hasanzadeh, Roghayeh (2009) A Conceptual Framework for University Performance Evaluation, Quarterly of Educational Leadership and Management, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Year 3, No. 3., pp. 1-161
Motallebi-fard Alireza, Hamid Reza Arasteh, Naveh Ebrahim Abdolrahim and Abdollahi Bijan (2016), Examining the Factors Effective in the Formation and Development of Mis-performance in Higher Education in Iran, Bi-quarterly Journal of Management and Planning in Educational Systems, Volume 9, Number 17, pp. 10-12 .
Musharraf Javadi, Mohammad Hussein, Kourang Beheshti, Afsaneh, Mohammadi Esfahan (2006). National Congress of Humanities.
Najmi, Manouchehr, Hosseini, Kourosh (2008) EFQM Excellence Model from Idea to Practice, Tehran: Institute for Productivity and Human Resources Studies.
Norouzadeh, Reza, Fathi Vajargah, Kourosh (2008) Introduction to University Curriculum, Tehran, Institute of Research and Planning for Higher Education.
Odom, Leslie R. (2008), Investigating the Hypothesized Factor Structure of the Noel-Levitz Student Satisfaction Inventory: A Study of the Student Satisfaction Construct, Dissertation Prepared for the Degree of Doctor of Philosophy, University of North Texas.
Pazargadi, Mehrnoush (1999) Accreditation in Higher Education, Tehran: Noobahar.
Pond, W., (2002) Twenty First Century Education and Training Implications for Polity Assurance, Internet and Higher Education (4, 185, 192).
Rakhti, Tahereh (2008) Students’ Satisfaction Levels in the Agricultural Schools of Tehran and Tarbiat Modares Universities from Teaching Methods and Tools in Higher Education, Thesis Abstract.
Rouzgar, Amitida (2011) Evaluation and comparison of the internal performance of Azad University of Tehran and South Tehran, Master's thesis.
Reed, J. G., Lahey, M. A., & Downey, R. G. (1984), Development of the College Descriptive Index: A measure of student satisfaction. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 17, 67-82.
Sarmad, Zohreh, Vaziri, Mozhdeh (1997) Quality Indicators of Curriculum in Higher Education, Al-Zahra University's Scientific and Research Quarterly, No. 24 & 25.
Siyadat, Ali, Shams, Behzad, Homayi, Reza and Gharibi, Lotfollah (2005) Satisfaction of Students and Instructors from the Performance of Educational Management Services in Isfahan University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, 5: (2) 93 to 100.
Shariatmadari, Ali (1998) Society and Education, Tehran: Amir Kabir Publications.
Shariatmadari, Ali (2002) How to Promote the Country's Scientific Level, Tehran: Andishe Farashenakhti Publication.
Shariatmadari, Ali (2003) Development of Thought, Tehran: Andishe Farashenakhti Publishing.
Sharma, GD (1998) Policies and Programs for the Development and Advancement of Higher Education in India, Translator: Nafarabad, Hassan. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Sixth Year, No. 15.
Sing, t. s., (1996). Higher Education and Development the Experiences of four Newly Industrializing Countries in Asia in Higher Education in An International Perspective: Critical Issues, Edited by Zagloul, m. and Philip G.A. Paris: UNESC. PB. 102-156
Woodhull, Mary (1992), Economic Development and Higher Education, Translated by Hadi Shirazi Beheshti, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Year 2, No. 1.