دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، تیر 1394 
تحلیل و اعتباریابی ابزار سنجش رویکردهای مطالعه دانشجویان

صفحه 31-42

سکینه زاهدی؛ محمدحسن پرداختچی؛ سیدرسول حسینی