دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، 1394 
رفتارهای شهروندی سازمانی اجباری معلمان: شناسایی نشانگرها، ابعاد و ارزیابی وضع موجود

صفحه 119-137

حسن رضا زین آبادی؛ فهیمه کردفیروزجایی؛ شهره حسین پور؛ اکرم علیمردانی